Izsludināta pieteikšanās projektu konkursiem apakšprogrammā ”Jaunatnes atbalsta sistēmas”!

Projekti atbalsta partnerību ar reģionālām vai vietējām valsts iestādēm vai citiem pārstāvjiem, kas Eiropas līmenī darbojas jaunatnes jomā, lai attīstītu ilgtermiņa projektus, kuros apvienoti dažādi ES programmas “Jaunatne darbībā” pasākumi.

Šī atbalsta mehānisma mērķis ir ar Izglītības, audiovizuālās un kultūras izpildaģentūras starpniecību sekmēt sinerģiju un sadarbību starp Eiropas Komisiju un dažādām organizācijām, kas darbojas jaunatnes lietu jomā, lai, apvienojot resursus un pieredzi, palielinātu programmas ietekmi un tā aptvertu arvien lielāku saņēmēju skaitu.
Projektā ir jāiekļauj darbības, kuru mērķis nav gūt peļņu, bet kuras ir saistītas ar jaunatnes jomu un neformālo izglītību.
Projekta ietvaros var notikt:
-starptautiskā jauniešu apmaiņa,
-nacionāla vai starptautiska jauniešu iniciatīva,
-Eiropas Brīvprātīgais darbs,
-apmācības un sadarbības tīklu veidošana.

Finansējums: katram projektam piešķirtā maksimālā dotācija nepārsniedz EUR 100 000. Aģentūras finansiālais atbalsts nepārsniedz 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Pieteikšanās termiņš:  2012. gada 17. septembris.
Projektu uzsākšana: no 2013. gada 1.marta -  2013. gada 1.septembrim
Projektu ilgums: līdz 24 mēnešiem
Sīkāka informācija: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_4_6_en.php


Jauninājumus un kvalitāti veicinoši projekti
Projektu konkursā tiks atbalstīti projekti, kuru mērķis ir ieviest, īstenot un veicināt novatoriskus un kvalitatīvus elementus neformālajā izglītībā un darbā ar jaunatni.
Šie novatoriskie aspekti var attiekties uz:
- saturu un mērķiem saskaņā ar Eiropas sadarbības sistēmas jaunatnes jomā izstrādi un programmas “Jaunatne darbībā” prioritātēm, un/vai ;
- izmantoto metodiku, kas ievieš jaunas idejas un pieejas neformālās izglītības un jaunatnes jomā.

Projektā ir jāiekļauj darbības, kuru mērķis nav gūt peļņu un kuras ir saistītas ar jaunatnes jomu un neformālo izglītību.
Pieteikšanās termiņš: 2012. gada 3. septembris
Projektu uzsākšana: no 2013. gada 1. janvāra – 2013. gada 30. aprīlim
Projektu ilgums: no 12 - 18 mēnešiem
Finansējums: izpildaģentūras finanšu atbalsts nevar pārsniegt 70 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Kopējais maksimālais atbalsts nevar pārsniegt EUR 100 000.
Sīkāka informācija: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_4_4_en.php