„Gribu zināt un piedalīties”

Daugavpils novada domes jaunatnes projektu koordinatore un jaunatnes lietu speciāliste sadarbībā ar Skrudalienas biedrības „Silenes stariņi”, Kalupes biedrības „Vitrāža” un Naujenes biedrības „Esam kopā” jauniešiem, kā arī sadarbībā ar jaunatnes lietu atbildīgajiem no pagastiem, jauniešiem – neformālajiem līderiem no pagastiem un citām iesaistītajām personām 2011. gadā organizēja projektu „Gribu zināt un piedalīties” Daugavpils novada 19 pagastos. Projekts tika iesniegts 5.1. apakšprogrammā „Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās”.

Projekta mērķis un ideja
Projekta mērķis bija veicināt jauniešu iesaisti jauniešiem svarīgu lēmumu pieņemšanā un jauniešu problēmu risināšanā, informējot pagastu un novada jaunatnes politikas veidotājus par jauniešiem aktuālām problēmām un piedāvājot risinājumus šo problēmu atrisināšanai.

Ar šo projektu tika īstenota šāda mūsu ideja:
1) jaunieši labāk zina par savām problēmām,
2) jaunieši var piedāvāt efektīvus konkrētu problēmu risinājumus
3) jaunieši var palīdzēt šīs problēmas risināt.

Projekta ietvaros novada jauniešiem no visiem pagastiem tika dota iespēja sadarboties, izpētīt, apspriest un prezentēt problēmas un to risinājumus, piedalīties lēmumu pieņemšanā un risinājumu ieviešanā.

Projekta pasākumi
Projekta pasākumu plāns tika sadalīts 7 lielās aktivitātēs:
1)    Tikšanās pa pagastu grupām par situāciju jaunatnes lietās pagastos.
2)    Jauniešu aptauju veikšana par problēmām savā pagastā.
3)    Tikšanās pagasta jauniešiem ar par jaunatnes lietām atbildīgām personām – aptaujas rezultātu apspriešana un risinājumu meklēšana.
4)    Forums pa lielākām pagastu grupām par jauniešu iespējām un problēmu risinājumu prezentāciju veidošana.
5)    Noslēguma pasākums visiem pagastiem par problēmu risinājumu prezentēšanu.
6)    Tikšanās ar pagasta jauniešiem un par jaunatnes lietām atbildīgām personām – progress un sasniegumi.
7)    Noslēguma-atpūtas pasākums.

Projekta atklāšanas pasākumi (1. aktivitāte) notika septiņās vietās pa pagastu grupām. Šajos pasākumos jaunieši iepazinās un ar jaunatnes lietu atbildīgajiem novadā, ievērojot dažādus neformālās izglītības principus, tika prezentēta jaunatnes lietu situācija katrā pagastā – šī brīža jauniešu problēmu situācijas novērtējums pagastā, jauniešiem tika izstāstīts par lēmumu pieņemšanas procesu pagasta pārvaldē, par novada jaunatnes politikas stratēģiju, detalizēti apspriestas projekta aktivitātes līdz oktobra beigām, kā arī notika pirmais projekta praktiskais darbs. Tikšanās turpinājumā jauniešiem tika izstāstīta projekta būtība – tas, ka projektā tiks izpētītas jaunatnes problēmas katrā pagastā, tiks saliktas prioritātes un izvēlēta viena problēma, kurai jaunieši meklēs risinājumu projekta laikā. Un tāpēc jaunieši veica pirmo praktisko darbu grupās, izstrādājot anketas jaunatnes situācijas pētīšanai savā pagastā – izlemjot, kādā veidā notiks pētījums, cik jauniešus aptaujās, kā arī sagatavojot jautājumus, kurus uzskatīja par būtiskiem tik vērienīga pētījuma veikšanā pagastā.

Turpmākās divas nedēļas jaunieši veica jauniešu aptaujas savos pagastos (2. aktivitāte) un pēc 19. augusta tikās ar saviem jaunatnes lietu atbildīgajiem (3. aktivitāte), lai apspriestu aptaujas rezultātus, izvēlētos vienu problēmu, kurai izdomāt risinājumu.

Pēc tam notika forumi par jauniešu iespējām (4. aktivitāte), kuros jauniešiem tika sniegta būtiska informācija par Latvijas jaunatnes politiku, programmu „Jaunatne darbībā”, par Eiropas Brīvprātīgo darbu un par citām iespējām, kuras jaunieši var izmantot, lai īstenotu savas idejas un lietderīgi pavadītu brīvo laiku, kā arī jauniešiem tika stāstīts par prezentācijas prasmēm, kuras jauniešus sagatavoja projekta prezentāciju pasākumam 16.septembrī.

