Projekta īstenošana

Kam pievērst uzmanību saturiski apmaiņas projektos ar ES kaimiņvalstīm?

  Apmaiņas sagatavošanas posms   Apmaiņas realizācijas posms   Papildus rezultātu izplatīšanas/projekta izvērtēšanas posms
Laba partnerība ● Rūpīga partneru atlase (partneri, kas ieinteresēti projekta tēmā, atbilst vēlamajam projekta profilam utt.);
● Partneru aktīva iesaiste (tai skaitā pirms projekta iesniegšanas aģentūrā): kopīga projekta mērķu izstrāde, pasākuma programmas izstrāde, vienošanās par lomu sadalījumu projektā (kurš ko darīs, kurš kādas aktivitātes vadīs utt.)
● Iepriekšējās plānošanas vizītes organizēšana (vēlams projekta norises vietā), lai partneriem būtu iespēja redzēt vidi, kādā norisināsies projekts, saplānot atsevišķus sīkumus, kas attiecas uz pasākuma programmu (visas lielās lietas, atbildības, aktivitātes ir izrunātas un saplānotas jau pirms projekta iesniegšanas aģentūrā) utt.
● Ja sagatavošanās posmā kāds no partneriem atsakās no dalības projektā un vēlaties atrast citu partneri, tad ir jāsaprot, vai jaunais partneris spēs tik ātri sagatavoties apmaiņai, nodrošināt tādu pašu dalībnieku profilu utt. Partneru maiņa noteikti ir jāsakaņo ar aģentūru pirms tā ir notikusi. Ja aģentūra apstiprinās jauno partneri, tad noteikti no viņiem būs nepieciešams priekšlīguma oriģināls.
  ● Visi partneri ir līdzvērtīgi un kopīgi iesaistās dažādu situāciju risināšanā apmaiņas gaitā;
● Katram ir sava loma apmaiņas laikā un tā skaidri tiek atspoguļota projekta iesniegumā.
  ● Partneri komunicē  savā starpā arī pēc apmaiņas, organizējot dažādus rezultātu izplatīšanas pasākumus savās valstīs un informējot viena otru par to;
● Youthpass (Jauniešu pases) kompetenču sadaļas ievākšana no dalībniekiem un nosūtīšana koordinējošai organizācijai izdrukāšanai un parakstīsnai.

