Kas ir politikas projekti?

No 2014.gada dažādus projektus iespējams īstenot "Erasmus+" programmas ietvaros (2014.-2020.).
Programmas "Jaunatne darbībā" darbības laiks no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. 
Turpmākajam tekstam piemīt informējošs raksturs.  


Tava iespēja ieteikumiem!
Pārvērt tos reālā darbībā!
Īsteno nacionālu/starptautisku jauniešu semināru, konferenci vai citu pasākumu!

Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti ir iespēja veidot kopējus starptautiskus vai nacionālus seminārus jauniešiem, jaunatnes darbā iesaistītajām un par jaunatnes politiku atbildīgajām personām, lai veidotu dialogu starp jauniešiem un jaunatnes politikas veidotājiem.


Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekts var būt nacionāls seminārs, kas notiek vietējā, reģionālā vai nacionālā līmenī. Seminārs piedāvā iespēju diskutēt, aktīvi līdzdarboties jomās, kas ir aktuālas Eiropas Savienības strukturētā dialoga ietvaros, sagatavoties Eiropas prezidentūras jaunatnes pasākumam, organizēt pasākumus Eiropas Jaunatnes nedēļas ietvaros, veicināt starpsektorālo dialogu un sadarbību starp formālo un neformālo izglītību.

Tikšanās var būt arī starptautisks seminārs, kurā tiekas jaunieši un politikas veidotāji, viņi diskutē, apmainās ar idejām un labu pieredzi un pieņem rekomendācijas par strukturētā dialoga un atvērtās koordinācijas metodes jaunatnes jomā prioritātēm un uzdevumiem, kā arī Eiropas Paktu Jaunatnei.


Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektos var piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 30 gadiem un politikas veidotāji. Nacionālā seminārā ir jāpiedalās vismaz 15 dalībniekiem, starptautiskajā seminārā vismaz 30 dalībniekiem.

Projekta iesniedzējs un starptautiskajos semināros projekta partneris var būt:
bezpeļņas organizācija vai asociācija;
Eiropas līmeņa organizācija, kas darbojas jaunatnes jomā.

Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu ilgums ir no 3 līdz 9 mēnešiem, ieskaitot sagatavošanu, īstenošanu un izvērtēšanu. Nacionālajam semināram nav noteikts dienu skaits, bet starptautiskā semināra ilgums var būt 1-6 dienas.


No Programmas „Jaunatne darbībā” var tikt finansēti līdz 75% projekta kopējo izmaksu.
Maksimālais finansējuma apjoms 50 000 €.
Ja piedalās lēmumu pieņēmēji/eksperti, izmaksas, kas saistītas ar viņu piedalīšanos, nevar tikt segtas no “Jaunatne darbībā”.

Veidojot projektu, ir jāņem vērā formālie un kvalitātes kritēriji, kas ir minēti Programmas vadlīnijās. Kvalitatīvu projektu var uzrakstīt tikai tad, ja tas rakstīts, sekojot Programmas vadlīnijām.


Ja tev rodas jautājumi saistībā ar projekta izstrādi, izvēlēto tematu, plānotajiem pasākumiem, vai ko citu saistībā ar projektu iesniegšanu, nāc uz aģentūru, zvani vai raksti un mēs noteikti palīdzēsim!