Prezentāciju pasākumā (5. aktivitāte) visu pagastu jaunieši prezentēja aptaujas rezultātus par jauniešu problēmām. Jauniešu uzdevums bija ne tikai izpētīt problēmas un izvēlēties būtiskāko, bet arī sagatavot šīs izvēlētās problēmas detalizētu risinājumu, iekļaujot gan problēmas atrisinājuma laika periodu, gan esošos un trūkstošos resursus, novērtēšanu. Jaunieši ļoti nopietni un atbildīgi sagatavojās problēmu risinājumu prezentēšanai un bija gatavi atbildēt uz auditorijas jautājumiem. Lielisks ieguvums pēc prezentāciju pasākuma bija gan tas, ka vairākos pagastos jaunieši nolēma dibināt jauniešu biedrības, gan arī tas, ka jaunieši izrādīja vēlmi piedalīties projektu apmācībās, lai paši varētu rakstīt projektus.

Pēc tam jaunieši tikās pagastos (6. aktivitāte), kur sprieda par problēmu risinājumu ieviešanu. Ļoti pozitīvi bija tas, ka projektā īsti nebija plānots sākt problēmu risināšanu, bet gan apzināties tās un atrast risinājumu veidus, taču jaunieši nolēma “ķerties vērsim pie ragiem” uzreiz, uzsākot risināt izvēlētās problēmas. Uz šo brīdi jau ir gandrīz atrisinātas 11 jauniešu problēmas, par ko mēs ļoti priecājamies.
Liels prieks bija arī par to, ka problēmu prezentēšanas pasākumā piedalījās arī pagastu pārvalžu pārstāvji un Daugavpils novada domes administrācija. Pateicoties projektā veiktajām aptaujām un izvirzītajām jauniešu problēmām un atrastajiem risinājumiem, tika nolemts novembrī organizēt jaunatnes projektu konkursu “Uzlabosim savu ikdienu!”, kurā piecām jauniešu grupām bija iespēja iegūt projekta finansējumu 300 Ls apmērā problēmu risinājumiem.

Un projekta lielās aktivitātes noslēdzās ar papildus noorganizētu noslēguma pasākumu (7. aktivitāte). Tā kā šis bija jaunatnes politikas projekts, tad arī noslēguma pasākums tika organizēts tā, lai jaunieši uzzinātu kaut ko papildus šajā virzienā. Pasākuma pirmajā daļā notika Jauniešu Saeimas interaktīvā spēle, kurā bija gan partijas – jauniešiem bija jāizdomā partijas nosaukums, sauklis un atšķirības zīme-mandāts balsojumam - gan likumprojekti un balsojumi. Jauniešiem bija iespēja iejusties politiķu lomā un piedāvāt savus jaunatnes likumus, kurus viņi varētu īstenot savā novadā, argumentējot, kāpēc tieši šis likumprojekts ir nozīmīgs. Beigās notika arī balsojums par likumiem. Pasākuma laikā jauniešiem tika pasniegti sertifikāti par dalību projektā, kā arī visi saņēma projekta ietvaros izstrādāto bukletu, kurā ir apkopota informācija par projektu un par jauniešu izvēlētām problēmām un to risinājumiem. Tāpat tika izteiktas pateicības gan pagastu jaunatnes lietu atbildīgajiem, gan jauniešiem-projekta lektoriem, gan arī organizatoriem.

Dalībnieku iesaiste
Gandrīz katrā Daugavpils novada pagastā ir noteikta jaunatnes lietu atbildīgā persona (kultūras darbinieks, pagasta pārvaldes darbinieks, jaunietis, jaunatnes lietu speciālists u.c.), kurai ir jāorganizē darbs ar vietējiem jauniešiem. Tajos pagastos, kur šo atbildīgo nebija, mēs paši atradām kādu kontaktpersonu. Šīs atbildīgās personas aicināja sava pagasta jauniešus iesaistīties projekta aktivitātēs, gan pārsūtot mūsu elektroniskās vēstules, gan izvietojot projekta plakātus sabiedriskajās vietās, gan dalot flajerus pasākumos, kā arī uzrunājot personīgi. To pašu darījām arī mēs visās tikšanās reizēs un citos novada pasākumos. Tā kā visos pasākumos devām parakstu lapu, mēs izveidojām arī informācijas datubāzi no jauniešu e-pastiem, līdz ar to sūtījām visiem informāciju par tuvākajiem notikumiem arī personīgi. Centāmies izvēlēties arī jauniešu neformālos līderus, kuri arī mūs atbalstīja jauniešu piesaistē.

