Jaunietis 24/7

Pirms pāris gadiem radio dīdžejs Ufo uzzinājis, ka esi nācis no Ventspils puses, teica, ka tiem jau pilnas kabatas ar brūklenēm, jo redz’ dzīvojam mežu ielenkumā, taču nav tā, kā liekas, arī lauku jauniešiem ir daudz iespēju iesaistīties sabiedrības attīstībai būtisku lēmumu pieņemšanā. Jauniešu biedrība „Kāpēc Ne?” aicināja Ventspils reģiona jauniešus piedalīties interesantā Eiropas Savienības jauniešu iniciatīvu projektā.

Jauniešu iniciatīvu projekta realizācija noritēja Ventspils reģionā. Tika iesaistīti 30 jaunieši, kuri bija sadalījušies grupās, lai mēģinātu rast dažādu problēmu risinājumus. Izveidotās komandas devās uz pašvaldības un valsts iestādēm, mēģināja iegūt informāciju par dažādām lietām, kuras satrauc jaunieti. Tās varēja būt vides, būvobjektu celtniecības un citas problēmas.

Projekts bija vērsts uz to, lai katrs jaunietis apgūtu savas tiesības par informācijas pieejamību un atklātību valsts un pašvaldības iestādēs. Jauniešu komandas sagatavoja aprakstu, kā notika viņu problēmas risinājuma meklējumi, kāda bija sadarbība ar institūcijām, vai tās tika „iekustinātas” problēmas risinājuma meklēšanā. Komandas saņēma projekta publicitātes elementus – apdrukātas kakla lentas un krūzes, kā arī noslēgumā saņēma dalības sertifikātus.

Jauniešu iniciatīvu projekts tika īstenots Ventspils rajonā ar mērķi rosināt reģiona jaunatni iesaistīties tai svarīgu lēmumu pieņemšanas procesos, veicināt to aktīvu līdzdalību lokālajā varas pārvaldē, izglītības sistēmā un sabiedriskajos procesos. Projektā piedalījās kopskaitā 35 jaunieši (tostarp četri jaunieši – projekta darba vadītāju grupa) no Ventspils reģiona – Ugāles, Puzes un Tārgales pagastiem un šo teritoriju apdzīvotajām vietām. Tika organizētas septiņas aktivitātes, no kurām viens bija ievadpasākums un viens – noslēguma pasākums.

Galvenās projekta aktivitātes tika organizētas Ugāles pagasta sabiedrisko organizāciju resursu centrā, taču daudzas aktivitātes un pasākumi notika ārpus šīm telpām gan brīvdabas objektos, gan dažādās iestādēs. Tā kā visu pasākumu kopums noritēja mācību laikā, tad kopīgi ar projektā iesaistītajiem jauniešiem vienojāmies, ka pasākumi un projekta tikšanās tiks organizētas brīvdienās, tātad – sestdienās un svētdienās.

Kopīgi ar jauniešiem devāmies uz Ugāles vidusskolu, Jauniešu centru „Ugāle”, reliģiskajām iestādēm, kultūras namu, kultūrvēsturiskajiem objektiem, stratēģiskajiem objektiem – dzelzceļa staciju, raidtorņiem u.tml. Katrā objektā jaunieši sastādīja savus novērojumus, un kopīgi ar diskusiju palīdzību tika izvērtēta jauniešu līdzdalība šo objektu procesos dažādos līmeņos. Kopā ar jauniešiem gājām uz Ugāles pagasta teritorijā esošo monstru – lielu graustu, drenu rūpnīcu „Usma”, kuru jaunieši izstaigāja, izstrādāja savas vīzijas par to, kā viņi paši redz šīs teritorijas plānojumu un lietojuma mērķi. Savus redzējumus par esošo teritoriju jaunieši izvietoja plakātos. Ar tiem tika iepazīstināta Ugāles pagasta pašvaldība un PSIA „Ugāles nami”, kuras kompetencē atrodas esošā teritorija.

