„Be4Youth”

No 2012. gada 3. līdz 8. jūnijam Jauniešu Atvērtais Centrs ,,JACis’’ realizēja apmācības semināru „Be4Youth” ES programmas „Jaunatne darbībā”  3.1. apakšprogrammas „Sadarbība ar Kaimiņu Partnervalstīm” ietvaros. Projekts bija adresēts personām, kas tieši strādā vai sadarbojas ar iestādēm un organizācijām, kuras darbojas ar jauniešiem no sociālā riska ģimenēm, probācijas centra uzraudzībā nonākušajiem jauniešiem, nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un citiem jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Apmācības seminārā piedalījās partneri no Polijas (Jauniešu audzināšanas iestāde no Trzebiežas pilsētas, bērnu patversme no Polices pilsētas, mācību un audzināšanas iestāde no Barlinkas pilsētas, jauniešu sociālās terapijas iestāde no Ustkas pilsētas), jauniešu pamatatbalsta akadēmija no Lietuvas (Šaļčininku Kultūras centrs, Šaļčininku speciāla skola, Šaļčininku rajona policijas komisariāts, Caritas Viļņas eparhija, izklaides centrs Ejšiškis pilsētā), dalībnieki no Baltkrievijas (UNESCO klubu asociācija, Jauniešu māja 2, Gomeļas rajona sociāli pedagoģiskais centrs), no Ukrainas (Livchicska Speciālā skola, Židačevas rajona padomes administrācija, Židačevas bērnu un jauniešu radošuma centrs, Kalužskij Kultūras un mākslas koledža), no Rēzeknes (Jauniešu Atvērtais Centrs „JACis”, Rēzeknes vakara vidusskola, Probācijas dienests un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspekcija), kuru darbs ir tieši saistīts ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Mēs uzskatām, ka oficiālās iestādes reti izmanto neformālās izglītības metodes, bet biežāk pielieto tradicionālo ārējās iedarbības sistēmu (pamudinājumu un aizliegumu sistēmu) darbā ar jauniešiem. Pastāv nepieciešamība izplatīt labās pieredzes praksi, programmas „Jaunatne darbībā” iespējas un daudzveidīgās neformālās izglītības metodes darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Mūsu projekta mērķis bija iegūt jaunas prasmes darbā ar šo jauniešu kategoriju. Projekta dalībnieki ieguva šādas kompetences: prasmes izmantot neformālās izglītības metodes darbā ar jauniešiem, zināšanas par grupu attīstības procesu vadīšanu, prasmes veselīga dzīvesveida un integrējošu pasākumu vadīšanā, zināšanas par atbalsta sniegšanu jauniešiem ar ierobežotām iespējām, zināšanas par jauniešu iekļaušanas procesiem un par starpkultūru izglītības metodēm.

Par projekta laikā iegūtajām prasmēm, metožu pielietošanu savā darbā dalās semināra apmācības kursa dalībnieks – Valsts probācijas dienesta darbinieks Aleksejs no Latvijas: „Žans Žaks Russo teica, ka staigāšana un kustība veicina smadzeņu spēli un domu darbību. Projekts „Be4Youth” apliecina šo teicienu pilnā apmērā. Jaunieši ir tā sabiedrības daļa, kura vēl nav noformulējusi savu viedokli par labu un sliktu. Šajā dinamiskajā un daudzpusīgajā modernajā pasaulē to izdarīt ir vēl grūtāk. Man kā Valsts probācijas dienesta darbiniekam ir saskarsme ar jauniešiem, kuriem izveidojies nekorekts vērtību modelis. Tāpēc man divtik grūti likt jauniešiem izprast savas nelikumīgas darbības kļūdas un virzīt uz pareizo ceļu. To nevar panākt ar tradicionālajām metodēm mūsdienu jaunatnei.

Metodei jābūt tik „iespaidīgai”, lai sākumā jaunieti „izsistu” no viņa esošo vērtību pozīcijas un ļautu sākt šaubīties par savu vērtību sistēmu. Šo momentu nedrīkst palaist garām, jo viss darbs tad aizies vējā. Tādu pieeju izmanto, lai jaunietim paradītu ceļu, pa kuru viņš var nonākt pie korektas vērtību sistēmas, kas ir pieņemta, lai veidotu pozitīvu sabiedrības attīstību. Nekādā gadījumā nedrīkst jaunietim uzspiest sabiedrībā „pieņemamu” vērtību sistēmu, jo dabas likums nosaka:, ja viens ķermenis iedarbojas ar spēku uz otru ķermeni, tad tikpat liels spēks, ko sauc par pretdarbības spēku, darbosies arī pretējā virzienā (trešais Ņūtona likums). „Personības pasaule ir savdabīga procesuāla realitāte, kas tverama tikai darbības rezultātos” – noteikts I.Vedina grāmatā „Mācīšanas māksla”. Tas nozīmē, ka uz jaunieti jāiedarbojas ne tikai mutiski, bet arī liekot viņam kaut ko darīt un noticēt saviem spēkiem. Viens no tādiem paņēmieniem, kuru es ieguvu projektā, ir dziedinošā maģija, kā arī īsfilmas veidošana ar pieejamiem līdzekļiem. Galvenais princips šajās spēlēs vai aktivitātēs – „iedarbināt” jaunieša domāšanu, apspriežot  notikušās darbības ar viņu pašu. Sniegt viņam iespēju noticēt sev un saviem spēkiem, kurus viņš var izmantot savā un sabiedrības labā. Tādā veidā var notikt arī jaunieša personības pašaktualizācija.

