Pieredzes stāsts: kā mēs mācījāmies rakstīt projektus

Programmas „Jaunatne darbībā” nogalē biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jaunieši īstenoja trīs apmācību kursu projektus. Visu projektu centrālā tēma bija cilvēku tirdzniecības mazināšana caur vienaudžu izglītotāju aktivitātēm. Tajos piedalījās gan brīvprātīgie, gan organizāciju darbinieki vecumā no 15 līdz 30 gadiem no visiem Eiropas reģioniem. 

„Patvēruma „Drošā māja”” brīvprātīgie jau bija piedalījušies apmaiņās un apmācībās par dažādām tēmām daudzās Eiropas valstīs, tādējādi gūstot priekšstatu par šādu starptautisku pasākumu vadīšanu. Uzņēmīga brīvprātīgā Lauma Bauermeistere izrādīja iniciatīvu, lai ko līdzīgu noorganizētu pašu spēkiem. Viņa pati atceras, ka vispirms tika izvēlēta cilvēku tirdzniecības tēma, jo tajā biedrības jaunieši ir viszinošākie. Pēc tam, kad bija sagatavota programma, iekļaujot gan tematiskās aktivitātes, gan kultūras iepazīšanu, saturs visvairāk atbilda apmācību kursa specifikai. Tāpēc ar pieredzējušo projektu rakstītāju un tēmas ekspertu palīdzību tika aizpildīta elektroniskā pieteikuma veidlapa un iesniegta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā vērtēšanai. Projekts tika apstiprināts.

„Choose Your Freedom” īstenoja biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jaunieši paši, savā starpā sadalot pienākumus, lai sagatavotos apmācību kursa norisei, to vadītu un beigās izvērtētu. Darbu klāsts bija ļoti plašs, bet tos lielā mērā var sadalīt četrās lielās daļās. 

Četri pamatprincipi

Komunikācija ar partneriem. Veiksmīga projekta norisei un kvalitatīvai dalībnieku atlasei nepieciešams nodibināt un uzturēt kontaktus ar uzticamiem partneriem vēl pirms projekta pieteikuma sagatavošanas. Pirms starptautiskās aktivitātes norises saziņa ar partneriem un izvēlētajiem dalībniekiem vienmēr ir īpaši intensīva.

Loģistika. Materiāli, kas nepieciešami apmācību laikā paredzētajām aktivitātēm, ir tikai neliela daļa. Kādam no komandas jābūt atbildīgam arī par to, lai visiem dalībniekiem būtu veselības stāvoklim un kultūras iezīmēm atbilstoša izmitināšana un ēdināšana. Nedrīkst aizmirst, ka nepieciešami ir materiāli, biroja tehnika, internets un telpas arī projekta vadīšanas vajadzībām gan pirms, gan arī pēc starptautiskā pasākuma.

Programma. Neatkarīgi no starptautiskās aktivitātes formas, programmai jābūt rūpīgi saplānotai, jau iesniedzot projekta veidlapu – gan tāpēc, lai vērtētājiem būtu skaidra izpratne par plānoto, gan arī lai paši pēc projekta apstiprināšanas vieglāk varētu strādāt. Gatavojot programmu, cieši jāsastrādājas visai komandai, lai varētu sagādāt materiālus, nodrošināt atbilstošas telpas un iekļautos budžetā.

Projekta vadība. Cilvēkam, kas uzņemsies atbildību par visa projekta gaitu, jāpārliecinās, ka komandā katrs laicīgi un kvalitatīvi izpilda savus pienākumus, ka ir nodrošināti visi nepieciešamie materiāli un resursi darbam visa projekta laikā, ka izmaksas atbilst finansējuma līgumā noteiktajam un Latvijas likumdošanai. Pirmo reizi īstenojot projektu, palīdzēt var gan pieredzējuši kolēģi no organizācijas, gan Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras koordinatori.

Pēctecība

Pēc pirmā projekta beigām jaunieši bija apguvuši projektu vadības iemaņas, aptvēruši paši savas spējas un apkārtējos cilvēkresursus, kas piesaistāmi sarežģītu situāciju risināšanā. Turklāt, projektu īstenojot un vērtējot, radās arvien jaunas idejas, kā uzlabot apmācību programmu, kā attīstīt vēstījuma multiplikatoru tīklu un instrumentus, kā labāk sadarboties savā starpā ar citiem organizācijas darbiniekiem. Nākamā projekta izstrāde bija daudz vieglāka un programma tika attīstīta tā, lai neformālās izglītības metodēs pēc iespējas ieviestu multimediālās mācīšanās paņēmienus. Tāpēc otrais projekts „Choose Your Freedom 2” saglabāja galveno tēmu, bet tā tika skatīta, izmantojot tehnoloģijas un attīstot to izmantošanas prasmes cīņai pret cilvēku tirdzniecību.

Arī trešā projekta „No Future for Human Trafficking” koncepcija bija radusies, īstenojot iepriekšējos projektus. Šī projekta mērķis bija pirmajā projektā radīto produktu uzlabot un sagatavot izmantošanai vienaudžu izglītotājiem. Tā kā projekti seko cits citam un viens otru papildina, būtiski ir katru nākamo veidot, izmantojot iepriekšējo pozitīvo pieredzi un to pielāgojot jaunākajām tendencēm – tam, kā informāciju iegūst un apstrādā jaunieši, kā attīstās cilvēku tirdzniecība u.tml.

Papildu gala produkti

Īstenojot trīs projektu ciklu, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ir radījusi tādus produktus kā spēle par cilvēku tirdzniecību un video problemātikas aktualizēšanai. Apmācību kursos piedalījās arī jaunieši no Latvijas, kas ir kļuvuši par vienaudžu izglītotājiem. Ilgi pēc projektu noslēguma šie jaunieši veido paši savu metodiku, lai citus iepazīstinātu ar mobilitātes riskiem un veidiem, kā pasargāt sevi un citus. 2014. un 2015. gadā šie jaunieši apmeklē skolas, jauniešu centrus un citas vietas ar pašu veidotām nodarbībām ASV vēstniecības Latvijā, Phillip Morris International un Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītu projektu ietvaros un arī brīvprātīgi. 

Mērķis – risināt sabiedrībā aktuālu problēmu

Tāpat jāatceras, ka mērķis ir nevis projekts, bet gan sabiedrības problēma, ko tas risina. Formulējot ideju, cieši jāpieturas pie savas organizācijas mērķiem un uzdevumiem. Pēc tam ideja jāpieslīpē, kā tas noteikts, piemēram, Erasmus+ vadlīnijās. Gatavojot programmu, jāatceras, ka neformālajā izglītībā tiešām ir spēks. Kārtojot dokumentus un risinot problēmsituācijas, droši jāprasa pēc padoma. Īstenojot projektus, mēs iemācāmies vairāk, nekā piedaloties tajos.