Bēgļi un migranti. Kā pārstāt domāt stereotipos?

Šobrīd Eiropa kļūst par patversmi un jaunām mājām daudziem cilvēkiem no dažādām valstīm, daļa no kuriem ir bēgļi no bīstamām vai kara zonām. Mums jāmācās dzīvot kopā multikulturālā sabiedrībā, apzinoties un cienot vienam otra vērtības.

Ar mērķi kliedēt stereotipus un veicināt kultūru dažādību tika īstenots „Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projekts „Splashes of Diversity” („Daudzveidības lāses”).

Pirmā tikšanās – Ukrainā
Jauniešu apmaiņas projekta pirmā kārta noritēja 2017. gada decembrī Ukrainā, kotedžu parkā Slavna, kas atrodas Sumu rajonā. Noslēgtā atpūtas kompleksa teritorija ļāva pilnīgi un netraucēti pievērsties projekta tēmai un mērķu sasniegšanai. Programmas realizāciju un dalībnieku izmitināšanu Ukrainā nodrošināja Ukrainas partneris – „Eiropas iniciatīvu centrs” („Center for Euroiniciatives”).

Jauniešu apmaiņa iesākās ļoti draudzīgā atmosfērā, tika aizvadītas vairākas iepazīšanās spēles un aktivitātes, kas veicināja 36 dalībnieku savstarpēju iepazīšanos. Dalībniekiem bija ļoti dažādi angļu valodas zināšanu līmeņi, taču visas apmaiņas laikā visi centās izpalīdzēt tiem jauniešiem, kuriem valodu apgūšana gāja grūtāk. Visas darba un prakses sesijas noritēja angļu valodā, nepieciešamības gadījumā dalībniekiem nodrošinot tulkojumu.

Ukrainā jaunieši diskutēja par stereotipiem, toleranci, diskrimināciju, Eiropas vērtībām un to, kā šīs tēmas katrs izjūt savā dzīvē un katrā valstī, no kuras jaunieši ieradušies. Mācību sesijas apzināti tika miksētas, lai izvairītos no situācijas, ka vienā grupā ir visi dalībnieki no vienas valsts. Īpaši tika pievērsta uzmanība bēgļu un migrantu problēmām, par ko tika rīkota īpaša lomu spēle. Tās laikā apmaiņas dalībnieki varēja iejusties gan bēgļu lomā, gan pilsētas iedzīvotāju lomā, kura šos bēgļus pieņem. Pēc tam katrs dalījās savos iespaidos un pārdomās par piedzīvoto.
Apmaiņas laikā tika rīkota ekskursija uz Sumi pilsētu, kur tika piedzīvota „Dzīvā bibliotēka”, t.i., satikšanās un sarunas ar vairākiem Eiropas brīvprātīgajiem no Grieķijas, ASV, Polijas un Ukrainas. Ciemojoties Ukrainā, projekta kulminācija bija dalībnieku sagatavota teatralizēta izrāde par Eiropas vērtībām, kura tika demonstrēta plašai publikai Ahtrikas pilsētas skolā. Katrs, kurš noskatījās izrādi, aizdomājās par godīgumu, mīlestību, cieņu pret vecākiem un diskriminācijas novēršanu.

Visi apmaiņas dalībnieki, izņemot pašu Ukrainas grupu, apciemoja šo valsti pirmo reizi, līdz ar to bija ļoti interesanti iepazīties ar šīs valsts tradīcijām, kultūru, virtuvi, paražām, ikdienas dzīvi, vietējai sabiedrībai aktuālajiem jautājumiem.

Otrā tikšanās – Latvijā
Projekta otrā kārta notika Latvijā, šī gada martā. Šo kārtu nodrošināja projekta koordinators – kultūras biedrība „Alternatīvā Realitāte”. Biedrībai šis bija pirmais Jauniešu apmaiņas projekts „Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas ietvaros.

Šajā projekta daļā liela uzmanība tika pievērsta starpkultūru dialogam, iespējamo starpkultūru konfliktu iemeslu mazināšanai. Līdzīgi kā pirmajā tikšanās reizē, arī šoreiz jaunieši daudz diskutēja un klāstīja savu viedokli par bēgļiem un to, kā vislabāk novērst ar migrantiem saistītās problēmas mūsu sabiedrībā. Pozitīva iezīme – jaunieši, kuri piedalījās abās projekta tikšanās kārtās, jau daudz pārliecinošāk uzstājās publikas priekšā, kā arī jūtami uzlabojās viņu pārliecība par angļu valodas zināšanām.

Papildus jaunieši Latvijā apguva praktisku video ierakstu un montāžas kursu, kā rezultātā tapa arī jauniešu īsfilmas par dalību projektā.

