VP Vidzemes reģiona pārvalde īsteno projektu

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde no šā gada 15. augusta līdz 15. novembrim īstenoja projektu Youth crime prevention through non-formal education, iesaistoties Eiropas Savienības programmas Jaunatne darbībā apakšprogrammā 4.3. Jaunatnes darba un organizācijās aktīvo personu apmācības un sadarbības tīklu veidošana.

Projektā piedalījās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas policijas darbinieki, kuru darbs ir saistīts ar jauniešiem, organizējot un vadot preventīvus pasākumus jauniešu likumpārkāpumu novēršanai. Jau projekta plānošanas sākumā kā viena no piemērotākajām sadarbības un diskusijas formām un kā viena no projekta galvenajām aktivitātēm tika izvēlēts seminārs, kas norisinājās Latvijā, Salacgrīvas novadā, viesu namā Vecmuiža. Seminārā piedalījās 18 policijas darbinieki, kas diskutēja par aktuāliem jauniešu noziegumu prevencijas jautājumiem, guva prasmes izmantot neformālās izglītības metodes darbā ar mazāk motivētiem jauniešiem un arī zināšanas par programmu Jaunatne darbībā kā sociālās iekļaušanas instrumentu. 

Seminārā katrs projektā iesaistīto partneru dalībnieks varēja prezentēt savu pieredzi preventīvo pasākumu organizēšanā jauniešiem. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes policijas darbinieki pievērsa uzmanību tam, cik nozīmīga un būtiska ir dažādu organizāciju un institūciju sadarbība, veicot preventīvo darbu jauniešu likumpārkāpumu novēršanai, un arī pašu jauniešu iesaistīšana dažādās sabiedriskās aktivitātēs kā brīvprātīgā darba veicējiem.

Viens no interesantākajiem Igaunijas Republikas Dienvidu prefektūras policijas darbinieku piemēriem, kā lietderīgi organizēt jauniešu brīvo laiku, bija starptautisku nometņu organizēšana jauniešiem. Tajās policijas darbinieki un jaunieši, kopīgi piedaloties dažādās neformālās aktivitātēs, pārrunāja dažādas aktuālas tēmas, piemēram, par smēķēšanas un alkohola ietekmi uz organismu, par cilvēktirdzniecību, par droša interneta lietošanu. Uzmanības vērts ir fakts, ka policijas darbinieki un jaunieši darbojas kopā, jo tikai tā abas puses var veiksmīgāk izprast dažādus jautājumus un nonākt pie saviem secinājumiem.

Semināra laikā Viļņas Galvenās policijas pārvaldes darbinieki atklāja, ka viņi vairāk darbojas un izmanto formālās izglītības metodes, apmeklējot skolas un vadot preventīva rakstura nodarbības, un ka, piedaloties šāda veida seminārā, radušās jaunas idejas, kā uzlabot preventīvo darbu ar jauniešiem.

Ar daudz lielāku profesionālo pieredzi preventīvā darba organizēšanā un vadīšanā seminārā piedalījās Gīterslo policijas pārvaldes policijas darbinieki, kuri uzdeva retorisku jautājumu - Ja mēs paši neesam pārliecināti, ko mēs darām, kā gan mēs varam pārliecināt citus? Kolēģi no Vācijas semināra dalībniekus iepazīstināja ar savu praksi darbā ar jauniešiem par vardarbību, kad tiek organizētas regulāras mācības un tikšanās, izmantojot neformālās izglītības metodes ne tikai bērniem, bet arī skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un vecākiem.

Tā kā Eiropas Savienība šo gadu ir pasludinājusi par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, seminārā piedalījās arī brīvprātīgie jaunieši, kas atzina: iepriekš nebija domājuši, ka ar policijas darbiniekiem var tik brīvi sarunāties un pat kopīgi veikt dažādus uzdevumus.

Semināra noslēgumā ikviens dalībnieks saņēma Youthpass sertifikātu, kas tiek atzīts visā Eiropā un kas veicina Eiropas Savienības programmas Jaunatne darbībā laikā iegūto prasmju un zināšanu apzināšanos un atzīšanu.

Policijas darbinieki izteica gandarījumu par piedalīšanos šajā seminārā, jo tika gan pilnveidota personiskā izaugsme, gan gūta profesionāla pieredze, jauni kontakti, emocionāli iespaidi un arī idejas jauniem kopējiem projektiem nākotnē tieši programmā Jaunatne darbībā.

Vineta,

VP Vidzemes reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas grupas vecākā inspektore