Jauniešu aktīva iesaiste projektā ● Dalībnieku atlase notiek vēl pirms projekta iesniegšanas aģentūrā, atlases kritēriji ir skaidri un nav izslēdzoši. Iesniegumā skaidri norādītia arī konkrēto jauniešu motivācija piedalīties projektā;
● Tiek organizētas viena vai vairakas nacionālo grupu tikšanās pirms apmaiņas, kuras laikā jauniešiem tiek dota iespēja satikties, iepazīties vienam ar otru un sagatavoties projektam, tais skaitā sadalot atbildības jomas utt.
  ● Dalībnieki projektā tiek aktīvi iesaistīti ne tikai kā izpildītāji, bet uzticot arī viņiem būt atbildīgiem par kādām konkrētām aktivitātēm;
● Jauniešos ir jāveicina apziņa par mācīšanās procesu, tas ir, kā un vai konkrētas aktivitātes palīdz sasniegt projektā izvirzīto (-s) mērķi (-us). Šiem procesiem būtu jāseko līdzi grupu līderiem, piemēram, organizējot ikdienas aktivitāšu izvērtēšanu vai izmantojot kādu citu pieeju.
  ● Tiek organizēta viena vai vairākas nacionālo grupu tikšanās, kur vēlreiz tiek izvērtēti projekta rezultāti un personīgie ieguvumi , pārrunāti rezultāti no rezultātu izplatīšanas savā valstī un rezultātu/atziņu nosūtīšana uzņēmējorganizācijai.
Aktivitāšu plānošana/realizācija ● Katra partnerorganizācija gatavo "mājas darbu" pirms apmaiņas. Tas nenozīmēt tikai sagatavošanos starpkultūru vakariem iepērkot dažādus suvenīrus, pārtiku un savācot informāciju par valsti, bet arī rūpīgu sagatavošanos balstoties uz projekta tēmu, lai sekmīgāk varētu sasniegt projektā izvirzītos mērķus.   ● Pasākuma programmai ir jābālstās uz neformālās izglītības principiem, tai ir jābūt sabalansētai un visām aktivitātēm iesniegumā ir jābūt skaidri aprakstītām, pamatojot to saistību ar projektā izvirzītajiem mērķiem. Programmā būtu jāparedz laiks dalībnieku iepazīšananās un saliedēšanās aktivitātēm, ikdienas aktivitāšu izvērtēšanai un apmaiņas gala izvērtēšanai, informatīvaijai sesijai par Jauniešu pasi un kompetenču sadaļu tajā, brīvajam laikam utt;
● Galveno projektā iekļauto aktivitāšu realizācijai (kurš to vadīs, kā tas notiks un kā tas palīdzēs sasniegt projekta mērķi (-us)?) ir jābūt skaidrai jau iesniedzot projektu nacionālajā aģentūra.
● Ja pēc projekta apstiprināšanas rodas kādas izmaiņas pasākuma programmā, tās noteikti ir jāsaskaņo ar aģentūru;
● Ja tiek mainīta projekta norises vieta, tad ir jāsprot, kā tas ietekmēs apmaiņas norisi, vai būs iespējams realizēt tās pašas aktivitātes projektā, vai ietekme uz vietējo sabiedrību būs tik pat efektīga, kur notiks rezultātu izplatīšana un vai uz šo pasākumu varēs nodrošināt mērķauditoriju utt.;
  ● E-formā ir skaidri jāapraksta arī aktivitātes, kuras veiksiet pēc apmaiņas, piemēram, kur, kad un kā tiks izplatīti rezultāti visās partnervalstīs, vai būs nacionālo gruputikšanās pēc apmaiņas utt. Ja plānojat rezultātus izplatīt arī pēc apmaiņas katrā no partnervalstīm, tad e-formai ir jāpievieno detalizēts pasākumu laika grafiks.
Projekta redzamības pasākumi ● Jau pirms pašas apmaiņas būtu vēlams izplānot un realizēt dažādas publicitātes aktivitātes, piemēram, izmantojot organizācijas mājas lapu, dažādus sociālos tīklus vai masu mēdijus, lai informētu par gaidamo apmaiņu, tās mērķiem utt. Tas palīdzētu pievērst arī vietējās sabiedrības uzmanību un pašā apmaiņā būt vieglāk iesaistīti vietējo sabiedrību projekta akrtivitātēs.        

 


Kam pievērst uzmanību saturiski apmācību projektos ar ES kaimiņvalstīm?