Ja pirmajos pasākumos jauniešu piesaistīšanas jautājums nebija viegls, jo Daugavpils novada jaunieši nebija agrāk piedalījušies šādos projektos un bija gandrīz jāpierunā piedalīties, tad ar katru nākamo pasākumu kļuva arvien vieglāk, jo jaunieši paši gribēja piedalīties, dzirdot atsauksmes no iepriekšējiem pasākumiem.

Jaunieši bija galvenais projekta virzītājspēks. Ja viņi atteiktos piedalīties, tad projektam nebūtu jēgas. Domes administrācija un deputāti atzina, ka, pateicoties šim projektam, viņi ieraudzīja, ka novadā vēl ir jaunieši un ka jauniešu dzīve ir stipri aktivizējusies.

Jaunieši tika iesaistīti visās projekta aktivitātēs, jo kopš pirmā pasākuma atklāšanas brīža visas aktivitātes notika kopā ar viņiem. Arī tēmas praktiskajām lekcijām tika gatavotas jauniešiem saprotamā valodā, viņi uzdeva jautājumus, tika diskutēts par dažādām arī iepriekš neiekļautām tēmām. Jaunieši veica ļoti daudz praktisku darbu – gan strādājot pagastu, gan jauktās grupās.

Jaunieši paši gatavoja sava pagasta jauniešu aptaujas jautājumus, lai gan sākumā bija izbrīnīti, ka mēs nedosim konkrētus jautājumus un viņiem ir brīva izvēle. Jaunieši paši varēja izvēlēties veidus, kā aptaujāt savējos, kā apkopot rezultātus un kādā veidā tos noprezentēt. Tā kā tas bija pirmais jauniešu pētījums novadā, tad jaunieši izvēlējās jautāt ne tikai par savu pagastu jauniešu problēmām, bet arī par praktiskām lietām, piemēram, vai apmierina sabiedriskā transporta kursēšanas laiks, kādus pasākumus vēlētos savā pagastā, kādās aktivitātēs savā pagastā vēlētos piedalīties. Jaunieši atzina, ka šis pētījums bija ļoti vērtīgs. Tas bija lielākais jauniešu pētījums novadā – kopā tika aptaujāti 902 jaunieši. Jaunieši novērtēja arī brīvo atmosfēru visos pasākumos, iepazīšanās spēles, kafijas pauzes un neformālo pieeju sarunu vadīšanā.

Liels prieks ir par to, ka jaunieši projektu novērtēja kā ļoti pozitīvu veidu jaunu zināšanu apguvē, jaunu ideju radīšanā un arī lielisku veidu, kā iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Projekta noslēguma pasākumā saņēmām jautājumus par to, kas būs tālāk, kādi vēl būs projekti.

Lielu ieguldījumu projektā sniedza arī jaunatnes lietu atbildīgie pagastos, jo viņi bija gandrīz visos projekta pasākumos kopā ar jauniešiem, strādāja grupās ar jauniešiem, gan iejaucās/gan neiejaucās jauniešu darbā, prezentēja savus skatījumus uz dažādiem jautājumiem. Viņi atzina, ka liels ieguvums no dalības projektā ir tas, ka viņi ir vairāk iepazinuši sava pagasta jauniešus, zina, ar kuriem var veidot kopīgi pasākumus un projektus, kurus var iesaistīt kādās aktivitātēs. Arī jaunieši tagad zina, pie kuriem cilvēkiem vērsties.

Lielajos pasākumos piedalījās gan domes administrācija, gan pagasta pārvalžu pārstāvji, par ko mēs sākumā bijām mazliet satraukušies, jo baidījāmies, lai jaunieši netiek ielikti grožos tādēļ, ka piedalās administrācija. Dažus jauniešus nācās pat uzmundrināt, taču kopumā viss bija labi. Aicinājām „ciemiņus” arī uzrunāt visus jauniešus, stāstot par to, kā viņi redz jauniešu dzīvi un ko vēlētos mainīt. Un patiesībā administrācijas dalība lielajos pasākumos parādīja to, ka viņiem rūp jauniešu dzīve novadā, jo viņi gan uzdeva jautājumus, gan izteica priekšlikumus, gan priecājās par jauniešu idejām problēmu risinājumu atrašanā un to piedāvāšanā. Un pats galvenais atbalstīja mūs un jauniešus līdz pat projekta beigām.

Projekta dalībnieki domā šādi..

Kādas projekta aktivitātes visvairāk palikušas atmiņā?

