Austrumu Partnerības Jaunatnes forums

Jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, projektu vadītāji, jaunatnes politikas veidotāji, biznesa organizācijas un formālās izglītības iestādes, kas ir ieinteresētas neformālajā izglītībā/neformālās mācīšanās procesā un jaunatnes darbā, aicināti pieteikties dalībai Austrumu Partnerības Jaunatnes forumā, kas notiks 2013. gada 22.-25. oktobrī Kauņā, Lietuvā. Forums vienos ap 200 jauniešu un jaunatnes jomas ekspertu ar pieredzi jaunatnes  vai ar jaunatnes darbu saistītā jomā, lai veidotu pamatu dzīvotspējīgam strukturētajam dialogam un starpsektorālajai sadarbībai.  Pieteikšanās pagarināta: līdz 16. septembrim!

Forums tiek organizēts saistībā ar Lietuvas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē un Eiropas Komisijas Austrumu Partnerības 4. platformas „Kontaktu veidošana” ietvaros. Foruma programma veidota tā, lai stiprinātu neformālās izglītības/neformālās mācīšanās un jaunatnes darba vietējās stratēģijas, plānus un lai vienlaikus veidotu un veicinātu sadarbību starp Austrumu Partnerības un ES programmas „Jaunatne darbībā” valstīm. 

Austrumu Partnerības Jaunatnes foruma mērķi:
-veicināt jaunatnes darba un neformālās mācīšanās atzīšanu, īpaši sociālās iekļaušanas kontekstā, veidojot sinerģijas starptautiskā, nacionālā, reģionālā un lokālā līmenī;
-paaugstināt neformālās mācīšanās un jaunatnes darba kvalitāti un redzamību vietējā līmenī un veicināt jaunatnes darba labās prakses apmaiņu starp Austrumu Partnerības un „Jaunatne darbībā” valstīm;
-izcelt pašreizējo sadarbību jaunatnes jomā ES programmas „Jaunatne darbībā” Austrumu Partnerības Jaunatnes loga ietvaros un atklāt iespējas, ko piedāvās jaunā ES izglītības, apmācību, jaunatnes un sporta programma.

Dalībnieku profils:
-jaunieši, kas ir aktīvi savās jauniešu organizācijās vietējā līmenī
-jaunatnes darbinieki
-jaunatnes jomas pētnieki
-jaunatnes politikas veidotāji/lēmumu pieņēmēji starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī – ar interesi jaunatnes politikā
-biznesa organizācijas, kas ieinteresētas neformālajā izglītībā/neformālās mācīšanās procesā un jaunatnes darbā
-formālās izglītības iestādes, kas ieinteresētas neformālajā izglītībā/neformālās mācīšanās procesā un jaunatnes darbā

Dalībnieku atlasē priekšroka tiks dota tiem, kuriem ir pieredze jaunatnes darbā, jaunatnes jomas pētniecībā vai jaunatnes politikā un kas varētu sniegt ieguldījumu neformālās izglītības procesā vietējā vidē.

Organizators: ES programmas „Jaunatne darbībā” Lietuvas Nacionālā aģentūra sadarbībā ar Lietuvas Ārlietu ministriju un Eiropas Komisijas Austrumu Partnerības 4.platformu (Kontaktu veidošana)

Darba valoda: angļu. Plenārsēdēs tiks nodrošināts tulkojums no angļu valodas uz krievu valodu un no krievu valodas uz angļu valodu. Tulka atbalsts tiks nodrošināts arī darba grupās.

Līdzfinansējums: LVL 20
20 LVL ir vienīgais dalībnieka ieguldījums, visas pārējās izmaksas (t.sk., ceļa izmaksas) tiek segtas no ES programmas „Jaunatne darbībā” līdzekļiem.

Sīkāka informācija: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the... ; http://www.youthforum2013.eu/Why-               

Pieteikšanās iespējama līdz 2013. gada 16. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-... Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: 67358069