Turklāt, jaunieši apmeklēja piecstāvu daudzdzīvokļu māju, kas pēc gāzes sprādziena avārijas ir neapdzīvota un var apdraudēt pagasta iedzīvotājus, tostarp pagasta bērnus un jauniešus, kas ar dažādām darbībām var paši izraisīt savas dzīvības apdraudējumu esošajā teritorijā. Jaunieši devās uz PSIA „Ugāles nami”, lai noskaidrotu un iegūtu informāciju par šo ēku Rūpnīcas ielā 7. Pēc jauniešu secinājumiem, pašvaldības uzņēmums bijis pretimnākošs un atsaucīgs un sniedzis visu pieprasīto informāciju.

Tāpat projekta pasākumu ietvaros tika vērtēta izglītības pietuvināšanās jauniešu vajadzībām. Paši jaunieši gāja katrs uz savu rajona skolu (Piltenes vidusskola, Ventspils 1. ģimnāzija, Ventspils 6. vidusskola, Ugāles vidusskola, Puzes pamatskola, Popes pamatskola), lai iegūtu skolas nolikuma kopiju, kā arī skolas iekšējo kārtības noteikumu kopijas. Visumā vērtējot, skolas bija atsaucīgas un dažu skolu mājaslapā (Ventspils 1. ģimnāzija) šī informācija jau bija pieejama virtuāli gan skolēniem, gan citiem interesentiem. Tika apmeklēts Jauniešu centrs „Ugāle”, pēc kura apmeklējuma jaunieši izdarīja visai pozitīvus secinājumus, taču norādīja uz nepilnībām, kā, piemēram, jauniešu centrā nav vai ir nepietiekama neformālo aktivitāšu daudzveidība, daudzas aktivitātes balstītas uz sporta veidiem, jauniešu centrs atzīts par draudzīgu bērniem un jauniešiem vecumā līdz 15 gadiem.

Noteikti vairāk vai mazāk projekta mērķis ir sasniegts. Projektā iesaistītie jaunieši, kā arī viņu draugi, brāļi un māsas ir ieguvuši zināšanas par savām iespējām lēmumu pieņemšanā. Jaunieši ir apzinājušies sevi kā vietējās kopienas locekli, arī kā pilntiesīgu Eiropas Savienības pilsoni, kas piedalās sabiedrībai, it īpaši jaunatnei aktuālu problēmu risināšanā Ventspils reģionā.

Pēc projekta realizācijas saņēmām uzaicinājumu no Ugāles pagasta padomes un citām pašvaldības iestādēm par iespēju piedalīties jauniešu nodarbinātības pasākumos skolas brīvlaikā, kā rezultātā vairāki projekta dalībnieki vasaras periodā strādā par praktikantiem Ugāles pagasta padomē, Ventspils rajona centrālajā un pilsētas bibliotēkā, Jauniešu centrā „Ugāle”, PSIA „Ugāles nami”. Šāda iespēja dot jauniešiem lielāku pieredzi un zināšanas par darbību valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī veicina aktīvāku sadarbību un dialogu starp jaunieti un šo iestādi. Iestādes un institūcijas uzklausa jauniešu viedokli, norit diskusijas par jaunatnes konsultatīvās padomes izveidi Ventspils reģionā.

Vērtējot projektu Eiropas un Latvijas mērogā, to nevar uzskatīt par inovatīvu, tomēr, ņemot vērā Ventspils reģiona zemo nevalstiskā sektora aktivitāti un projektus, varam uzskatīt, ka lokālā merogā šis ir projekts ar jauninājumiem un inovatīvs kā tāds. Ventspils reģiona zemā nevalstisko organizāciju projektu aktivitāte un kvalitāte ir par iemeslu tam, lai šādu projektu lokālā mērogā uzskatītu par inovatīvu.

Emīls,
projekta vadītājs