Sadarbības līgums

Sadarbības līgums

    DOKUMENTS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
   Sadarbības līgums

1. pielikums. Vispārējie noteikumi

  Līgums par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekta "PROTI un DARI!" Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā   15.04.2020.

Sadarbības līguma pielikumi

    DOKUMENTS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   AIZPILDĪŠANAS
PARAUGS UN
SKAIDROJOŠĀ
INFORMĀCIJA
  PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
      2.pielikums
"Plānotā finansējuma izlietojuma par mērķa grupas jauniešu iesaisti un dalību individuālajās pasākumu programmās plāns" (veidlapa)
  Aizpildīšanas paraugs   15.04.2020.
      3.pielikums
"Maksājuma pieprasījums par projektā iesaistītajiem mērķa grupas jauniešiem un īstenotajām mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām" (veidlapa)

 
      15.04.2020.
      4.pielikums
"Jaunieša iesniegums" (veidlapa)
      15.04.2020.
      5.pielikums
"Mērķa grupas jaunieša profilēšanas veidlapa" (veidlapa)
      15.04.2020.
      6.pielikums
"Vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā" (veidlapa)
      15.04.2020.
      7.pielikums
"Mērķa grupas jaunieša individuālā pasākumu programma" (veidlapa)
      15.04.2020.
      8.pielikums
"Noslēguma ziņojums par mērķa grupas jaunieša iesaisti Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) / Jauniešu garantijas projekta pasākumā / Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventatīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos
      15.04.2020.
      9.pielikums
"Parakstu lapa mērķa grupas jaunietim par dalību individuālajā pasākumu programmā" (veidlapa)
      15.04.2020.
      10.pielikums
"Individuālās pasākumu programmas īstenošanas progresa izvērtējums (veidlapa)
      15.04.2020.
      11.pielikums
"Noslēguma ziņojums par individuālās pasākumu programmas ietekmi uz jaunieti" (veidlapa)
      15.04.2020.
      12.pielikums
"Pārskats par mērķa grupas jauniešu dalību projektā un pēcuzraudzību" (veidlapa)
      15.04.2020.
      13.pielikums
"Jauniešu atbilstības pārbaude projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupas kritērijiem”  (veidlapa)
      15.04.2020.
      14.pielikums
"Izziņa par veiktajiem individuālās pasākumu programmas grozījumiem" (veidlapa)
      15.04.2020.