EP debates par miljarda eiro avansu jaunatnes bezdarba novēršanai 2015.gadā

EP deputāti ar komisāri Marianni Tīsenu otrdienas rītā apsprieda priekšlikumu jau 2015.gadā piešķirt miljardu eiro Jaunatnes Nodarbinātības iniciatīvai. Lielākā daļa runātāju atbalstīja ieceri paātrināt līdzekļu apguvi cīņai pret jaunatnes bezdarbu, vienlaikus arī izstrādājot ilgtermiņa risinājumus un īstenojot strukturālās reformas.

EP deputāti debatēs mudināja Eiropas Savienību uz straujāku rīcību, lai samazinātu gados jauno bezdarbnieku skaitu, kas ES sasniedzis jau 7,5 miljonus. Smagāk skartajos reģionos, īpaši Eiropas dienvidos, bez darba ir līdz pat 50% jauniešu. Eiropa riskē zaudēt veselu paaudzi, kas nespēs uzsākt neatkarīgu dzīvi un īstenot savu radošo potenciālu, deputāti uzsvēra. Daži runātāji pauda bažas par ES dalībvalstu spējām efektīvi ieguldīt līdzekļus, lai veidotu ilgtermiņa darba vietas, nevis īslaicīgus risinājumus.

ES dalībvalstīs pašlaik jau īsteno “Jaunatnes garantijas” pasākumus, kas vērsti uz jaunatnes bezdarba samazināšanu, paātrinot pāreju no skolas uz darba tirgu. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva paredz “injicēt” papildus līdzekļus Eiropas Sociālajā Fondā dalībvalstīm, kurās ir reģioni ar jaunatnes bezdarbu virs 25%. Jaunais izmaksas plāns 30 reizes palielinātu – no 1% līdz par 30% - finansējumu, ko ES dalībvalstis saņemtu 2015.gadā, lai palīdzētu 650 000 jauniešu iekļūt darba tirgū.

Nodarbinātības, sociālo lietu un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Tīsena skaidroja, ka miljarda avanss, kas ir trešdaļa no visam 2014.-2020.gadu posmam paredzētajiem līdzekļiem, vajadzīgs, jo Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas programmas kopš 2013.gada tiek īstenotas pārlieku gausi. Viņa arī solīja veikt stingras projektu pārbaudes un teica, ka jaunais priekšlikums neietekmēs nedz budžeta apjomu, nedz citu fondu līdzekļus.

Lai īstenotu šo Komisijas priekšlikumu, Parlamentam un Padomei līdz vasarai būtu jāgroza Eiropas Sociālā Fonda noteikumi.

Debašu videoierakstu var noskatīties šeit.

Saites 

Debašu par Jaunatnes Nodarbinātības iniciatīvu videoieraksts (10.02.2015)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1423559693311

Eiropas Komisijas paziņojums presei par Jaunatnes Nodarbinātības iniciatīvas finansēšanas izmaiņām (04.02.2015)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4100_lv.htm

Likumdošanas priekšlikums par Eiropas Sociālā Fonda regulas grozījumiem 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13460&langId=lv

EP rezolūcija par Jaunatnes nodarbinātību
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0010+0+DOC+XML+V0//EN

EP faktu lapa par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu
http://epthinktank.eu/2014/04/03/youth-employment-initiative/

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas infografika
http://ec.europa.eu/social/contentAdmin/BlobServlet?docId=13420&langId=en

EP Resolution on Youth Employment (17.07.2014)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0010+0+DOC+XML+V0//EN

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas līdzekļu sadales karte
http://ec.europa.eu/social/contentAdmin/BlobServlet?docId=13419&langId=en

 

 

Kontakti papildinformācijai
Marta Rībele, 
EP Informācijas biroja Latvijā vadītāja
marta.ribele[at]europarl.europa.eu
tālr. 29296524