Latvijas jaunatnes politikas forums 2010

Ir tikai viena iespēja, kā celt ikviena Latvijas iedzīvotāja, pašvaldības un visas valsts labklājību, – tā ir pārdomātas un mērķtiecīgas jaunatnes politikas ieviešana! Ar tik pārdrošu apgalvojumu pērn rudenī uzrunāja Latvijas jaunatnes politikas foruma 2010 dalībniekus biedrības „Jauniešu konsultācijas” un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji. Ar valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” atbalstu pēc četru gadu pārtraukuma atkal bija iespēja runāt par jauniešiem Latvijas mērogā.

Lai runātu par jaunatnes politikas izaicinājumiem un izstrādātu rekomendācijas pašvaldību rīcības plānam darbā ar jaunatni, 2010. gada 25. un 26. oktobrī notika Latvijas jaunatnes politikas forums 2010 „Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Darba ar jaunatni īstenošanas izaicinājumi” (tālāk tekstā – Forums). Forumu organizēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar biedrību „Jauniešu konsultācijas” viesnīcā MARITIM Park Hotel Riga. Forumu organizēja ar mērķi uzlabot darbu ar jaunatni pašvaldībās, izstrādājot rekomendācijas atbilstoši valsts jaunatnes politikas pamatnostādnēm, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes politikai jaunatnes jomā un dalībvalstu labai praksei, kā arī veicināt jaunatnes politikā iesaistīto pušu efektīvāku sadarbību.

Atbildīgs un ambiciozs darbs
Viens no Foruma organizatoriem un biedrības „Jauniešu konsultācijas” valdes priekšsēdētājs Jānis stāsta, ka 2010. gada Forums sākotnēji bija LR Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīva, jo šis pasākums ir paredzēts ikgadējā Jaunatnes politikas valsts programmā. 2010. gada pavasarī ministrija sadarbībā ar jaunatnes organizāciju pārstāvjiem, pašvaldību jaunatnes darbiniekiem un valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem Foruma sagatavošanas seminārā izstrādāja rekomendācijas Foruma norisei, uzbūvei un programmai. Savukārt maijā biedrības „Jauniešu konsultācijas” pārstāvji saņēmuši ministrijas uzaicinājumu uzņemties Foruma organizēšanu. Bija nepieciešams parūpēties arī par papildu finansējuma piesaisti, lai varētu nodrošināt Foruma dalībnieku uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas. „Skaidrs, ka bijām pagodināti par izrādīto valsts iestādes uzticību un šādu iespēju līdzdarboties tik nozīmīga jaunatnes politikas pasākuma īstenošanā. Vienlaikus apzinājāmies atbildīgumu, kas no tā brīža gūlās uz mūsu pleciem,” atmiņās dalās valdes priekšsēdētājs.

Kā norāda Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja Diāna Sīmansone, Jaunatnes politikas nodaļas pārstāvji bija vienisprātis par to, ka Forums jāīsteno, sadarbojoties jaunatnes organizācijām un jaunatnes politikas veidotājiem, valsts iestādēm un dažādu jomu sociālajiem partneriem. Tad diskusijām iespējams nodrošināt vislielāko pievienoto vērtību.

Foruma sagatavošanas posmā izveidoja Foruma darba grupu, kurā darbojās jaunatnes organizāciju un valsts iestāžu pārstāvji un līdz Foruma īstenošanas laikam kopīgi ar pasākuma organizatoriem detalizēti strādāja pie divu dienu pasākuma programmas izstrādes, diskutēja par labākajiem organizatoriskajiem un tehniskajiem risinājumiem, lai pasākuma gaitā sasniegtu sākotnēji izvirzītos mērķus. „Izaicinājums darba grupai bija liels. Foruma gaitā bija jāapkopo praksē izmantojamas rekomendācijas darbam ar jaunatni reģionos,” uzsver Jānis.

