Dažādas valstis, vienots mērķis - atbalstīt jauniešus!

No š.g. 24. aprīļa līdz 28. aprīlim Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras pārstāvis kopā ar Eiropas sociālā fonda projekta “PROTI un DARI!” mentoru no Siguldas novada pašvaldības un programmas vadītāju no Ventspils pilsētas pašvaldības, kā arī kolēģiem no Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) un Izglītības un zinātnes ministrijas apmeklēja Lietuvu, lai piedalītos Baltijas-Flandrijas sadarbības protokola ietvaros organizētajā semināra par Jauniešu garantijas ieviešanas jautājumiem.

Nedēļas garumā kolēģi no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Flandrijas (Beļģijas reģions) dalījās pieredzē par Jauniešu garantijas iniciatīvas īstenošanu savās valstīs, par kopīgo un atšķirīgo projektu īstenošanā, par sasniegtajiem rezultātiem un izaicinājumiem, īstenojot aktivitātes, kā arī par projektu nākotni pēc 2018. gada. Vienlaikus, apmeklējot Lietuvas jauniešu centrus, bija lieliska iespēja izzināt kaimiņu pieredzi darbā ar jauniešiem, īpaši tiem, kuri nestrādā un nemācās.

Lietuvā Jauniešu garantija tiek īstenota divu veidu projektos, kas ir savstarpēji saistīti. Pirmais projekts "Atklāj sevi” ir vērsts uz tiem mērķa grupas jauniešiem, kuri reģistrēti bezdarbnieka statusā un tiem, kuri nav reģistrēti. Jauniešiem, kuri ir reģistrēti bezdarbnieku statusā, atkarībā no sagatavotības pakāpes uzsākt darba gaitas projekts piedāvāt tādas aktivitātes kā apmācības darba vajadzībām nepieciešamo prasmju apgūšanai,  psihologa konsultācijas, iespēja iepazīt uzņēmumu specifiku un interesējošo profesiju un citas aktivitātes. Savukārt mērķa grupas jaunieši, kuri nav reģistrēti bezdarbnieku statusā, līdzīgi kā projektā “PROTI un DARI!” sākumā tiek profilēti un atbilstoši jaunieša identificētajām prasmēm, interesēm un vajadzībām tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma ar mērķi jaunieti iesaistīt nodarbinātībā, izglītībā, praksē vai aroda apguvē.

Savukārt otrais projekts “Jauns sākums” ir domāts tiem mērķa grupas jauniešiem, kuri ir veiksmīgi piedalījušies projektā “Atklāj sevi”, bet, kuri pēc dalības nav saņēmuši subsidēto darba vietu piedāvājumu, kā arī nav uzsākuši mācekļa praksi vai neuzsāka izglītības iegūšanu. Projekts “Jauns sākums” piedāvā mērķa grupas jauniešiem aktīvus darba tirgus pasākumus, aroda apguves iespējas, kā arī subsidētas darba vietas.

Piedaloties seminārā, secinājām, ka visās Baltijas valstīs mērķa grupas jauniešu skaits samazinās, kas ietekmē projektā sākotnēji paredzamos sasniedzamos rādītājus. Vienlaikus, neskatoties uz to, ka katrā valstī ir savi Jauniešu garantijas projektu īstenošanas nosacījumi, plānotie mērķi un sasniegumi, galvenais uzsvars tiek likts uz jauniešiem un viņiem sniegto atbalstu, kā arī ir uzsvērta nepieciešamība stiprināt starpinstitucionālo sadarbību, lai veicinātu kopējo izpratni par projekta mērķi un sadarbojoties sasniegtu to veiksmīgāk. Vienlaikus ir svarīgi paplašināt un attīstīt prasmes darbā ar mērķa grupas jauniešiem, attīstot esošās metodes un zināšanas, kā arī ir būtiski izzināt gan citu valstu, gan arī savā valstī projektā iesaistīto citu pašvaldību pieredzi un zināšanas, tādā veidā gūstot padziļinātāku izpratni par projektu, kā arī meklējot risinājumus kopīgiem izaicinājumiem.

Semināra laikā tika izdalīta arī rokasgrāmata darbam ar jaunatni, apkopojot Lietuvas neformālas izglītības metodes. Ar rokasgrāmatu var iepazīties šeit: http://bit.ly/2pFugkw

Vairāk informācijas par Lietuvas kaimiņu pieredzi Jauniešu garantijas projektu īstenošanā lasiet nākamajā žurnālā “Jaunatne” (būs pieejams jūnijā un kas tiks publicēts arī aģentūras tīmekļa vietnē: http://jaunatne.gov.lv/lv/zurnals-jaunatne).

Apmeklējot jauniešu centru Utenas pilsētā

Ar savu pieredzi dalās Visaginas pilsētas jauniešu centra darbinieki

Smēlāmies iedvesmu Visaginas pilsētas Mākslas rezidencē “Točka”

Izzinājām Biržu pilsētas jauniešu centra pieredzi sadarbībā ar Lietuvas Valsts nodarbinātības dienestu

 

Kontaktinformācija:

Alise Devjatajeva
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Struktūrfondu daļas projektu vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356249
Fakss: +371 67358060
alise.gedgauda@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv

 

 

Informācija publicēta 15.05.2017.