  Apmācību projekta sagatavošanas posms   Apmācību projekta realizācijas posms   Papildus rezultātu izplatīšanas/projekta izvērtēšanas posms
Laba partnerība
● Rūpīga partneru atlase;
● Partneru aktīva iesaiste projekta saturiskajā izstrādē;
● Vienošanās par lomu sadalījumu starp partneriem;
●  Savlaicīga partneru informēšana par visām ar projektu saistītām lietām;
●  Vienošanās partneru starpā par projekta specifiku un nepieciešamo sagatavošanos projektam;
● utt.
  ● Vienlīdzība partneru starpā;
● Skaidrs rīcības plāns sarežģījumiem, kas varētu rasties projekta laikā.
● utt.
  ● Partneri informē viens otru par rezultātu izplatīšanas pasākumu rezultātiem savās valstīs (ja attiecināms), nosūta visu informāciju koordinējošajai organizācijai;
● Youthpass kompetenču apkopošana un sertifikātu ģenerēšana;
● utt.
Dalībnieki
● Dalībnieku atlase notiek vēl pirms projekta iesniegšanas aģentūrā, atlases kritēriji ir skaidri un ir iekļaujoši.
● Dalībnieki var iesaistīties projekta satura veidošanā jau šajā posmā.
  ● Dalībnieki definē savus individuālos mācīšanās mērķus.        
● Dalībnieki tiek iepazīstināti ar Youthpass sertifikātu un katru dienuizvērtē, ko  ir iemācījušies, lai beigās šīs atziņas apkopotu Youthpass sertifikātā.
● utt.
  ● Tiek organizēta viena vai vairākas nacionālo grupu tikšanās, kur vēlreiz tiek izvērtēti projekta rezultāti un personīgie ieguvumi , pārrunāti rezultāti no rezultātu izplatīšanas savā valstī un rezultātu/atziņu nosūtīšana uzņēmējorganizācijai.
● utt.
Aktivitāšu plānošana/realizācija ● Visām aktivitātēm jāatbilst projekta tēmai un mērķiem.    
● Plānojot aktivitāšu programmu, apzinātas dalībnieku vēlmes un vajadzības.
● Īpaši jāpārdomā, kā dalībniekus sagatavot citu kultūru iepazīšanai; ● Programmai jābūt sabalansētai- jādod dalībniekiem arī brīvi brīži, lai informāciju pārdomātu un iekrātu spēku nākamajai daļai, tomēr tie nevar būt daudz.
● utt.
  ● Pasākuma programma ir sabalansēta un bālstīta uz neformālās izglītības principiem;
● Ir pievērsta uzmanību starpkultūru aspektam- ieplānots laiks dalībniekiem dalīties ar atziņām, ko viņi par to guvuši.
● E-formā pasākuma programmā iekļautās aktivitātes ir skaidri aprakstītas un pamatota to saistība ar projekta mērķiem;
● Visu izmaiņu laicīga saskaņošana ar aģentūru;
● Ja tiek mainīta projekta norises vieta,  tas ietekmē arī pasākuma norisi, tāpēc īpaši jāpārdomā, kā jaunā vieta atbilst projekta iesniegumā aprakstītajai un jāskaņo šīs izmaiņas ar aģentūru;
●  Gadījumā, ja rodas problēmas ar projekta partneriem, vai tie atsakās no dalības, tas nekavējoties jāpaziņo aģentūrai.
● utt.
  ● E-formā ir skaidri jāapraksta arī aktivitātes, kuras veiksiet pēc pasākuma, piemēram, kur, kad un kā tiks izplatīti rezultāti visās partnervalstīs, vai būs nacionālo grupu tikšanās, utt. Ja plānojat rezultātus izplatīt arī pēc pasākuma katrā no partnervalstīm, tad e-formai ir jāpievieno detalizēts pasākumu laika grafiks.
● utt.
Projekta redzamības pasākumi ● Skaidrs plāns projekta popularizēšanai jau pirms projekta sākuma (visās partnervalstīs).   ● Projekta gaitas atspoguļošana vietējos mēdijos, organizācijas mājas lapā, sociālajos tīklos utt;
● Rezultātu izplatīšanas pasākumu publicitāte;
● utt.
  ● Papildus rezultātu izplatīšanas pasākumu publicitāte (visās partnervalstīs, ja attiecināms).

Kam pievērst uzmanību organizatoriski apmācību projektos ar ES kaimiņvalstīm?

  Apmācību projekta sagatavošanas posms   Apmācību projekta realizācijas posms   Papildus rezultātu izplatīšanas/projekta izvērtēšanas posms
Apmācību un sadarības tīklu veidošanas projekti
● Projekta iesnieguma savlaicīga izstrāde;
● Priekšlīgumu ar partnerorganizācijām savlaicīga iegūšana;
● Projekta norises vietas apzināšana, ēdināšana, loģistika utt.
● Biļešu savlaicīga rezervācija (sākot ar projekta uzsākšanas datumu);
●  Dalībnieku apdrošināšana;
● Risku izvērtēšana un drošības pasākumu plānošana;
● Visas izmaiņas laicīgi ir jāsaskaņo ar aģentūru!!!
● utt.
  ● Vecāku atļaujas nepilngadīgajiem jauniešiem;
● Dokumentu iegūšana no partneriem (iekāpšanas kartes, rēķini utt.);
● Visām izmaksām jābūt veiktām no projektam atvērtā konta Valsts Kasē;
● Izmaksas nedrīkst pārsniegt projekta budžetā apstiprinātās izmaksas;
● Visas izmaiņas laicīgi ir jāsaskaņo ar aģentūru!!!
● Rūpīgi jāiepazīstas ar "Padomiem gala atskaišu sagatavošanai"
● Uz visiem redzamības vai rezultātu izplatīšanas materiāliem ir jāievēro publicitātes prasības (atsauce uz programmu "Jaunatne darbībā"; oficiālais logo utt.)
● utt.
  ● Atlikušo dokumentu iegūšana no partneriem (iekāpšanas kartes, rēķini utt.);
● Visiem maksājumiem ir jāatiecas uz apstiprināto projekta norises periodu un tie var tikt apmaksāti līdz pat gala atskaites iesniegšanai aģentūrā;
● Uz visiem redzamības vai rezultātu izplatīšanas materiāliem ir jāievēro publicitātes prasības (oficiālais logo);
● Visas izmaiņas laicīgi ir jāsaskaņo ar aģentūru!!!
● utt.