Informācija par saliedētības nometnēm bērniem un jauniešiem „KOPĀ ESAM SPĒKS!”

Projekta mērķis: Organizēt divas saliedēšanas nometnes mazākaizsargāto trešo valstu pilsoņu grupām - bērniem un jauniešiem kopā ar Latvijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem, sekmējot toleranci, savstarpēju komunikāciju, izpratni un aktīvu līdzdalību kopīgās izglītojošās nodarbībās, lai stiprinātu kopīgas saiknes veidošanots starp trešo valstu pilsoņiem un Latvijas sabiedrību.

Nometnes mērķis: ir veicināt  trešo valstu pilsoņu bērnu un jauniešu kultūras un sociālo saliedēšanu ar Latvijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem, pavadot laiku gleznainā Latvijas vietā pie jūras, kombinējot to ar prieku, fiziskām aktivitātēm un radošām un izglītojošām nodarbībām kultūras un sociālo prasmju attīstībā, tādejādi veicinot saliedēšanos un sadarbību draudzīgā atmosfērā.  

Nometnes veids: bezmaksas diennakts nometne bērniem un jauniešiem. Nometnes tiks organizētas atbilstoši 2009.gada 1.septembra MK noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, visi nometnes dalībnieki tiks apdrošināti pret nelaimes gadījumiem.

Nometnes pedagogu sastāvs: Nometni vadīs kompetenti 5 pedagogi no dažādām Latvijas skolām, sadarbojoties ar 5 vieslektoriem - Latvijas personībām mākslas, sporta, kultūras, mūzikas, sociālo iemaņu attīstības jomā, kuras tiks uzrunātas un uzaicinātas projekta īstenošanas gaitā.

Norises vieta: Nometne norisināsies Latvijas gleznainajā Vidzemē, dabas parka "Piejūra" teritorijā Carnikavas novadā, Garciemā. Izvēlētā vieta ir īpaša un nometnes laikā tiks rīkoti kopīgi pārgājieni un uzdevumi, lai nostiprināt zināšanas par Baltijas jūras piekrastes dabu, apskatot parka teritorijas, piem., kāpu amfiteātris un parboliskā kāpa, kas izveidojusies dabīgi.

Nakšņošanu un ēdināšanu nodrošinās piejūras viesu nams, kas tiks precizēts projekta īstenošanas gaitā. Aktivitātes un nodarbības norisināsies pludmales teritorijā, kura tiks norobežota un uzlietas teltis, kas nodrošinās papildus aizsardzību no lietus un karstuma. Nometnes laikā plānots 1 nakts pasākums, kura laikā, lai nodrošinātu papildus drošību, tiks piesaistīta apsardze.

Nometnes norise un laiks: izglītojošās nodarbības tiks organizētas bērniem un jauniešiem, atbilstoši vecuma grupām:

1) 2014.gada 7.- 12.jūnijā bērniem vecumā līdz 14 gadiem;

2) 2014.gada 16.- 21.jūnijā bērniem un jauniešiem vecumā no 14 – 25 gadiem.

Nometnes darba valodas:  latviešu, krievu, angļu. Vairāku valodu lietošana ikdienā, veicinās bērnu un jauniešu valodas zināšanu nostiprināšanu, komunikācijas barjeru mazināšanu, atvērtību citādajam, sociālo iemaņu attīstīšanu un aizspriedumu par citas valodas lietošanu mazināšanu. Vienā nometnē plānotais dalībnieku skaits ir 51 dalībnieks, t.sk. provizoriski plānoti ir 19 trešo valstu pilsoņi, 7 nepilsoņi un 25 latvieši.

Nometnes nodarbības: nometnes vadītājs, sadarbībā ar 4 pedagogiem un 5 vieslektoriem (ievērojot 2009.gada 1.septembra Ministru Kabineta noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasību, tiks nodrošināti 7  nometnes darbinieki uz 52 nometnes dalībniekiem) īstenos izglītojošu,  radošu nodarbību kompleksu, kas veicinātu  trešo valstu pilsoņu bērnu un jaunienšu kultūras un sociālo saliedēšanu ar Latvijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem, balstoties uz bērna emocionālās, garīgās, kognitīvās un fiziskās attīstības veseluma principiem un ņemot vērā vecuma grupu intereses. Nodarbības norisnāsies, balstoties uz bērnu un jauniešu vispusīgas attīstības principiem:

Emocionālo attīstību – savstarpēju sadarbību un saprašanos multikulturālā vidē, palīdzības sniegšanu citiem, darbošanos komandās, spēlējot lomu spēles, mācoties rīkot un svinot svētkus, radot pārsteigumus viens otram, runājot par bērniem un jauniešiem aktuālām tēmām – kā sarasties ar vienaudžiem, vecākiem u.c.

Garīgo attīstību - gara funkciju izkopšanu un izaugsmi, t.i., attīstot bērnu un jauniešu domas tīrību un skaidrību, iztēli, novērošanas spējas, atjautību, garīgo izpratni (nejaukt ar ticības mācībām). Laiks tiks aizpildīts ar izpratni veicinošām nodarbībām un spēlēm. Būs nakts lasīšana, kurā būs daudz stāstu par dziļajām vērtībām tādām kā: draudzība, mīlestība, saprašanās, domu skaidrība u.c.;

Kognitīvo attīstību – ar daudzpusīgi izglītotu pedagogu un  vieslektoru palīdzību, sniedzot zināšanas un pamat-sapratni tādās kultūras un sociālās izglītības jomās kā: mūzika, sports, zīmēšana, bioloģija, ģeogrāfija, savstarpējā komunikācija, kopīgi darbojoties radošās nodarbībās un iepazīstot dabas likumus caur spēlēm un praktiskiem, atjautīgiem uzdevumiem;

Fizisko attīstību - ekoloģiskā piejūras vide, peldēšanās jūrā, daudzpusīgas fiziskās aktivitātes un saliedēšanas spēles jūras krastā sniegs fizisko spēku līdzsvaru;

Pārsteigums nometnes laikā - nometnes laikā būs kāds pārsteigums, kuru lūgsim sagatavot kādam nometnes dalībniekam, sociāli aktīvam cilvēkam vai noslēpumainam viesim;

Izglītojoša ekskursija – uz Cēsu viduslaiku pili un Āraišu pili, kuras laikā tiks novadīta izglītojoša nodarbība par Latvijas vēsturi un apskatītas Latvijas kultūrvēsturiskas vērtības.

Projekts apstiprināts š.g. aprīlī, atsaucoties uz LR Kultūras ministrijas kā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.- 2013.gadam Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda vadošās iestādes 2012.gada programmas izsludināto atklāto projektu iesniegumu konkursu. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļiem 75% apmērā un valsts budžeta līdzekļiem 25% apmērā.

Vairāk informācijas:

Zane Bundiķe
Projekta «KOPĀ ESAM SPĒKS!» koordinatore
mob.tel.: 26196425
е-mail: zane.biss[at]gmail.com, biedriba.kdd[at]gmail.com