Atzinīgi novērtē neformālās izglītības lomu ieslodzījuma vietu jauniešu dzīves uzlabošanā

Vakardien, 6. jūnijā, notika vērienīga neformālās izglītības projekta „Šķeļot viļņus” noslēguma pasākums Eiropas Savienības mājā. Tajā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Tieslietu ministrijas,Valsts probācijas dienesta, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvji, kā arī biedrības, ieslodzījumu vietu pārstāvji un citi interesenti. Dalībnieki atzinīgi novērtēja projekta „Šķeļot viļņus” pozitīvo ietekmi uz cietumu jauniešu prasmju attīstīšanu, aicinot turpināt ieviest un īstenot neformālās izglītības programmas arī citās ieslodzījuma vietās.

Klātesošie aktualizēja starpinstitucionālās sadarbības nepieciešamību, ieviešot neformālās izglītības aktivitātes ieslodzījuma vietās resocializācijas un reintegrācijas procesā un izvirzīja risināmos jautājumus ieslodzījumu vietu jauniešu dzīves uzlabošanai.

Galvenie diskusijas dalībnieku izvirzītie ierosinājumi:
-veidot un stiprināt starpinstitucionālo sadarbību;
-sagatavot neformālās izglītības programmu virzītājus darbam ieslodzījuma vietās, iesaistot procesā psihologu vai sociālo darbinieku no ieslodzījuma vietas;
-veidot sadarbību ar jauniešu centriem, kur jaunieši pēc nokļūšanas brīvībā varētu lietderīgi pavadīt laiku;
-ierosināt citu programmu, kā, piemēram, „Iespējamā misija” ieviešanu ieslodzījuma vietās.

Paneļdiskusijas dalībniece, Tieslietu ministrijas pārstāve Kristīne Ķipēna atzīmēja, ka ir jāveido sadarbība ar pašvaldībām, jo valsts institūcijas nespēj kontrolēt to, kas notiek, cilvēkam izejot no ieslodzījuma vietas. K.Ķipēna arī atzina to, ka neformālā izglītība ir stabila resocializācijas procesa sastāvdaļa.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras direktore Daina Sproģe vērsa uzmanību uz iespēju iesaistīt jauniešus dažādos jauniešu projektos Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros un brīvprātīgajā darbā, attīstot jauniešu prasmes, lai veicinātu jauniešu atgriešanos darba tirgū.

Valsts Probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji norādīja, ka līdz šim ieslodzījuma vietu kontekstā ticis runāts par „pilngadīgajiem” un „nepilngadīgajiem” ieslodzītajiem, taču šobrīd tiek aktualizēts arī jauniešu kā atsevišķas grupas jautājums.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāve Ilze Ušacka informēja, ka, plānojot resocializācijas programmas nākamajam posmam, tiks iekļautas arī neformālās izglītības programmas.

Projekts „Šķeļot viļņus” ir nozīmīgs ar to, ka apmācītajiem cietumu jauniešiem veicināja dažādu prasmju attīstīšanu mūžizglītības kontekstā. Cietumu jaunieši pēc apmācībām izvērtēja, kādas prasmes ieguvuši un uzlabojuši apmācību laikā. Zemāk redzamas apgūtās prasmes ar piemēriem un ietekme uz jauniešiem procentos.

Digitālās prasmes: “apgūta prasme darboties ar fotoaparātu un portatīvo datoru” – projekta „Šķeļot viļņus” rezultātā tika iegūtas/uzlabojās 40 % jauniešu

Sociālās prasmes: “iemācījos strādāt grupā, bija interesanti pildīt uzdevumus, par kuriem nesniedza balvas” - 100 %

Kultūras izpausmes un radošums: “izmantoju iztēli, apguvu prasmi izpausties mākslinieciski, apguvu jaunas mākslas tehnikas, veidoju lietas no dažādiem materiāliem” – 85 %

Svešvaloda: “grupā runāt latviešu valodā man bija grūti, tā kā mana dzimtā valoda ir krievu valoda, bet tomēr vārdus latviešu valodā, kurus es nezināju, es tos iemācījos” - 65 %

Mācīties mācīties: “iemācījos sevi pārvarēt, sastrādāties, atvērties, tikt galā ar savām emocijām, biju vajadzīgs” – 100 %

Matemātika un analītika: “izmantoju ģeometrijas un matemātikas zināšanas, iemācījos sastādīt budžetu projektam” – 25 %

Pašiniciatīva un uzņēmīgums:“piedalījos projekta izstrādē, dalījos savās idejās, rakstīju pieteikumu, gatavoju un organizēju aktivitātes citiem jauniešiem” - 30 %

Dzimtā valoda (latviešu): “mācījos rakstīt ar garumzīmēm uz datora, formulēt savas domas” – 40 %


Apmācību cikla „Šķeļot viļņus” rezultātā divās ieslodzījuma vietās jaunieši paši ir izstrādājuši un iesnieguši finansēšanai jauniešu iniciatīvas projektu programmā „Jaunatne darbībā”, un trešajā vietā ir uzsākts darbs pie projekta izstrādes.

Pasākums „Jaunieši ieslodzījumu vietās - izaicinājumi un iespējas” tika rīkots, lai dalītos pieredzē un aktualizētu jautājumus par jauniešiem ieslodzījumu vietās. Pasākumu organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

2013. gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi īstenoja apjomīgu neformālās izglītības projektu „Šķeļot viļņus” četrās ieslodzījumu vietās programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros.

Papildus informācija par projektu „Šķeļot viļņus”:
Projekta ietvaros notika divi apmācību kursi ieslodzījumu vietu darbiniekiem (sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, vienību priekšniekiem u.c.) par neformālo izglītību un tās lomu ieslodzījuma vietās. Tika apzinātas jauniešu vajadzības četros cietumos- Iļģuciemā, Šķirotavā, Liepājā un Valmierā. Balstoties uz iegūto informāciju, tika izveidotas četras apmācību programmas. Katrā ieslodzījuma vietā notika 10 nodarbības, ko īstenoja apmācītie cietumu darbinieki kopā ar atbalsta personu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras. Neformālās izglītības programmu galvenās tēmas- vērtībizglītība un sociālo kompetenču attīstība. Vairāk par projektu blogā: http://skelotvilnus.blogspot.com

Papildus informācija par programmu „Jaunatne darbībā”:
Projekts „Šķeļot viļņus” notika ES programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. Programma Latvijā sekmīgi darbojas kopš 2007. gada. Programmas ietvaros jauniešiem ir iespēja saņemt finansējumu saviem projektiem un piedalīties apmācībās. Neformālās izglītības projekti ir pārsvarā orientēti uz jauniešu personīgo izaugsmi, dažādu sociālo prasmju un attieksmju attīstību, starpkultūru pieredzi un līdzdalības veicināšanu. Programmu Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
ES programma „Jaunatne darbībā” palīdz risināt jauniešiem aktuālos problēmjautājumus: jauniešu bezdarbs, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana, zema līdzdalība ikdienas dzīvē u.c.  Informācija par programmu www.jaunatne.gov.lv.


Kontaktinformācija:

Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: 67358069