Mācīties darot!

No 28. līdz 30. martam Rīgas un Vidzemes reģionā vienlaicīgi notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētās neformālās izglītības apmācības "Projektu darbnīca”, kurās ar jaunatnes darbu saistīti organizāciju pārstāvji varēja iegūt padziļinātu izpratni par ES finansētās programmas "Erasmus+” aktivitātēm jaunatnes jomā.

Apmācību laikā dalībniekiem bija iespēja iegūt un uzlabot prasmes starptautisku projektu rakstīšanā, attīstīt savas organizācijas ideju nākotnes projektam "Erasmus+” programmā, kā arī iepazīt citu organizāciju pārstāvjus, gūstot jaunu pieredzi, kontaktus, idejas un iespējamos sadarbības partnerus.

Intensīvās 3 dienu apmācībās, kuras Vidzemes reģionā vadīja Ieva Upesleja un Staņislavs Babins, 22 dalībnieki no dažādām Latvijas organizācijām jaunās zināšanas un prasmes ieguva, nevis klausoties teoriju, bet mācījās darot. Ikviena tēma, kas tika apspriesta apmācību laikā, kā arī ikviena praktiskā darbība, kas tika veikta individuāli un grupu darbos, bija veidota tā, lai dalībnieki spētu vieglāk izprast gan vietēja mēroga, gan starptautiska projekta dzīves ciklu, sākot ar projekta ideju līdz pat tās efektīvai realizācijai dzīvē.

Apmācību laikā dalībniekiem bija iespēja izdzīvot kritumus un kāpumus, kādi iespējami projekta sagatavošanas un realizēšanas procesā, ja netiek paredzētas projekta iespējamās nobīdes vai trūkst būtiskas informācijas, piemēram, par dažādu valstu kultūru atšķirībām un pieņemtajiem stereotipiem. Aktivitāte "Tiltu būve” dalībniekos radīja dažādu nokrāsu emocijas, liekot izvērtēt kļūdas, kādas tiek pieļautas komunikācijas, darba plānošanas un realizēšanas procesā. Tika secināts, ka viens no kvalitatīva projekta uzrakstīšanas un realizēšanas pamatprincipiem ir – izvairīties projektu rakstīt steigā, jo jāizprot mērķis, jāizveido laba un uzticama darba komanda – sadarbības partneri. Lai izvairītos no negaidītiem pārpratumiem, ikvienai projektā iesaistītajai personai ir jāizprot lietu būtība un jābūt vienotai sapratnei par projekta gaitu. Projekts ir jāizstrādā kvalitatīvi, ar pārdomātu un saturiski izplānotu programmu, kas palīdz sasniegt izvirzīto mērķi, ievērojot arī projekta atbilstību programmas Erasmus+ un nacionālajām prioritātēm.

Pēc vērtīgajām apmācībām dalībniekiem, manuprāt, nerodas jautājums, kāpēc vajadzētu iesaistīties Erasmus+ programmā, bet tiek aktīvi meklētas iespējas, lai realizētu projektus jauniešiem. Un tomēr, ja kāds vaicā, kāpēc ir vērts izmantot Erasmus+ programmas piedāvātās iespējas, ir jāatgādina, ka, realizējot kādu no projektiem, tiek iegūta jauna pieredze, iegūtas un nodotas zināšanas maksimālā apjomā, notiek personīgā izaugsme, sevis izpēte un kompetenču pilnveide, rodas kontakti, jaunas idejas, notiek identitātes apzināšanās, stereotipu laušana, iedzīvotāju integrēšana un citas. Dalība projektos jaunietim dod iespēju būt aktīvam pilsonim, veicinot lielāku izpratni par indivīda un līdzcilvēku nozīmi sabiedrībā un tajā notiekošajos procesos.

II

Iespēju piedalīties apmācībās "Projektu darbnīca” izmantoja arī Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centra "BĀKA” jaunatnes lietu speciāliste. Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs "BĀKA” (turpmāk – Centrs) ir Salacgrīvas novada domes dibināta iestāde un viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem, kā arī institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļa. Tas tapis, pateicoties Latvijas un Šveices sadarbības programmai projekta "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros un 30. maijā atzīmēs gada jubileju.

Šis ir labs laiks, kad jau varam atskatīties uz paveikto un izvērtēt, kas gada laikā sasniegts. Ar prieku varam teikt, ka Centra organizētās aktivitātes notiek gan novada, gan starptautiskā mērogā. Sadarbībā ar Salacgrīvas vidusskolu NORDPLUS projekta un Handevitas - Salacgrīvas pašvaldību noslēgtā sadraudzības līguma ietvaros Centrā viesojušies jaunieši no Dānijas un Vācijas. Vidusskolas klases ir iecienījušas arī tematiskos pasākumus ar nakšņošanu. Gada laikā ir realizētas daudzas jauniešu iniciatīvas, tostarp novusa turnīrs, zumbas nodarbības, audiovizuālās nodarbības, diskusiju un erudīcijas vakari. Centrs atbalsta jauniešu talantus, organizējot foto personālizstādes, kultūras vakarus, tai skaitā, "Dzerot tēju apceļo pasauli”, kuros jaunieši, kuri dzīvojuši, mācījušies un strādājuši dažādās valstīs, iepazīstina vienaudžus ar citu kultūru, laužot stereotipus un iedvesmojot izzināt pasauli. Tiek veicināti arī videi draudzīgi pasākumi, organizējot velo-foto orientēšanās sacensības, atbalstot starptautiskas velo kampaņas, un piedaloties valsts mēroga konkursos, piemēram, "Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”. Ikdienā bērniem un jauniešiem tiek nodrošinātas radošās rokdarbu nodarbības, pieredzes apmaiņas braucieni un semināri, tiek aktualizēts arī brīvprātīgais darbs un uzņēmējdarbības popularizēšana jauniešu vidū.

Centra mērķis – uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti Salacgrīvas novadā, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē – gada laikā nav mainījies. Toties tiek izvēlētas tādas metodes un veidi, kā jauniešus motivēt būt aktīviem, izzinot savas spējas, robežas un prasmes, izvirzot arī jaunus mērķus ne tikai sev, bet arī saviem vienaudžiem, lai katrs pasākums un aktivitāte paplašinātu redzesloku un veicinātu vēlmi līdzdarboties.

Lai arī Centram vēl nav lielas pieredzes starptautisku projektu rakstīšanā, mēs apzināmies savas stiprās puses un kompetences. Izzinot mērķus un ideju realizēšanas metodes, esam gatavi iziet ārpus komforta zonas, lai tuvākajā nākotnē īstenotu starptautisku projektu Erasmus+ programmā. Novēlam ikvienai organizācijai un iestādei, kas veic darbu ar jaunatni, būt zinātkāriem un azartiskiem, vienmēr ar vēlmi izmēģināt ko jaunu, neapstājoties pie sasniegtā, jo tikai darot rodas jauni mērķi un arī iespējas tos sasniegt!

Sekot mūsu aktivitāšu gaitām, kā arī veidot sadarbību ar Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centru "BĀKA” iespējams arī sociālajos tīklos: www.draugiem.lv/baakawww.facebook.com/jic, www.twitter/jicBAAKA.