Biežāk uzdotie jautājumi

Kas var iesniegt projektu?
Projektus var iesniegt bezpeļņas/nevalstiskās organizācijas vai neformālās jauniešu grupas. Tomēr jāatceras, ka jauniešu neformālās grupas nevar pašas sevi pārstāvēt, tāpēc ir nepieciešams likumiskais pārstāvis – tās var būt nevalstiskās organizācijas, valsts iestādes vai pašvaldības un to iestādes, piemēram, skolas vai jauniešu centri u.tml.

Kas ir neformāla jauniešu grupa, un kā viņa var iesniegt projektu?
Neformālā jauniešu grupā ir jāapvienojas ne mazāk kā četriem jauniešiem (nacionālā jauniešu iniciatīva) un ne mazāk kā astoņiem jauniešiem (starptautiskā jauniešu iniciatīva) vecumā no 15 gadiem līdz 30 gadiem.
Ikvienai jauniešu grupai, iesniedzot projektu, ir nepieciešams juridiskais pārstāvis. Juridiskais pārstāvis var būt bezpeļņas nevalstiska organizācija, biedrība, valsts vai pašvaldības iestāde. Projekta apstiprināšanas gadījumā, šīs organizācijas likumiskais pārstāvis paraksta līgumu ar aģentūru un uz šīs organizācijas bankas kontu tiek pārskaitīts piešķirtais finansējums.
Jaunieši, kas jaunāki par 18 gadiem (vecumā no 15 līdz 17 gadiem), var piedalīties jauniešu iniciatīvas projektā, ja tos pavada atbalsta persona.

Kas ir atbalsta persona un kādos gadījumos tā ir nepieciešama?
Atbalsta persona ir persona, kam ir pieredze darbā ar jaunatni vai projektu īstenošanā. Atbalsta persona sniedz nepieciešamo atbalstu jauniešu grupai projekta īstenošanā. Šīs personas uzdevumi ir atkarīgi no projekta īstenotājiem, no projekta dalībniekiem, no projekta tēmas, uzdevumiem vai īstenošanas vides un vajadzībām.
Atbalsta persona ir obligāti nepieciešama, ja iniciatīvu projektu īsteno jaunieši jaunāki par 18 gadiem. Ieteicams atbalsta personu iesaistīt arī tajos projektos, kuros piedalās jaunieši ar īpašām vajadzībām.
Atbalsta personai var paredzēt atalgojumu, ne vairāk kā 850 eiro apmērā. Atbalsta personas var būt brīvprātīgie vai profesionāļi, jaunatnes darbinieki vai jauniešu organizāciju vadītāji, jauniešu klubu darbinieki u.c.

Kas ir projekta kontaktpersona?
Projekta kontaktpersona ir jaunietis/-e, kas ir viens/-a no dalībniekiem tieši iesaistīto jauniešu grupā. Šī persona par projektu zina visu un ir gatava par to atbildēt gadījumā, ja aģentūrai rodas jautājumi vai neskaidrības.

Kas var piedalīties projektā?
Projektā var piedalīties jaunieši, jaunatnes darbinieki, jaunatnes organizācijas pārstāvji vecumā no 15 līdz 30 gadiem. Tas nozīmē, ka dalībniekiem ir jābūt vismaz noteiktam gadu skaitam uz projekta iesniegšanas brīdi. Piemēram, ja zemākā vecuma robeža ir 15 gadi, dalībniekiem ir jābūt vismaz 15 gadus veciem uz projekta iesniegšanas brīdi, un, ja maksimālais vecums ir 30 gadi, dalībnieks projekta iesniegšanas brīdī nedrīkst būt sasniedzis 31 gada vecumu.

Kas var būt projekta partneri?
Partnerus var plānot īstenojot tikai starptautisku jauniešu iniciatīvu, tādā gadījumā projekta īstenošanā jāiesaistās vismaz diviem partneriem no dažādām programmas dalībvalstīm, no kurām vismaz viena dalībvalsts ir ES (Eiropas Savienība) dalībvalsts.
Partneri var būt tikai programmas dalībvalstis. Tās ir:
-  Eiropas Savienības dalībvalstis,
-  Eiropas Savienības kandidātvalsts (Turcija),
-  Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) un vienlaikus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija).

Vai, iesniedzot projektu, jāpievieno projektā iesaistīto dalībnieku CV?
Iesniedzot projektu, projektā iesaistīto dalībnieku CV nav jāpievieno.

Vai projektam ir nepieciešams līdzfinansējums? Cik lielam ir jābūt līdzfinansējumam? Ko var iekļaut kā līdzfinansējumu?
Nacionālā jauniešu iniciatīvā līdzfinansējums obligāti nav nepieciešams, taču to var ieplānot. Projekta līdzfinansējums var būt ieguldītais brīvprātīgais darbs, jūsu pašu materiālie līdzekļi vai biedrības ieguldījums, piemēram, interneta pieslēgums, kancelejas preces vai telekomunikāciju pakalpojumu izmaksas. Jauniešu iniciatīvas projektos nav noteikts līdzfinansējuma apjoms, tāpēc tā apjomu projekta iesniedzējs nosaka savās iespēju robežās. Starptautiskā jauniešu iniciatīvā līdzfinansējums ir obligāti nepieciešams, ja plānotas ceļa izmaksas.