Diāna Sīmansone vēl piebilst, ka šis Forums bija īpašs pasākums, jo pirmo reizi Latvijas vēsturē tika pasniegta Darba ar jaunatni balva, tādējādi iedibinot jaunu tradīciju. Novērtējot pašvaldību, darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, Foruma pirmās dienas noslēgumā notika „Darba ar jaunatni balvas 2010” pasniegšanas svinīgā ceremonija, kurā godināja 8 balvas laureātus. Apbalvojumu par izcilu veikumu darbā ar jaunatni attīstībā saņēma pašvaldības un pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītās personas, kā arī jaunatnes organizācijas, suminot trīs laureātus trīs nominācijās no katras pretendentu grupas,” stāsta D. Sīmansone. Jāpiebilst, ka svinīgās ceremonijas īpašie viesi bija LNT šova „Latvijas zelta talanti 2010” dalībnieki un citi apdāvināti jaunieši, kuri klātienē sveica balvas laureātus un rādīja savas prasmes dejā un mūzikas instrumentu spēlē.

Forums kā jauniešu līdzdalības mehānisms
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas nodaļas pārvaldes vecākā referente Marika Galilejeva skaidro: Latvijas Jaunatnes kongress (Forums) Latvijā kopā ir noticis sešas reizes un beidzamais jaunatnes politikas Forums notika pēc 4 gadu pārtraukuma. Kā norāda ministrijas pārstāve, Forums kā sadarbības forma un komunikācijas modelis ir viens no vislabāk piemērotiem risinājumiem, lai jauniešos vairotu interesi un apziņu, ka viņi ir nozīmīgi jaunatnes un citu politikas nozaru veidotāji tā veiksmīgākai attīstībai Latvijā, kā arī spēj veidot konstruktīvu dialogu ar jaunatnes politikas veidotājiem pašvaldības un valsts līmenī, arī starptautiskā mērogā, tādējādi radot pārmaiņas savā ikdienā un valsts sabiedriskajos procesos. Diāna Sīmansone uzsver, ka 2010. gada jaunatnes politikas foruma „Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Darba ar jaunatni īstenošanas izaicinājumi” tematika jo īpaši tika vērsta uz pašvaldību darbu ar jaunatni un tā gaitā tika izstrādātas rekomendācijas, kas varētu kalpot par pamatu tālakajai darba ar jaunatni attīstībai Latvijā, veicinot darba ar jaunatni plānošanu ilgtermiņā, izstrādājot stratēģijas vai cita veida plānošanas dokumentus jaunatnes jomā pašvaldībās.

Kur slēpjas valsts nākotnes kapitāls
„Foruma gaitā bija jāpārliecina lēmumu pieņēmēji, sociālie partneri, jaunatnes organizācijas un jaunieši, kā arī visa sabiedrība, ka jaunieši ir ārkārtīgi nozīmīgs kapitāls. Tā nav izlutināto un pārbagāto valstu kaprīze – pievērsties jauniešiem, jo viss cits ir sakārtots. Jauniešu resurss patiešām ir ekonomiski pamatota priekšrocība, kas neprasa daudz līdzekļu, taču nes nenovērtējamu labumu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Šādi piemēri nav tālu jāmeklē. Piemēram, Somijā ir veikti pētījumi un pierādīts, ka mērķtiecīgs ieguldījums jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā rada ievērojami mazākus valsts izdevumus dažādu jauniešu drošības un sociālās jomas, izglītības un nodarbinātības negatīvo seku likvidēšanā. Ja to apzinātos lēmumu pieņēmēji arī Latvijā, jauniešu dzīve Latvijā kļūtu krietni laimīgāka,” ir pārliecināts Jānis. Un piebilst: īpaši Foruma sagatavošanas posmā tika domāts par to, kā vērst dalībnieku uzmanību uz to, ka skaidra attīstības plāna izstrādāšana un ieguldījums jauniešu dzīvei labvēlīgas vides veidošanā ir pamats ekonomiskai izaugsmei.

