Valkā notiks jauniešu apmaiņa

No 2014. gada 21. līdz 31. augustam viesu namā "Ausmas” (Valkas novada Ērģemes pagastā) notiks starptautiskā jauniešu apmaiņa "BE YOUNG, FREE AND FULFILED IN COUNTRYSIDE” - “ESI JAUNS, BRĪVS UN PIEPILDĪTS LAUKOS!”, kurā piedalīsies 30 jaunieši un viņu līderi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Projekta mērķauditorija ir jaunieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem no attāliem lauku reģioniem, kuri īsti nezina, ko darīt ar savu brīvo laiku, lai iegūtu no tā kādu paliekošu labumu, kas var būt nozīmīgs gan tagad, gan nākotnē kā iespējamais karjeras pamats un atbalsta punkts. Sēdēšana pie TV un datora vai mobilā tālruņa nav risinājums, lai gan tehnoloģijas mūsdienu lauku jauniešu dzīvē nav maznozīmīgas. Tiešo kontaktu starp cilvēkiem nespēj aizvietot neviena elektroniskā ierīce. Šīs problēmas ir visās trīs projekta dalībvalstīs, tikai ar lokāli noteiktām niansēm.  Projekta sadarbības partneri ir biedrība "Atbalsts Valkas ģimenēm” (Latvija), NVO "Studio Joy” (Igaunija) un Moletai district Balninkai basic school (Lietuva).

Projekta mērķi ir:

1. ar iniciatīvu un pašapziņu veicinošām aktivitātēm mazināt lauku teritoriju jauniešu sociālo atstumtību un veicināt savu iespēju apzināšanos brīvā laika organizēšanai un aktīvai pavadīšanai;
2. ar daudzveidīgu, radošu un praktisku aktivitāšu starpniecību ļaut lauku jauniešiem apzināties savas prasmes, spējas un iemaņas, kas var būt kā motivatori patstāvīgai jauniešu brīvā laika aktivitāšu iniciatīvai un tās realizācijai;
3. ar neformālās izglītības metožu palīdzību veidot jauniešos izpratni par iespējām realizēt savas iniciatīvas, lai gūtu jaunas prasmes un iemaņas, saturīgi pavadot brīvo laiku;
4. apkopot jauniešu iniciatīvas, pieredzes un ierosinājumus saturīgai brīvā laika pavadīšanai lauku teritorijās.

Jauniešu līdzdalība šajā projektā sniegs viņiem pārskatu par brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidību, ļaus apzināties pieejamos un vēl meklējamos resursus savu brīvā laika iniciatīvu īstenošanai, cels pašapziņu un rosinās uzņemties iniciatīvu, lai uzlabotu savu un savas lokālās kopienas dzīves kvalitāti. Tiekoties jauniešiem no dažādām valstīm, notiks pieredzes apmaiņa par dažādiem jautājumiem, kas saitīti ar jauniešu brīvā laika pavadīšanas tendencēm un iespējām, kā arī veicināta savstarpējā jauniešu komunikācija formālu un neformālu aktivitāšu ietvaros. Saturīgi pavadīts brīvais laiks ir pamats kulturālas, radošas, fiziski un garīgi veselīgas personības attīstībai, kas labi jūtas un sekmīgi iekļaujas savā kopienā un sabiedrībā kopumā.  Projekta ietvaros jaunieši  gan teorētiski, gan praktiski  gūs ieskatu neformālajā izglītībā un tās metodēs (projektu izstrāde, simulāciju spēles un citās), apzināsies brīvprātīgā darba iespējas un resursus, apgūs muzicēšanas, dejošanas, gleznošanas, podniecības un rokdarbu prasmes radošajās darbnīcās, iepazīs jauniešu tūrisma iespējas Igaunijā un Latvijā, kā arī prezentēs savas valsts kultūras vērtības jauniešu kultūras vakaros, gūs jaunas, nozīmīgas kompetences un prasmes saskaņā ar mūžizglītības prioritātēm, kuras tiks apliecinātas YouthPass, kas ir nozīmīgs ieguvums katra jaunieša karjeras veidošanā nākotnē.

Laimdota Virskūna
"Atbalsts Valkas ģimenēm"