Kas ir projekta tiešās un netiešās izmaksas?
Tiešās izmaksas ir tādas izmaksas, kuras ir identificējamas kā specifiskas izmaksas tieši saistītas ar projekta realizēšanu un kuras līdz ar to tieši attiecas uz projektu. Par netiešajām izmaksām šīs apakšprogrammas ietvaros tiek uzskatītas visas izmaksas, kas tieši nav saistītas ar projekta īstenošanu, tai skaitā administratīvās izmaksas, piemēram, organizācijas pastāvēšanas jeb ikdienas izmaksas.

Kas ir administratīvās izmaksas, un vai tādas var iekļaut projektā?
Administratīvās izmaksas ir organizācijas ikdienas darbības nodrošināšanas izmaksas – visas izmaksas, kuras nepieciešamas, lai organizācija varētu darboties, un kuras nav tieši saistītas ar projekta realizēšanu. Jauniešu iniciatīvas projektos šādas administratīvās izmaksas nedrīkst iekļaut.

Vai projekta budžetā var paredzēt algas?
Projekta budžetā var paredzēt algu (atlīdzību) atbalsta personai.

Vai viena organizācija var iesniegt vairākus projektus vienā projektu iesniegšanas termiņā?
Projektu iesniedzējs drīkst iesniegt ne vairāk kā trīs projektu iesniegumus uz vienu termiņu.
 
Ko nozīmē pilnībā aizpildīts projekta iesniegums?
Pilnībā aizpildīts iesniegums nozīmē, ka iesnieguma veidlapā visa prasītā informācija ir uzrādīta, izņēmums ir sadaļas, kurās norādīts Aizpilda Nacionālā Aģentūra vai Izpildaģentūra un sadaļas saistībā ar Starptautiskajām jauniešu iniciatīvām un atbalsta personu, kuras jāaizpilda tikai tad, ja tas attiecas uz Jūsu projektu.

Kāda ir finansēšanas kārtība programmā „Jaunatne darbībā”, un kas ir priekšfinansējums?
Apstiprināšanas gadījumā Jums tiek pārskaitīti 80% no projekta finansējuma apjoma 30 dienu laikā pēc Finanšu līguma stāšanās spēkā, ar noteikumu, ka Latvijas Nacionālā Aģentūra ir saņēmusi finansējumu no Eiropas Komisijas.

Cik ilgā laikā jāiesniedz projekta gala atskaite?
Gala atskaiti ir jāiesniedz 2 mēnešu laikā pēc projekta beigu datuma.

Kādā valūtā tiek pārskaitīts piešķirtais projekta finansējums?
Piešķirtais projekta finansējums tiek pārskaitīts euro. Visu izmaksu konvertācija euro ir jāveic atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam kursam 1 EUR – 0,702804 LVL. Savukārt izmaksām, kuras nav segtas latos vai euro, valūtas konvertācija euro notiek, sākotnēji šīs izmaksas konvertējot latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam kursam dienā, kad aģentūra ir veikusi priekšfinansējuma maksājumu projektam, bet pēc tam veicot konvertāciju no latiem uz euro saskaņā ar iepriekšminēto.

Kāds bankas konts jāatver, ja tiek apstiprināts projekts?
Ja tiek apstiprināts projekts, ir jāatver bankas konts Valsts kasē. Aizpildot projekta iesniegumu iesniegšanai aģentūrā, ir jānorāda informācija par iesniedzējorganizācijas/likumiskā pārstāvja kontu. Taču, projekta apstiprināšanas gadījumā, aģentūra kopā ar lēmumu izsūtīs vēstuli, kurā lūgs atvērt atsevišķi kontu Valsts kasē projekta vajadzībām.

Ko darīt, ja projektā rodas kādas izmaiņas?
Ja projektā rodas kādas izmaiņas, projekta īstenotājam par to rakstiski jāinformē aģentūra.

Vai projektā var pieprasīt dalības maksu no projekta dalībniekiem?
Dalības maksas projektos nav attiecināmas no nacionālās aģentūras pieprasītā finansējuma.
 
Kura atskaites forma ir jāizmanto, iesniedzot gala atskaiti, ja projekts tiek iesniegts vienā gadā, bet īstenots citā?
Ir jāizmanto tā gada gala atskaites forma, kurā noslēgts finansēšanas līgums.
 
Cik ilgā laikā Nacionālā aģentūra pārskaita projekta atlikuma maksājumu? 
Nacionālā aģentūra projekta atlikuma maksājumu pārskaita 60 dienu laikā no gala atskaites iesniegšanas brīža.