Lai arī Forumu plaši pārstāvēja lēmumu pieņēmēji un jaunatnes politikas veidotāji, pasākumā piedalījās arī jaunatnes organizāciju darbinieki, pašvaldību deleģēti aktīvie jaunieši, studenti un citi interesenti. Forumā kopā piedalījās 270 dalībnieku, un tajā vienkopus tikās valsts un pašvaldību jaunatnes politikas veidotāji, jaunatnes organizāciju un ministriju pārstāvji, augsta līmeņa eksperti, kā arī ārvalstu viesi no Somijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas, Eiropas Jaunatnes foruma un Eiropas Komisijas. Foruma laikā apsprieda jaunatnes politikas aktuālās tendences un izstrādāja vairāk nekā 100 rekomendāciju 6 tematiskajos blokos jaunatnes politikas attīstībai vietējā mērogā, vienlaikus izceļot labās pieredzes piemērus vietējā un starptautiskā līmenī.

Brīvprātīgie jaunieši – paši nozīmīgākie darbarūķi
Pasākuma organizēšanā iesaistīja 30 brīvprātīgos jauniešus, kas izrādīja gatavību un vēlmi līdzdarboties Foruma organizēšanas pasākumos. Brīvprātīgie jaunieši gādāja, lai Foruma dalībniekiem tiek nodrošināti piemēroti darba apstākļi un tie justos ērti visu pasākuma laiku. Jaunieši abas dienas rūpējās par dalībnieku reģistrāciju, raitu informācijas apriti, Foruma darba grupu organizāciju, organizēja brīvo laiku ārvalstu ekspertiem, atbildēja uz neskaidriem jautājumiem un izvietoja viesnīcā skaidri saprotamas norādes, lai dalībnieki orientētos Forumam atvēlētajās telpās. Pateicoties brīvprātīgajiem jauniešiem, tika veiksmīgi noorganizēta „Darba ar jaunatni balva 2010” svinīgā ceremonija.

Liene atceras, ka līdzdalība Foruma organizēšanā bija viens no nozīmīgākajiem viņas darbības posmiem brīvprātīgajā darbā. Lai arī viņa bija pasākuma brīvprātīgā, viņai bija lieliska iespēja no malas vērot, kā notiek diskusijas starp pasākuma dalībniekiem un kas tiek apspriests par jauniešiem. „Tagad man ir kļuvis vairāk skaidrs, kas ir jaunatnes politika, kādi darbi jāveic, lai īstenotu tik liela mēroga pasākumu, kā arī atklāju daudz jauna par to, kā es kā jauniete varu iesaistīties savas un citu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Foruma laikā man radās vairākas labas idejas, kas būtu nepieciešams ieviest, lai jauniešu dzīve kļūtu labāka,” atceras Liene.

Foruma izvērtēšanas pasākumi
Lai novērtētu pašvaldības īstenoto darbu ar jaunatni,  no 2011. gada marta līdz aprīlim biedrība „Jauniešu konsultācijas” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un valsts aģentūru „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” organizēja reģionālās darba ar jaunatni izvērtēšanas vizītes. Tikšanās organizēja ar mērķi apzināt un novērtēt pašvaldību uzsāktos darbus vai turpinājuma pasākumus darba ar jaunatni stratēģijas izstrādē pēc pērnā Foruma.

Kā norāda Jānis, 2011. gada pavasarī tika organizētas individuālas tikšanās ar pašvaldībām, tiekoties klātienē ar pašvaldību vadītājiem, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un vietējām jaunatnes organizācijām, konsultējot tos par jaunatnes politikas jautājumiem, tādējādi sniedzot atbalstu pašvaldībām darba ar jaunatni sistēmas attīstības pastāvīgai plānošanai reģionālā mērogā un sekmējot iepriekšējo jaunatnes politikas Forumu laikā pieņemto rezolūciju turpmāku veiksmīgu īstenošanu.  Vienlaikus tika apzināts, kā un vai pašvaldību darbu ar jaunatni ietekmējusi dalība Forumā. Reģionālo darba ar jaunatni izvērtēšanas vizīšu laikā pašvaldībās viesojas Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un jaunatnes organizāciju darbinieki, kā arī citi jaunatnes politikas attīstībā iesaistītie interesenti, lai uzklausītu pašvaldību labo praksi jaunatnes politikas īstenošanā, iedrošinātu un konsultētu pašvaldību pārstāvjus par darbu ar jaunatni vietējā mērogā un veiksmīgu jaunatnes politikas attīstības stratēģiju izstrādi. Ikviena pašvaldība tikšanās laikā saņēma Latvijas jaunatnes politikas foruma 2010 dalībnieku izstrādātās rekomendācijas.