 • Vislielākā vērtība – mācāmies komunicēt
 • Pašu uzstāšanās
 • Tēma „Brīvprātīgais darbs”
 • Jauniešu aptaujas veikšana
 • Forumi pagastos
 • Prezentāciju veidošana
 • Noslēguma pasākums – problēmu un to risinājumu prezentēšana
 • Kopīgās debates par problēmu risināšanu
 • Darbs ar pagastu jauniešiem
 • Iepazīšanās ar citu pagastu jauniešiem
 • Pusdienu un kafijas paužu pārtraukumi sarunām
 • Iepazīšanās spēles
 • Sākotnējās tikšanās pagastos – bija ļoti interesanti, kas no tā visa beigās sanāks
 • Lekcijas bija interesantas un pamācošas
 • Problēmu meklēšana un prioritizēšana pagastā
 • Laba informācija par visu notiekošo
 • Darbs grupās
 • Prezentācijas prasmju lekcija


Kas patika projekta organizēšanā?

 • Forumi, to temati un jauniešu aktivitāte darba grupās.
 • Lielais dalībnieku skaits no dažādiem pagastiem.
 • Izvēlētās tēmas prezentācijām un nodarbībām.
 • Forumu vadīšanas metodes; jauniešu aktivitātes un izvēlētās problēmas.
 • Projektu gan rakstīja, gan realizēja paši jaunieši.
 • Jaunieši sniedza savas idejas.
 • Atsaucīga komanda. Jautra kompānija un jauki pavadīts laiks.
 • Iespēja padziļināt savas prasmes dažādu pasākumu organizēšanā.
 • Patika atsevišķu organizatoru optimisms un radošums; patika kopējā sadarbība, kura nesa augļus!
 • Ļoti interesanti bija sadarboties, veidot kaut ko jaunu un interesantu.
 • Tika uzturēta komunikācija ar organizatorisko grupu, bija precīzi izplānoti pasākumi; pats galvenais, ka viss tika darīts bez liekām galvassāpēm un nervozēšanas – ļoti draudzīgi attiecībā pret jauniešiem.
 • Siltā un nepiespiestā atmosfēra. Kopības sajūta; ideja tam, ka mēs varam kaut ko mainīt uz labo pusi.
 • Pasākumi pārdomāti, sakārtots pasākumu plāns.
 • Patika tas, ka visu, kas notiks projekta laikā, mēs kopā apspriedām; visi varēja brīvi izteikties un ieteikt savus priekšlikumus vai idejas.


Ietekme
Uzskatām, ka šī projekta ietekme ir liela ne tikai uz projektā iesaistītajiem organizatoriem - dalībniekiem un visiem projekta dalībniekiem, bet arī uz visu Daugavpils novada sabiedrību kopumā.
Protams, vislielākie ieguvēji ir organizatori un visi projekta dalībnieki. Pēc projekta aktivitātēm pagastu jaunieši labāk pārzina novada situāciju jaunatnes lietās, iemācījās radoši domāt, tika iesaistīti jautājumu apspriešanā, problēmu izvirzīšanā, lēmumu pieņemšanā un risinājumu īstenošanā. Projekta organizatori ieguva neatsveramu pieredzi projektu vadībā un realizēšanā, komandas darbā un komunikācijā ar sabiedrību. Projektā iesaistītie atbildīgie par jaunatnes lietām novada domē un pagastu pārvaldēs ieguva atbalstu no jauniešiem ne tikai problēmas jautājumu atrašanā un izvirzīšanā, bet arī viedokļu paušanā un problēmu risinājumu atrašanā. Tikšanās ar jaunatnes politikas veidotājiem veicināja saliedētības iespējas arī starp dažādām paaudzēm un iespēju darboties vienā komandā, risinot kopējās problēmas.

Projekta aktivitāšu laikā katrā pagastā izveidojās jauniešu grupas un notika iepazīšanās gan jauniešiem savā starpā, gan ar jaunatnes politikas atbildīgajām personām, šāda veida sadarbība tiks izmantota arī turpmāk, jo atbildīgās personas zinās, pie kurām jauniešu grupām griezties dažādos viņiem saistošos jautājumos, un jaunieši droši komunicēs par savām vajadzībām un interesēm.

Jauniešu vecāki un ģimenes, īpaši tie, no kuriem saņēmām pateicības vārdus, kļuva apmierinātāki, jo viņu bērni tika iesaistīti svarīgu jautājumu apspriešanā, lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesā, tika iepazīstināti ar dažādām jauniešu iespējām pavadīt brīvo laiku lietderīgi, kā arī pavadīja piecus mēnešus lietderīgāk. Projekta aktivitātes norisinājās Daugavpils novadā, tāpēc vietējā sabiedrība varēja ne tikai novērot visas notiekošās aktivitātes, bet arī aktīvi līdzdarboties. Patīkami bija tas, ka vietējā sabiedrība tiešām nāca klāt un jautāja, kas un kur šobrīd notiek, ko mēs darām.

