Atskats uz Latvijas un Šveices sadarbības programmas aktivitātēm 2013. gadā

Līdz ar gadu miju noslēdzies trešais gads, kopš Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra īsteno Latvijas-Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos”.

Tās ietvaros jau renovēti un atvērti 16 multifunkcionālie jaunatnes iniciatīvu centri visos Latvijas plānošanas reģionos, vēl divu centru atvēršana plānota šogad – Līvānos februārī un Jaunjelgavā šī gada nogalē.

Savukārt programmas otrā sadaļā – apmācību, pasākumu un metodisko materiālu komponentē – kopš programmas sākuma īstenotas jau 46 apmācības jauniešiem un 29 – tiem, kas strādā ar jauniešiem, dodot iespēju ap 1000 jauniešiem un 600 jaunatnes darbiniekiem (tostarp – pašvaldību, nevalstisko organizāciju, izglītības iestāžu u.c. jaunatnes darbā iesaistītu pušu pārstāvjiem) pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas dažādās aktuālās jomās, izmantojot neformālās izglītības pieeju.

2013. gads bijis īpaši ražīgs. Izdots rokasgrāmatas „Koučinga ceļvedis. Jauniešu iniciatīvas un līdzdalība” tulkojums latviešu valodā, klajā nākusi Latvijas autoru radītā rokasgrāmata jauniešu līdzdalības veicināšanai „Brauksi līdzi? Re, kur FORMULA!”, izdoti materiāli par neformālo izglītību Braila rakstā „Redzi citādāk!”, noslēguma fāzē ir rokasgrāmatas „Viss par YOUTHPASS” tulkojums latviešu valodā, drīzumā gaidāmi arī divi materiāli video formātā – tas viss, lai sniegtu atbalstu jaunatnes darbam Latvijā!

2013. gada sākumā turpinājām 2012. gadā uzsākto jaunatnes darbinieku apmācību ciklu par koučingu, tādējādi katrā Latvijas plānošanas reģionā ļaujot iepazīt, kā šo pašlaik tik aktuālo pieeju, kas vērsta uz mērķtiecīga un vienlaikus neuzbāzīga atbalsta sniegšanu cilvēkam viņa mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā, var izmantot jaunatnes darbā – kā jauniešiem iemācīt makšķerēt, nevis viņu vietā noķert zivis.

Apmācību cikls noslēdzās ar „Koučinga festivālu”, uz kuru aicinājām dalībniekus no visām iepriekš notikušajām reģionālajām koučinga apmācībām un kas izvērtās par sirsnīgu atkalsatikšanos, vērtīgu pieredzes apmaiņu un iedvesmu turpmākai koučinga praktizēšanai.

Tāpat tika turpinātas arī apmācības skolotājiem par neformālo izglītību, kas pulcē pārstāvjus no visdažādākajām izglītības iestādēm un ir guvušas lielu pedagogu atsaucību. Tikšanās ar kolēģiem no citām plānošanas reģiona skolām, diskusijas par skolēnu motivāciju, jaunu pedagoģisku pieeju un risinājumu meklēšana, kā arī sevis pilnveidošana ir būtiska, lai piemērotos nemitīgajām pārmaiņām sabiedrībā.

Esam uzsākuši arī vairākus jaunus apmācību ciklus. Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, pagājušā gada pavasarī tika īstenotas apmācības jauniešiem un pašvaldību pārstāvjiem (jauktās grupās) par aktīvu līdzdalību pašvaldību darbā. Uzskatījām, kas šis būtu atbilstošs laiks, lai aktualizētu aktīvas līdzdalības nozīmi pašvaldībā. Tomēr pašvaldību pārstāvju atsaucība nebija tik liela, kā cerēts, jo aizņemtība vēlēšanu kampaņās darīja savu. Neskatoties uz to, apmācības deva iespēju jauniešiem sastrādāties ar pašvaldību pārstāvjiem un pārliecību, ka iespējams īstenot kopīgas idejas.

Lielu jauniešu atsaucību izpelnījās arī apmācības jauniešiem par personisko mērķu izvirzīšanu, kritisko domāšanu un pašizaugsmi „Mērķē augstāk!”, kas pavasarī katrā reģionā tika organizētas divās daļās ar kādu uzdevumu apmācību starplaikā. Kā galvenie ieguvumi, ko paši dalībnieki minēja pēc šīm apmācībām, bija sevis labāka iepazīšana un savu robežu pārvarēšana, iedrošinājuma un atbalsta gūšana. Īpaši lielu atsaucību šīs apmācības guva Latgales un Rīgas reģionā, tādēļ šajos reģionos apmācības atkārtoti tika organizētas rudenī.

