Ieklausīsimies mūsu jauniešos strukturēti!

„Listening to the Youngsters” (no angļu val. – ieklausīties jauniešos)– ar šādu nosaukumu un aicinājumu norisinājās starptautiskais apmācību kurss jaunatnes līdzdalības jomā  Bragā, Portugālē no šī gada 24. aprīļa līdz 29. aprīlim. Jāmin, ka Braga ir pasludināta par Eiropas Jaunatnes galvaspilsētu 2012. Semināru organizēja Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” Portugāles Nacionālā aģentūra (SALTO-YOUTH apmācību ietvaros).

Apmācību dalībnieku sastāvs bija daudznacionāls – 18 dalībnieki pārstāvēja 7 valstis (Vāciju, Latviju, Lietuvu, Portugāli, Maltu, Turciju un Slovākiju). Dalībnieku sastāvā bija gan Eiropas jaunatnes politikas veidotāji, gan jaunatnes neformālās izglītības un nevalstiskā sektora darbinieki, pašvaldību jaunatnes darbinieki, kā arī studējošā jaunatne.

Pateicoties „Jaunatne darbībā” finansējumam un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstam, man bija iespēja piedalīties šajā starptautiskajā apmācību kursā, dalīties savā jaunatnes darba pieredzē un pārstāvēt Latviju. Jaunatnes politikas jomā darbojos jau kopš 2001.gada, un jaunatnes līdzdalības jomā Rēzeknē aktīvi darbojas Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome, tāpat tradicionāli tiek  rīkoti jaunatnes līdzdalības pasākumi  Rēzeknes pilsētas domē  - „Jaunatnes demokrātijas nedēļa”, „Kafija ar politiķiem”. Taču jaunatnes līdzdalībai pašvaldības lēmumu pieņemšanas un citos procesos jābūt sistemātiskai, strukturētai un  jauniešos jāieklausās ne tikai brīžos, kad notiek sabiedriskās aptaujas jau par apstiprinātiem projektiem, bet gan projektu (izglītības, infrastruktūras, sporta  u.c.) plānošanas procesā. 

Apmācību kursa tematika - jaunatnes līdzdalība lēmumu pieņemšanā vietējā līmenī, strukturētais dialogs -  vistiešākajā veidā saskanēja ar šī brīža procesiem jaunatnes darbā Rēzeknes pašvaldībā. Proti, šobrīd  Rēzeknes pašvaldībā uzsākts darbs pie jaunatnes politikas rīcības programmas 2013. – 2016. gadam izstrādes un jaunieši tiks mērķtiecīgi iesaistīti minētās programmas izstrādē.

Strukturētais dialogs ir samērā jauns jēdziens Latvijas jaunatnes politikas jomā kopumā un, atbilstoši definīcijai, tas  ir partnerības instruments Eiropas Savienības ietvaros, kas apliecina, ka jauniešu viedoklis ir saklausīts un ņemts vērā, plānojot jaunatnes politiku.

Strukturētais dialogs tiek organizēts un notiek pēc konkrētas sistēmas, iesaistot politikas veidotājus, īstenotājus un jauniešus. Ja runā par Rēzeknes pašvaldību, tad pašvaldības un jauniešu strukturētā dialoga sastāvdaļa ir gan Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome un skolēnu pašpārvaldes, pasākums „Kafija ar politiķiem”, jaunatnes līdzdalības iniciatīvu  projekti, piemēram, Zoom in (jaunieši caur fotoobjektīvu pauž savu viedokli), kā arī jauniešu tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem jaunatnes iniciatīvu centros „JACis”, „Draugu centrs”.

Atgriežoties pie apmācību kursa, visvērtīgākās bija tieši tēmas par jaunatnes līdzdalības mehānismiem dažādu Eiropas valstu pašvaldību vietējā līmenī. Apmācību dalībniekiem bija iespēja dalīties pieredzē ar citiem dalībniekiem par savas labās prakses piemēriem jaunatnes līdzdalībā savās pašvaldībās, organizācijās (organizatori pirms apmācībām aicināja veikt sagatavošanos un izveidot aprakstus ar  labās prakses piemēriem). Interesantas un idejām bagātas bija Bragas apkārtnē esošo pašvaldību jaunatnes līdzdalības projektu prezentācijas, kas ļāva labāk iepazīt jaunatnes līdzdalības mehānismus Portugālē, kā arī deva jaunas ierosmes  par līdzīgu projektu ieviešanas iespējām  savā pašvaldībā. Tāpat vērtīga bija arī neformālās izglītības apmācību metodika, kas tika izmantota apmācībās, piemēram, teorētiskā materiāla par ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammām 1.3 un 5.1. (jauniešu līdzdalības veicināšanas jomā) pasniegšana viktorīnas formātā, kas interaktīvā veidā gan paplašināja zināšanas par minētajām programmām, gan arī padziļināja izpratni par atsevišķiem programmas punktiem.

Protams, balstoties uz nodibinātajiem kontaktiem un idejām, apmācību kursa  dalībnieki  sprieda par turpmāko sadarbību „Jaunatne darbībā” projektu ietvaros. Priecē tas, ka Rēzeknes pašvaldības jaunatnes darba pieredze tiek atzīta arī Eiropas līmenī par vērtīgu un no apmācību kursa treneriem tika saņemts uzaicinājums iesaistīties jaunā projektā - sadarbības tīkla veidošanā starp dažādām Eiropas jaunatnes darba institūcijām par tēmu: Jaunatnes līdzdalība.

Īpaša pateicība Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras speciālistiem, kuri atsaucīgi un operatīvi risināja visus ar dalību apmācību kursā saistītos jautājumus. Aicinu arī citus jaunatnes politikā, neformālajā un formālajā izglītībā  iesaistītos darbiniekus pieteikties dalībai atbilstošos apmācību semināros, tā ir unikāla iespēja pilnveidot savas profesionālās un personīgās kompetences.

Noslēguma vietā gribētu vēlreiz akcentēt jaunatnes līdzdalības nozīmi katrā pašvaldībā. Jauniešiem ir tiesības būt iesaistītiem un sniegt savu ieguldījumu pašvaldības attīstībā. Savukārt līdzdalība jauniešos veicina piederības sajūtu savai dzīves vietai, valstij. Jāapzinās arī tas, ka no jauniešu iesaistīšanās ir atkarīga mūsu pašvaldības, valsts un sabiedrības turpmākā attīstība. Tāpēc aicinu gan Rēzeknes pašvaldību, pašvaldības un  citas institūcijas, uzņēmējus, organizācijas, gan sabiedrību kopumā, lemjot jautājumus, kas attiecas uz jauniešiem,  iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanas procesā un ieklausīties jauniešos strukturēti!

Iveta