„Erasmus visiem” un izglītība izaugsmei un nodarbinātībai

2013. gada 15. februārī izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome pārrunāja „Erasmus visiem”, reformēto studentu apmaiņas programmu, kā arī izglītības ieguldījumu jaunu darbavietu radīšanai un izaugsmei.
„Erasmus visiem” ir priekšlikums apvienot aktivitātes, ko iepriekš īstenoja vairākas atsevišķas programmas (tajā skaitā Mūžizglītības, Erasmus Mundus un Jaunatne darbībā), kā arī sporta aktivitātes, integrētā programmā 2014-2020. gadam.

Padome panāca provizorisku vienošanos par tekstu 2012.gadā pirmās neformālās tikšanās laikā starp Padomi (Īrijas prezidentūras laikā), Komisiju un Eiropas Parlamentu. 2013. gada 19. februārīa tikšanās laikā mērķis ir sagatavot vienošanos par priekšlikumu.

Panākot šādu vienošanos pirms vasaras, tas ļautu Komisijai pabeigt nozīmīgus programmas sagatavošanās darbus, lai to varētu uzsākt 2014. gada 1. janvārī.

Padome vienojās, ka nepieciešams ieguldīt izglītībā un apmācībā, atbildot uz neseno Komisijas paziņojumu "Izglītības pārvērtēšana". Politikas debates par "Izglītību un nodarbinātības prasmēm, stabilitāti un izaugsmi" notika arī saistībā ar Eiropas pusgadu, jo īpaši 2013. gada izaugsmes pētījuma izglītības aspektiem.

Vairāk informācijas: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/13...