Šajā tikšanās reizē kulminācijas brīdis bija foto izstādes par bēgļiem atklāšana. Izstāde tika atklāta jauniešu centrā – kafejnīcā „SPIIKIZI”, tieši pretim Latvijas Mākslas muzejam. Vietas izvēle nebija nejauša un kļuva par daļu no izstādes koncepta prezentācijas. Ar šo projektu dalībnieki centās parādīt, ka reālā dzīve sākas tepat, uzreiz aiz akadēmiskās mākslas sliekšņa. Dzīve nav glezna, nav filma, nav skice. Ir ļoti saudzīgi jāattiecas pret cilvēka brīvību un tiesībām, neraugoties uz ādas krāsu, reliģiju vai nacionalitāti, etnisko vai sociālo piederību.
Izstāde uz mēnesi bija brīvi pieejama apskatei kafejnīcas „SPIIKIZI” telpās, kur bieži notiek aktīvu Latvijas jauniešu saieti, treniņi un diskusijas, tādejādi radot iespēju šai mērķa auditorijai padziļināti pievērsties Jauniešu apmaiņas projekta rezultātiem.

Katrā jauniešu apmaiņas kārtā visiem dalībniekiem tika izsniegts „Youthpass” sertifikāts.

Jauniešu iespaidi pēc projekta
„Šis projekts man kļuva par iedvesmas avotu. Mācos par fotogrāfu un videooperatoru. Noteikti gribu kādreiz uzņemt filmu. Mēs visi projekta dalībnieki kļuvām par lielisku komandu,” Tommaso Sgizzi (Itālija).

„Pirmajā apmaiņā, kas notika Ukrainā, nespēju publiski runāt. It sevišķi angļu valodā. Tomēr otrajā jau varēju pārstāvēt mūsu grupu un pati vairākas reizes sniedzu prezentācijas. Par to man ir liels prieks.” Natālija (Latvija).

„Projekta laikā kļuvu atvērtāks, un tagad skaidri apzinos to cilvēku problēmas, kuri palikuši bez pajumtes un iztikas. Agrāk nebiju par to aizdomājies,” Nodari (Gruzija).

„Es atbrīvojos no vairākiem stereotipiem par cilvēkiem un dažādām nacionālajām piederībām. Tomēr galvenais – ieguvu lieliskus draugus un domubiedrus. Drīz braukšu pie jaunās draudzenes uz Moldovu – apsveikšu viņu kāzās,” Polīna (Latvija).

Par projektu
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projekts „Splashes of Diversity” („Daudzveidības lāses”) ir veltīts savstarpējas sapratnes un cieņas veicināšanai, starpkultūru dialoga veicināšanai, jaunu zināšanu iegūšanai par dažādu valstu kultūrām, vērtībām un tradīcijām, jaunu komunikācijas spēju apgūšanai, Eiropas vērtību dziļākai apzināšanai, tolerantas attieksmes veicināšanai pret tiem, kas atšķiras no mums jebkādā nozīmē – kultūrā, izskatā, reliģijā vai dzīvesveidā.

Projekta laikā notika divas jauniešu apmaiņas aktivitātes: viena – Latvijā, otra – Ukrainā. Katrā no tām piedalījās 36 jaunieši no sešām valstīm – Latvijas, Gruzijas, Moldovas, Itālijas, Grieķijas un Ukrainas. Kopā projektā piedalījās 72 dalībnieki.

Projekta dalībnieki – jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem, no dažādiem sociālajiem slāņiem, ar dažādu izglītības līmeni un ar ierobežotām ekonomiskām un sociālām iespējam, gan no Eiropas Savienības (ES) valstīm, gan no ES kaimiņvalstīm. Vairāki dalībnieki pirmo reizi piedalījās starptautiskajā jauniešu apmaiņā. Dalībnieku grupā no Latvijas tika iekļauts arī kāds bērnu nama audzēknis ar fiziskiem redzes ierobežojumiem. Šim jaunietim visa grupa palīdzēja apgūt projekta tēmas un integrēties komandā.

Projektu realizēja Kultūras biedrība „Alternatīvā Realitāte”. Projekta partneri: „Youth Connect” (Itālija); „Center for Euroiniciatives” (Ukraina); „Asociatia obsteasca asociatia de dezvoltare voluntariat si informare pentru tineret Europa fara frontiere” (Moldova); „Institute for democratic changes” (Gruzija); „Sindesmos sistima kai genia” (Grieķija).

 

Irina Kurpniece, NVO Kultūras biedrība „Alternatīvā Realitāte”