Lieli ieguvēji ir arī novada domes administrācija, pagastu pārvalžu administrācija un deputāti, jo viņi saprot un redz, ka jaunieši ir aktivizējušies, ka jaunieši vēlas dzīvot labi savā novadā, ka viņi ir gatavi iesaistīties problēmu risināšanā, ka viņu dēļ ir vērts pūlēties.

Tā kā tika izveidota veiksmīga sadarbība jauniešu un par jaunatnes lietām atbildīgo personu starpā, tad plānojam arī pēc projekta beigām rīkot kopīgas tikšanās un pasākumus, kurās jaunieši tiks informēti par viņiem saistošiem jautājumiem jaunatnes politikas sakarā, kā arī jaunieši tiks arī turpmāk iesaistīti svarīgu jautājumu apspriešanā, risinājumu piedāvāšanā un realizēšanā. Apzināmies arī to, ka domes administrācija saprot, ka jaunieši var izdarīt daļu darba viņu vietā, tāpēc pieņemam, ka tas tiks veiksmīgi izmantots kopīga labuma gūšanai.

Par aktīvu dalību projektā visi projekta dalībnieki saņēma sertifikātus. Visi organizatori saņēma pateicības rakstus par darbu projekta organizēšanā. Kā arī ar pateicības rakstiem pateicāmies jaunatnes lietu atbildīgajiem, lektoriem-jauniešiem un neformālajiem līderiem-jauniešiem par palīdzību jauniešu iesaistē.

Sasniegumi
Uzskatām, ka projekta mērķis ir pilnībā sasniegts un arī pārsniegts, jo, kā tika minēts iepriekš, mēs izdarījām pat vairāk problēmu risināšanā– ne tikai apzinājām problēmas un ieteicām tām risinājumus, bet arī sākām šīs problēmas risināt. Un būtiskākais ir tas, ka jaunieši saprot, ka šo problēmu atrisinājums ir viņu interesēs un tieši tāpēc labprāt iesaistās.

Viena no visbiežāk pieminētajām problēmām pagastos tika minēts tas, ka jauniešiem nav savu pulcēšanās vietu, kur varētu atpūsties, rast jaunas idejas, strādāt pie projektiem un pasākumus organizēšanas, vienkārši lietderīgi pavadīt savu laiku. Ar novada domes un pagastu pārvalžu atbalstu vairāku pagastu jaunieši ir jau atrisinājuši šo problēmu, gan piedaloties jaunatnes projektu konkursā „Uzlabosim savu ikdienu!”, gan vienojoties par atbalstu pagastā. Jaunieši ļoti labprāt tās iekārto saviem spēkiem, viņiem ir tikai vajadzīgs morālais, infrastruktūras un neliels finansiālais atbalsts šo ideju realizēšanai.

Svarīgi pieminēt arī to, ka jaunieši iepazinās savā starpā un arī ar jaunatnes lietu atbildīgajiem novadā un pagastā, kas būtiski labvēlīgi ietekmēs turpmāko sadarbību jaunatnes politikas īstenošanā novadā.

Nozīmīgs sasniegums ir tas, ka novada jaunieši ir aktivizējušies un to atzinīgi novērtē arī domes administrācija, pagastu pārvalžu administrācija un deputāti. Pateicoties šis darbam, atbalsts no iepriekš minētajiem šobrīd ir ļoti jūtams.

Lai arī projekta sākumā jaunieši nebija gatavi iesaistīties uz visiem 100%, jo iepriekš nebija piedalījušies šādos projektos, šī ieinteresētība tika panākta. Jaunieši arī atzina, ka viņi labprāt piedalītos vēl kādos projektos, kur tiktu prasīts viņu viedoklis viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, kā arī ir nākuši klajā ar savām idejām.

Pateicamies!
Vēlamies pateikties par sniegto iespēju realizēt šo projektu, jo tas mums deva iespēju izpētīt reālo situāciju jaunatnes darbā novadā, apzināties pozitīvās un uzlabojamās lietas, iepazīties tuvāk un saliedēties kā novadam, paceļot pa pagastiem un arī tādā veidā iepazīt novadu, stiprināt sevī patriotisma jūtas un darīt labas lietas kopīgai nākotnei.
Varētu teikt, ka projekts ir kā pamats mājai, kuru jāturpina celt. Un šis pamats ir kvalitatīvs!

Daina, jaunatnes lietu projektu koordinatore,
un Daugavpils novada jaunieši