Savam darbam es varētu paņemt tieši dziedinošu maģiju, jo tās īstenošanai nav vajadzīgi speciāli apstākļi, bet viss var notikt pie galda. Dziedinošās maģijas laikā tiek attīstīta jaunieša motorika, uzmanība, atmiņa, veiklība u.c. īpašības, kas stimulē prāta spējas. Šajā procesā jaunietis var atraisīties no domas, ka Valsts probācijas darbinieks ir ne tikai amatpersona, bet var būt arī labākais draugs, kas spēj viņam teikt visu patiesību un norādīt ceļu uz gaišu, pozitīvu un iespēju pilnu nākotni. Kopumā vērtējot, šis projekts ir iekļāvis labākos un rafinētākos elementus, kurus dalībnieki izmantojuši vai nu savā pagājušajā pieredzē, vai varēja pielietot  projektā. Diemžēl Valsts probācijas dienesta iespējas īstenot visas projektā pielietotas metodes un paņēmienus ir ierobežotas ar tā kompetenci, bet to var īstenot kopējos projektos ar sociālo dienestu. Varu piebilst, ka es lietderīgi pavadīju laiku šajā projektā – gan apgūstot jaunas metodes un paņēmienus darbam ar jaunatni, gan arī apmainoties  domām un pieredzē ar citiem projekta dalībniekiem.”

Savu viedokli par projekta nepieciešamību un par jaunām pieejām darbā ar jauniešiem ar ierobežotam iespējam stāsta UNESCO klubu priekšsēdētājs Dmitrijs  no Baltkrievijas: „Šis projekts ir ļoti svarīgs visām projekta dalībvalstīm, jo ir nepieciešams dalīties un gūt jaunu pieredzi, kā arī sadarboties ar kaimiņvalstīm. Visi projekta dalībnieki aktīvi strādā ar jauniešiem, tāpēc ir svarīgi komunicēt ar šīs jomas speciālistiem no partnerorganizācijām. Katram speciālistam sevi jāpilnveido, jāpārņem jaunas metodes un jāmēģinā tās izmantot savā darbā ar jauniešiem, jāpiedalās apmācību semināros un apmaiņas projektos. Projekts „Be4Youth” deva iespēju šiem speciālistiem gan atpūsties, gan dalīties veiksmīgā pieredzē un plānot turpmāko sadarbību ar citām partnerorganizācijām, nākotnē realizējot kopīgus jauniešu projektus.”

Intervijas turpinājumā Dmitrijs iepazīstināja ar inovatīvām pieejām darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām – dziedinošo maģiju un sarunu šovu. Dziedinošā maģija piedāvā dažādus alternatīvus fiziskās un psiholoģiskās rehabilitācijas paņēmienus bērniem ar īpašam vajadzībām. Mēs gribētu, lai metode būtu plaši izplatīta ne tikai Baltkrievijā, bet to pārņemtu arī šī projekta partnerorganizāciju speciālisti. Domājam arī kā šī metode varētu kļūt par nākamā projekta tematu programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. Runājot par sarunu šovu, Dmitrijs atzīmēja, ka tā ir speciāla programma, kura pieejama speciālajās audzināšanās iestādēs, televīzijā kopā ar grūti audzināmiem pusaudžiem. Sarunu šovā pusaudži stāsta par savu dzīvi un problēmām, ar kurām viņiem nācies saskarties. Tajā laikā arī notiek diskusijas un debates par to, kas varētu izmainīties viņu dzīvē, ja pieaugušie citādāk attiektos pret viņu problēmām un laikus ņemtu līdzdalību viņu dzīvē.

Projekta rezultātā tika izveidots apmācību kursa „Be4Youth” blogs http://be4youth.blogspot.com. Tajā var atrast elektronisko darba burtnīcu, kur ir apkopotas projekta metodes un rezultāti, kā arī apskatīt projekta laikā tapušos video un foto materiālus.

Vija un Jekaterina,
projekta „Be4Youth” ekspertes no Latvija

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.