Esam īpaši gandarīti par dalībnieku interesi Latgales plānošanas reģionā, kur 2013. gada maijā atkārtoti rīkojām arī 2012. gadā īstenotās apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem (jauktās grupās) par savstarpējās sadarbības un komunikācijas veidiem „KOPĀ!”.

Prieks arī par to, ka apmācībās piedalās visdažādākie jaunieši – bez ierobežojumiem, kas ir papildus mācīšanās aspekts – piedzīvot un izprast dažādību, tādējādi nojaucot robežas starp teicamniekiem, aktīvistiem, noslēgtajiem, nesaprastajiem, pamanāmajiem, sapņotājiem...

Tomēr svarīgi ne tikai atbalstīt individuālus jauniešus, bet arī jauniešu organizācijas – gan oficiālas, gan neformālas grupas. Tādēļ 2013. gadā īstenojām apmācības jauniešu organizācijām/neformālām grupām par kapacitātes stiprināšanu „JAUniešu organizāciju DArbnīca”, kur dalībniekiem bija iespēja paskatīties uz savu darbību no malas, novērtēt, cik svarīgi ir skaidri mērķi un vīzija, kā arī attīstīt sadarbību ar citām jauniešu organizācijām reģionā.

Vēl noteikti jāmin lielu interesi guvušās apmācības skolēnu pašpārvaldēm un to konsultantiem „Pašpārvalde tuvplānā”, ko rudens skolēnu brīvdienās īstenojām Latgales un Vidzemes reģionā, cerot pārējos reģionos tās turpināt šogad. Apmācību plānošanā guvām vērtīgu atbalstu no Valsts izglītības satura centra pārstāves Evijas Pelšas.

Un noteikti atcerēsimies 2013. gada lielos pasākumus. Ar plašāku aprakstu par Kurzemes jauniešu reģionālo forumu „Ievirzi Kurzemi!” var iepazīties žurnāla „Jaunatne” 2013. gada vasaras numurā (Nr.37), tādēļ šoreiz nedaudz vairāk par rudenī notikušajiem pasākumiem.

2013. gada 27. septembrī Latvijas klasicisma pērli – Mežotnes pili – citā gaismā varēja skatīt ap 100 Zemgales reģionālas konferences jaunatnes darba attīstībai „Ievirzi Zemgali!” dalībnieki, kas ieradās no dažādiem Zemgales reģiona novadiem. Radošā, rosīgā un pozitīvā gaisotnē Zemgales jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja pārrunāt Zemgales jauniešu aktualitātes un dažādās darba grupās radīt ieteikumus jaunatnes politikas veidotājiem un īstenotājiem jaunatnes darba attīstībai Zemgalē (visus ieteikumus skatīt http://ej.uz/vyvb).

Par 2013. gada kulmināciju noteikti uzskatāms nesenākais notikums – Nacionālais jaunatnes politikas forums „Ievirzi Latviju!”, kas 7. - 8. novembrī viesnīcā „Lielupe”, Jūrmalā pulcēja ap 250 jauniešus un citus jaunatnes jomā iesaistītos un ieinteresētos no visiem Latvijas reģioniem. Šķiet, visu dalībnieku sajūtās joprojām virmo krāšņa emociju buķete – plašā programma, interaktīvā paneļdiskusija ar pārskatu par notikušo kopš iepriekšējā jaunatnes politikas foruma 2010. gadā, daudzveidīgās darba grupas (ak, kā būtu gribējies pabūt vairākās!), „niķīgā” apsildes sistēma galvenajā zālē, satikšanās ar jau zināmiem un iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem, vērtīgas informācijas uzzināšana un pieredzes apmaiņa, izklaidējošās vakara aktivitātes un, protams, kopīga rezolūcijas rakstīšana!

Šīs rezolūcijas mērķis ir veicināt jaunatnes politikas aktīvāku iekļaušanu politikas dienaskārtībā pašvaldību un ministriju līmenī un aktualizēt tos jautājumus, kuru risināšanā, domājot par darba ar jaunatni un jaunatnes politikas attīstību 2014. - 2020. gadā, ir jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm jau šodien. Pilns rezolūcijas teksts pieejams http://ej.uz/orji

Liels paldies visiem 2013. gada apmācību un pasākumu dalībniekiem, apmācību vadītājiem, koordinatoriem, moderatoriem, brīvprātīgajiem, ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem un visiem citiem sadarbības partneriem! Turpināsim ar jaunu iedvesmu!

Liene Vītola, Latvijas un Šveices sadarbības programmas apmācību koordinatore