Gala atskaites iesniegšana

DOKUMENTI 2013. GADA  PROJEKTIEM - skat. zemāk

DOKUMENTI 2012. GADA PROJEKTIEM

DOKUMENTI 2011. GADA PROJEKTIEM

Visiem projektiem programmā „Jaunatne darbībā” 2 mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas jāiesniedz gala atskaite! Lai arī liela daļa projekta īstenotāju uzskata, ka projekts ir noslēdzies līdz ar projekta pasākuma beigām, tomēr tas tā nav, jo ikvienu projektu var uzskatīt par noslēgušos tikai pēc Gala atskaites apstiprināšanas. Tāpēc vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka Gala atskaite ir būtiska projekta sastāvdaļa, jo tieši šis dokuments ir noteicošais, uz kura balstoties, aģentūra pieņem lēmumu par projekta attaisnoto izmaksu summu.

Ņemiet vērā, ka gala atskaites iesniegšana ir obligāta (ja gala atskaite netiek iesniegta, aģentūrai ir tiesības anulēt piešķirto priekšfinansējumu, kas ir 80% no kopējām projekta izmaksām)!  Tādēļ, lai projekts tiktu veiksmīgi noslēgts, lūdzam rūpīgi iepazīties ar Gala atskaites sagatavošanas padomiem un biežāk pieļautajām kļūdām!


Gala atskaite nav parakstīta, iesieta (caurauklota), sanumurēta un nav pievienoti nepieciešamie dokumenti.
Nav pievienota pavadvēstule;
Nav iesniegts tieši iesaistīto dalībnieku saraksta parakstu lapas oriģināls.
Nav pievienots Atlikuma maksājuma pieprasījums.
Nav aizpildīts izziņa par PVN piemērošanu projektam.
Nav pievienota pasākuma programma (izņemot 2.1. projektiem).


Gala atskaitē nav aizpildītas visas sadaļas.
Gala atskaites sadaļas tiek pārkopētas no projekta iesnieguma un neatspoguļo reālo projekta norisi.
Veicot projekta izmaksas nav ievērots projekta un attaisnoto izmaksu periods.
Finanšu sadaļā netiek norādītas reālās izmaksas, bet plānotās.
Nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti saskaņā ar Finanšu līguma finansēšanas noteiktumiem.
Dalībnieku sarakstā nav parakstījušies visi dalībnieki.
Grupas līderis ir jaunāks par 18 gadiem (1.1. un 3.1. apmaiņu projektos).
Projektā tieši iesaistītie dalībnieks ir vecāks par 30 gadiem (izņemot 4.3. projektos un 3.1 apakšprogrammu Apmācību un sadarbības veidošanas projekti).
Ceļa izmaksu attaisnojošajos dokumentos nav pievienoti: lidojumu iekāpšanas talonu kopijas (boarding pass); maršruta lapa/ceļa zīme (braucot ar automašīnu); automašīnas patapinājuma līgums (braucot ar automašīnu); rezervācijas izdruka (lidojumam).
Aprēķinot, attiecināmās izmaksas netiek pielietots korekts valūtas kurss.
Nav pievienota projektam atvērtā Valsts Kases konta izdruka.
Budžeta pozīcijās tiek iekļautas izmaksas, kas nebija paredzētas projekta iesniegumā.
Netiek ievērotas publicitātes prasības - uz izstrādātajiem projekta materiāliem (arī preses relīzēm, video ierakstos, izstādēs, u.c.) netiek lietota atsauce uz projekta finansētāju un lietots programmas „Jaunatne darbībā logo”.
Gala atskaitei netiek pievienotas izstrādāto materiālu (bukletu, kalendāru, krekliņu, u.c. reklāmas vai prezentācijas materiālu) kopijas, makets vai 1 eksemplārs.
Netiek pievienotas gala atskaites sadaļā „Redzamība” norādīto preses relīžu, foto un publikāciju kopijas, video CD vai DVD formātā.
Rēķinos par izveidotajiem materiāliem nav norādīts to skaits un cena par eksemplāru, bet tikai kopējā summa.
Netiek korekti noformēti avansa norēķini ar pareizi saskaitītu avansa norēķina kopsummu un aizpildītu visu nepieciešamo informāciju – atlikums no iepriekšējā avansa, izlietots, pārtēriņš un pievienoto dokumentu skaits.
Netiek korekti noformēti (ar datumiem, parakstiem, informāciju par sniegto pakalpojumu/preci utt.) izdevumu pamatojošie dokumenti - līgumi, rēķini, pavadzīmes, avansa norēķini u.c.

 

DOKUMENTI 2013. GADA  PROJEKTIEM

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Padomi gala atskaišu sagatavošanai (Jauniešu apmaiņas projekti ar Kaimiņos esošajām partnervalstīm)       31.10.2013.
    Padomi gala atskaišu sagatavošanai (Apmācību un sadarbības tīklu projekti ar Kaimiņos esošajām partnervalstīm)       31.10.2013.
    Pavadvēstule - paraugs   Šis paraugs jāizmanto, iesniedzot projektu vai citus dokumentus Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā.    12.06.2013.
    Atlikuma maksājuma pieprasījums   Kopā ar gala atskaiti projekta iesniedzējam jāiesniedz atlikuma maksājuma pieprasījums. Atlikuma maksājuma pieprasījumā jānorāda finansējuma apmērs, kas vēl jāsaņem no Nacionālās aģentūras.   12.06.2013.
    Jauniešu apmaiņas projektu sadarbībai ar Kaimiņos esošajām partnervalstīm gala atskaites anketa (2013.gada projektiem)   Šī irjJauniešu apmaiņas projektu gala atskaites anketa, kas ir lietojama gadījumā, ja projektā iesaistījāt kādu no Kaimiņu partnervalstīm. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projektu beigu datuma.    18.06.2013.
    Projekta īstenošanai izlietoto finanšu līdzekļu pārskats   Šo veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar jauniešu apmaiņas projekta ar kaimiņu partnervalstīm gala atskaites anketu. Pārskats, vienlaicīgi ar gala atskaites iesniegšanu, papildus jānosūta arī elektroniskā formā uz e-pasta adresi atskaites[at]jaunatne.gov.lv   09.01.2014.
    Apmācības un sadarbības tīklu projektu sadarbībai ar Kaimiņos esošajām partnervalstīm gala atskaites anketa (2013.gada projektiem)   Šī ir Apmācības un sadarbības tīklu projektu gala atskaites anketa, kas ir lietojama gadījumā, ja projektā iesaistījāt kādu no Kaimiņu partnervalstīm. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc projekta beigu datuma.    18.06.2013.
    Projekta īstenošanai izlietoto finanšu līdzekļu pārskats   Šo veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar Apmācības un sadarbības tīklu projektu ar kaimiņu partnervalstīm gala atskaites anketu.
Pārskats, vienlaicīgi ar gala atskaites iesniegšanu, papildus jānosūta arī elektroniskā formā uz e-pasta atskaites[at]jaunatne.gov.lv
  09.01.2014.
    Detalizētāka informācija par dokumentu noformēšanu       12.06.2013.