Annas Lindes fonda Latvijas tīkla vadību pārņem Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls

Lai radītu lielāku ietekmi, veicinātu savstarpējo sapratni, kā arī raisītu starpkultūru dialogu starp Latviju un EuroMed (Vidusjūras reģiona) valstīm, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Annas Lindes fonda Latvijas tīkla vadību nodod nevalstiskā sektora rokās. Turpmāk Latvijā šo tīklu vadīs Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls un tā priekšsēdētāja Inete Ielīte.

Annas Lindes fonds ir dibināts 2005. gadā. Tā mērķis ir veicināt savstarpējo sapratni un starpkultūru dialogu starp reģiona kultūrām, reliģijām un cilvēkiem. Fonds nosauks Zviedrijas bijušās ārlietu ministres Annas Lindes vārdā, kura savas dzīves laikā deva nozīmīgu ieguldījumu sadarbības veicināšanā Vidusjūras reģionā, iestājoties par vienlīdzīgu partnerību, savstarpējās sapratnes sekmēšanu un mierīgu līdzās pastāvēšanu. 2003. gadā viņa traģiski gāja bojā atentātā.

Annas Lindes fondā pašlaik ir ap 4000 organizāciju no 43 valstīm. Tas ir lielākais EuroMed organizāciju tīkls.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir koordinējusi Latvijas tīklu gandrīz 10 gadu. Šobrīd Annas Lindes fonda Latvijas tīklā ir gandrīz 50 organizāciju, tostarp, nevalstiskās organizācijas, universitātes, pašvaldības. “Šo gadu laikā esam organizējuši daudz starpkultūru pasākumu, šādi veicinot Latvijas organizāciju sadarbību ar organizācijām otrpus Vidusjūrai. Augsti novērtējam Annas Lindes fonda Latvijas tīklā esošo organizāciju ieguldījumu, lai Latvijas tīkls attīstītos un augtu. Lai šī fonda darbība Latvijā kļūtu vēl redzamāka un ietekmīgāka, pieņēmām lēmumu turpmāko Annas Lindes fonda darbību Latvijā uzticēt nevalstiskajam sektoram. Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls ir nozīmīgs spēlētājs nevalstiskajā sektorā, kas ap sevi pulcē daudz jomas ekspertu, tādēļ ir īstais brīdis nodod stafeti tālāk,” stāsta Vladislava Šķēle, JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja.

“Galvenie darbības virzieni, kurus esam izvirzījuši, lai veicinātu starpkultūru dialogu un sadarbību, ir sieviešu līdzdalība, jauniešu iesaiste, vietējās pašvaldības, pētniecība un izglītība, māksla un kultūra, kā arī to organizāciju stiprināšana, kas strādā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem vai ceļ nevalstiskā sektora kapacitāti dienvidu valstīs. Esam gandarīti, ka Annas Lindes fonda Latvijā tīklā jau pašlaik darbojas unikālas organizācijas, kuras Latvijā attīsta un ievieš jaunus pakalpojumus, kas ieguvuši arī starptautisku atzinību. Arī turpmāk Annas Lindes fonda Latvijā organizācijas cieši sadarbosies savā starpā. Vēlamies, lai ikviena tīkla organizācija jūt, ka kopā esam liels spēks, kurš daudz var sasniegt un ietekmēt,” tā Inete Ielīte, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizācija sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja. Starp pirmajiem darbiem viņa min – esošo biedrorganizāciju sasniegumu apzināšanu, savstarpējas informācijas aprites sistēmas uzlabošanu un darba plāna detalizētu izstrādi.

Par Annas Lindes fonda tīkla organizāciju var kļūt jebkura nevalstiska, bezpeļņas organizācija, asociācija, universitāte, pašvaldība un uzņēmums, kas atbalsta fonda misiju un vēlas darboties starpkultūru dialoga veicināšanā ar EuroMed valstīm.

Lai kļūtu par Annas Lindes fonda Latvijas nacionālā tīkla dalīborganizāciju, ir jāaizpilda pieteikuma anketa (angliski): http://www.annalindhfoundation.org/node/add/member tiešsaitē. Dalību tīklā pēc kandidātu motivācijas pārbaudes apstiprina Latvijas tīkla koordinatore. Vairāk informācijas par Annas Lindes fondes tīklu Latvijā http://jaunatne.gov.lv/lv/annas-lindes-fonds/annas-lindes-fonds.

Oficiālā Annas Lindes fonda Latvijas tīkla darbu nodošana un līdzšinējo, aktīvāko biedru apbalvošana notika vakar, 18. decembrī, Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejā. Simboliski, ka apbalvošanas ceremonija notika ar JSPA iniciatīvas “Erasmus+ Latvijas simtgadei” atklāšanas pasākumu. Latvijas simtgadi sagaidot, gan valsts, gan nevalstiskais sektors var strādāt roku rokā, lai Latvijā būtu vēl vairāk pilsoniski aktīvu un atbildīgu pilsoņu, kas gatavi dialogam.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru
JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Par Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu
LSOST kā neformāla organizāciju apvienība tika izveidots 2003. gadā, kad kļuva par Eiropas Sieviešu Lobija dalīborganizāciju, kas veic Latvijas nacionālās koordinācijas funkciju un deleģē pārstāvjus Eiropas Vardarbības pret sievieti novēršanas observatorijā. 2008. gadā tīkls tika reģistrēts kā biedrība un tam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
LSOST regulāri pasniedz Dzimumu līdztiesības balvu un vada Eiropas Veiksmīgo Sieviešu akadēmiju, sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām. Galvenie darbības virzieni - ģimenes un veselības politika; uzņēmējdarbība un nodarbinātība; cilvēktiesības - vardarbības ģimenē un sieviešu tirdzniecības, prostitūcijas izskaušana, neaizsargāto sieviešu grupu (sievietes ar invaliditāti, romu sievietes, sievietes bēgļu gaitās) atbalsts,  sieviešu līdzdalības politisko lēmumu pieņemšanā veicināšana.

 

Papildus informācijai:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja,
Tel. nr.: 67358069; E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

Inete Ielīte
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizācija sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja
Tel. nr. 29493300; E-pasts: inete.ielite@bernuforums.lv