Reģionālo darba ar jaunatni izvērtēšanas vizīšu laikā tika apmeklētas Kandavas, Ludzas, Rojas, Rēzeknes, Neretas, Pļaviņu, Cesvaines, Olaines novadu pašvaldības un Valmieras pilsētas un Ventspils pilsētas pašvaldība. „Jaunatnes politika ir atbilde tam, kā noturēt jauniešus Latvijā un dzimtajos novados! Foruma un pašvaldību vizīšu laikā kopīgi ar pašvaldības pārstāvjiem, citām darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un jauniešiem meklējām atbildes, kā uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti Latvijas reģionos,” saka Jānis.

Rezultāti ir acīm redzami
Kā norāda ministrijas pārstāve Diāna Sīmansone, plānots, ka ik gadu tiks apzināti labās prakses paraugi pašvaldībās, tādējādi uzsverot un vērtējot to pozitīvo praksi darbā ar jaunatni un darot to zināmu sabiedrībai ar valsts iestāžu, sociālo partneru un jaunatnes organizāciju starpniecību. „2010. gada nogalē notikušais Latvijas jaunatnes politikas forums „Pašvaldību investīcijas nākotnē. Darba ar jaunatni īstenošanas izaicinājumi” iezīmēja būtisku nepieciešamību turpināt aizsākto tradīciju Latvijā, kas dod iespēju vienkopus satikties gan jauniešiem, gan jaunatnes darbiniekiem, gan arī politikas veidotājiem un kopā strādāt pie jaunatnes politikas attīstības. Jaunatnes politikas forums iedvesmoja daudzas pašvaldības pievērst pastiprinātu uzmanību savu vietējo jauniešu vajadzību apzināšanai un interešu aizstāvībai, organizējot lokālus jauniešu forumus. Piemēram, šogad jau ir notikuši vietējie jauniešu forumi Cēsu novadā, Aizkraukles novadā, Rundāles novadā, Valmierā u. c. Esam patiesi gandarīti par to, ka jaunatnes politikas attīstība Latvijā turpinās un to sekmēs drīzumā uz pašvaldībām nosūtītās rekomendācijas, kas tika izstrādātas Latvijas jaunatnes politikas foruma laikā,” stāsta Diāna Sīmansone.

„Izglītības un zinātnes ministrijas un biedrības „Jauniešu konsultācijas” vārdā izsakām lielu pateicību par ikviena atbalstu, līdzdalību un ieguldīto laiku Forumā. Ceram, ka Latvijas jaunatnes politikas foruma projekts būs par jaunu iedvesmas avotu mērķtiecīgi turpināt darba ar jaunatni attīstīšanu Latvijā un reģionos, kā arī jauniešus iedrošinās vērsties pie savām pašvaldībām un ar savu iniciatīvu parādīt, ka vēlas līdzdarboties darba ar jaunatni attīstībā,” ar cerīgu skatu nākotnē raugās Jānis.

Izziņai: plašāka informācija par Forumu pieejama karjeras portālā www.prakse.lv sadaļā Forums un jauniešu iespēju portāla www.jaunatneslietas.lv sadaļā Jauniešu līdzdalība.


Dace,
Latvijas jaunatnes politikas foruma 2010 „Pašvaldību investīcijas jaunatnē. Darba ar jaunatni īstenošanas izaicinājumi” koordinatore