Radīsim interaktīvu kompetenču spēli

Galvenais projekta "Enterprising and Surprising through 8 Key Competences”  (ES8KEYCOM) mērķis ir izstrādāt jaunu neformālās izglītības metodi – interaktīvu kompetenču spēli, kura veicinās un attīstīs 8 mūžizglītības pamatprasmes/kompetences: saziņu dzimtajā valodā; saziņu svešvalodās; matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās; digitālās prasmes; mācīšanos mācīties; sociālās un pilsoniskās prasmes; pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību; kultūras izpratni un izpausmi.

Projekta ideja radās pēc 2014. gadā īstenotas jauniešu apmaiņas „It’s all in the game”, kam 2015. gadā tika organizēts turpinājums – apmācību kurss jaunatnes darbiniekiem. Pēc veiksmīgās jauniešu apmaiņas pieredzes, kad tika izspēlētas dažādas spēles un analizēta to ietekme uz  jauniešu personīgo un profesionālo kompetenču paaugstināšanos, tika attīstīta ideja, ka nepieciešama īpaša spēle, caur kuru varētu attīstīt 8 mūžizglītības pamatprasmes/kompetences, jo īstenotie projekti pierādīja, ka tieši spēles ir ļoti veiksmīga un spēcīga metode kompetenču paaugstināšanai.

Kas ir spilgtākās atmiņas, kas saistās ar projekta īstenošanu?

Projekta īstenošana ir no 2015. gada septembra līdz 2017. gada martam un uz doto brīdi ir īstenotas tikai dažas no projektā plānotajām aktivitātēm un, pagaidām, spilgtākais moments saistās ar Latvijā veiktajām intervijām ar uzņēmējiem/organizācijām, lai precizētu viedokli, kādas kompetences mūsdienās darbiniekos tiek vērtētas visaugstāk.

Kas izmainījies pēc šī projekta īstenošanas?

Tā kā projekta īstenošana ir tikai sākuma stadijā, tad vēl ir pāragri minēt kādas noteiktas izmaiņas, tomēr jau īstenotās aktivitātes  - partneru Latvijas vizīte un pētījums par mācīšanās veidiem un 8 mūžizglītības kompetencēm rada pārliecību, ka projekta īstenošana būs ļoti veiksmīga un izstrādātā spēle tiks plaši izmantota.

Ko caur šo īstenotā projekta pieredzi ieguvusi Jūsu organizācija/pilsēta/novads?

Uz doto brīdi esam ieguvuši informāciju un zināšanas par mūsdienu darba tirgū nepieciešamajām kompetencēm un pārliecību, ka projektā izveidotajai spēlei būs plašs pielietojums.

Projekta norises vieta: Latvija /Spānija /Igaunija /Horvātija.

Iesaistītās valstis: Latvija /Spānija /Igaunija /Horvātija.

Dalībnieku skaits: 8 partneru pārstāvji, kuri piedalīsies starptautiskās vizītēs, piesaistītie eksperti un plānots, ka kopumā dažādās projekta aktivitātes tiks iesaistīti apmēram 2000 cilvēki.

Projekts tiek īstenots no 2015. gada septembra līdz 2017. gada martam.

 

Ginta Salmiņa, Baltijas Reģionālā fonda valdes locekle un neformālās izglītības apmācītāja