Cīņa ar sliktajiem ieradumiem!

Projektu „Labāk” īstenoja biedrība „NEXT MEDIA GROUP” no 2008. gada 1. februāra līdz 31. maijam. Projekta galvenie temati bija kaitīgu vielu lietošanas apkarošana un cīņa ar sliktajiem ieradumiem. Projekta mērķa grupa bija Rīgas vidusskolēni. Šī projekta ideja radās projekta „Nesmēķē! Cīnies ar ieradumu!” īstenošanas laikā, kad gatavojām 3 sociālās reklāmas pret smēķēšanu. Mēs uzskatām, ka cīņa ar veselībai kaitīgu vielu lietošanu un sliktajiem ieradumiem ir aktuāla problēma ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas sabiedrībā.

Projekta mērķi bija sekmēt jauniešu pilsonisko līdzdalību, Eiropas pilsonisko apziņu un sociālo integrāciju, kā arī panākt kaitīgu vielu lietošanas samazināšanos jauniešu vidū.

Projekta ietvaros tika īstenotas dažādas aktivitātes: izvietoti 200 informācijas plakāti un izplatīti 2000 flajeri ar aicinājumu piedalīties video konkursā, novadītas 5 prezentācijas skolās, kurās mācās jaunieši ar ierobežotām iespējām, video darbu konkursā iesaistīti 87 jaunieši, no kuriem 5 apbalvoti. Deviņi pārstāvji no piecām uzvarētāju komandām piedalījās meistarklasē par sociālās reklāmas veidošanu.

Projekts galvenokārt tika vērtēts ar video darbos atspoguļoto problēmu loku, kurš bija diezgan plašs – sākot no smēķēšanas un alkoholisma un beidzot ar datoratkarību un atkarību no mobilajām spēlēm. Jauniešu aktīvā dalība video konkursā liecina par viņu ieinteresētību projekta tematos un metodēs. Meistarklases 9 dalībnieki sniedza pozitīvu vērtējumu par meistarklasi.

Projektā „Labāk” galvenokārt tika izmantota metodoloģija, kas balstās uz jaunajām tehnoloģijām jeb multimedijiem. Līdzdalība konkursā, video darbu izgatavošana, sociālās reklāmas veidošanas prasmju apguve un interaktīva komunikācija ir efektīvas darba metodes, jo tās bagātina jauniešu neformālās izglītības procesu ar jaunām personības pilnveidošanas iespējām. Bez tam projektā tika izmantotas arī standarta neformālās izglītības metodes – diskusijas, radošās darbnīcas (meistarklase), darbs komandā u.c. Mūsuprāt, tieši dažādu metodoloģisku pieeju kombinācija noteica tik lielu jauniešu atsaucību un dalību projekta aktivitātēs.

Projekta īstenotāji saskārās ar grūtībām atrast sponsorus balvu nodrošināšanai konkursa uzvarētājiem, jo atsaucība no privātā sektora nebija liela. Ja projektā ir paredzēta sadarbība ar sponsoriem, mēs ieteiktu to veidot vēl pirms projekta iesniegšanas, kā arī izstrādāt pārdomātus projekta publicitātes pasākumus, ar kuriem var ieinteresēt sponsorus.

Natālija