Projekta īstenošana

Saturiskā projekta organizēšana         
  Apmaiņas sagatavošanas posms   Apmaiņas realizācijas posms   Papildus rezultātu izplatīšanas/projekta izvērtēšanas posms
 Laba partnerība ● Rūpīga partneru atlase;
● Partneru aktīva iesaiste projekta saturiskajā izstrādē;
● Vienošanās par lomu sadalījumu starp partneriem;
● Savlaicīga partneru informēšana par visu ar projektu saistīto;
● Partneru vienošanās par projekta specifiku un nepieciešamo sagatavošanos projektam u.c.
  ●  Skaidrs lomu sadalījums starp partneriem;
●  Vienlīdzība partneru starpā;
●  Kopīga rīcība projekta situācijās u.c.
  ● Partneri informē viens otru par rezultātu izplatīšanas pasākumu rezultātiem savās valstīs (ja attiecināms), nosūta visu informāciju koordinējošajai organizācijai;
● Youthpass (Jauniešu pases) kompetenču sadaļas ievākšana no dalībniekiem un nosūtīšana koordinējošai organizācijai u.c.
 Jauniešu aktīva iesaiste projektā ● Dalībnieku atlase - pirms projekta iesniegšanas aģentūrā, atlases kritēriji ir skaidri un nav izslēdzoši;
● Projekta mērķu un programmas izstrādē iesaistās visi jaunieši;
● Sagatavošanās darbu pienākumi sadalīti starp visiem jauniešiem u.c.

  ● Dalībnieki projektā iesaistās ne tikai kā izpildītāji, bet ir atbildīgi par konkrētām aktivitātē;
● Apziņa jauniešos par mācīšanās procesa nozīmi jauniešu apmaiņās

  ● 1 vai vairākas nacionālo grupu tikšanās, kur vēlreiz izvērtē projekta rezultātus un personīgos ieguvumus, izvērtēta rezultātu izplatīšana savā valstī un rezultātu/atziņu nosūtīšana uzņēmējorganizācijai u.c.
 Aktivitāšu plānošana/realizācija ● Saturiskā sagatavošanās apmaiņai- apmaiņas tēmai, starpkultūru aktivitātēm utt.;
● Iepriekšējās plānošanas vizītes norise;
● utt.
  ● Pasākuma programma ir sabalansēta un bālstīta uz neformālās izglītības principiem;
● E-formā pasākuma programmā iekļautās aktivitātes ir skaidri aprakstītas un pamatota to saistība ar projekta mērķiem;
● Visu izmaiņu laicīga saskaņošana ar aģentūru;
● Ja tiek mainīta projekta norises vieta, tad ir jāsprot, kā tas ietekmēs apmaiņas norisi, vai būs iespējams realizēt tās pašas aktivitātes projektā, vai ietekme uz vietējo sabiedrību būs tik pat efektīga, kur notiks rezultātu izplatīšana un vai uz šo pasākumu varēs nodrošināt mērķauditoriju utt.;
● utt.
  ● E-formā aprakstiet arī aktivitātes, kuras veiksiet pēc apmaiņas, piemēram, kur, kad un kā tiks izplatīti rezultāti visās partnervalstīs, vai būs nacionālo grupu tikšanās pēc apmaiņas utt. Ja plānojat rezultātus izplatīt arī pēc apmaiņas katrā  partnervalstī, tad e-formai ir jāpievieno detalizēts pasākumu laika grafiks u.c.
 Projekta redzamības pasākumi  ● Skaidrs plāns projekta popularizēšanai jau pirms apmaiņas sākuma (visās partnervalstīs).    ● Projekts atspoguļots vietējos plašsaziņas līdzekļos, organizācijas mājas lapā, sociālajos tīklos u.c.;
● Rezultātu izplatīšanas pasākumu publicitāte u.c.
   ● Papildus rezultātu izplatīšanas pasākumu publicitāte (visās partnervalstīs, ja attiecināms).

 

Organizatoriskā projekta īstenošana        
  Apmaiņas sagatavošanas posms   Apmaiņas realizācijas posms   Papildus rezultātu izplatīšanas/projekta izvērtēšanas posms
 Laba partnerība ● Projekta iesnieguma savlaicīga izstrāde;
● Priekšlīgumu ar partnerorganizācijām savlaicīga iegūšana;
● Projekta norises vietas apzināšana, ēdināšana, loģistika utt.
● Biļešu savlaicīga rezervācija (sākot ar projekta uzsākšanas datumu);
● Dalībnieku apdrošināšana;
● Risku izvērtēšana un drošības pasākumu plānošana;
● Visas izmaiņas laicīgi ir jāsaskaņo ar aģentūru!!!
● utt.
  ● Vecāku atļaujas nepilngadīgajiem jauniešiem;
● Dokumentu iegūšana no partneriem (iekāpšanas kartes, rēķini utt.);
● Visām izmaksām jābūt veiktām no projektam atvērtā konta Valsts Kasē;
● Izmaksas nedrīkst pārsniegt projekta budžetā apstiprinātās izmaksas;
Visas izmaiņas laicīgi ir jāsaskaņo ar aģentūru!!!
● Izmantojam aģentūras sagatavoto "Padomi gala atskaišu sagatavošanai" (atrodami www.jaunatne.gov.lv);
● Uz visiem redzamības vai rezultātu izplatīšanas materiāliem ir jāievēro publicitātes prasības (atsauce uz programmu "JD"; oficiālais logo utt.);
● utt.

   ● Atlikušo dokumentu iegūšana no partneriem (iekāpšanas kartes, rēķini utt.);
● Visiem maksājumiem ir jāattiecas uz apstiprināto projekta norises periodu, un tie var tikt apmaksāti līdz pat gala atskaites iesniegšanai aģentūrā;
● Uz visiem redzamības vai rezultātu izplatīšanas materiāliem ir jāievēro publicitātes prasības (oficiālais logo);
Visas izmaiņas laicīgi ir jāsaskaņo ar aģentūru!!!
● utt.