Organizāciju akreditācija

Uzmanību (!) Akreditētajām organizācijām ES programmā „Jaunatne darbībā” akreditācija paliek spēkā arī Eiropas Savienības jaunajā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā „Erasmus+”. Akreditācija organizācijām ir spēkā līdz lēmumā par akreditācijas piešķiršanu  noteiktajam termiņam.


Akreditācija kalpo kā organizācijas/iestādes pieeja Eiropas Brīvprātīgajam darbam (EBD), kā arī tam, lai nodrošinātu EBD minimālo kvalitātes standartu izpildi. 


Akreditētai jābūt jebkurai organizācijai, kura atrodas Programmas valstī, Dienvidaustrumeiropas vai Austrumeiropas un Kaukāza reģiona valstī un kura vēlas nosūtīt vai uzņemt brīvprātīgos un/vai koordinēt EBD projektu. 


Lai saņemtu akreditāciju, organizācijai jāiepazīstas ar programmas „Jaunatne darbībā” vadlīnijām un jāiesniedz intereses izteikuma anketa, kurā vispārīgi aprakstīta organizācijas motivācija un idejas nākamajām EBD aktivitātēm (skatīt Komisijas mājas lapu: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc411_en.htm). Šī forma jāiesniedz attiecīgajai par akreditāciju atbildīgajai struktūrai (skatīt vadlīnijas).


Intereses izteikuma formu var iesniegt jebkurā brīdī (bez iesniegšanas termiņiem). Tomēr intereses izteikumus jāiesniedz pietiekamu laiku pirms EBD projekta iesniegšanas (vismaz 6 nedēļas pirms šī brīža), lai izvairītos no situācijām, ka projekts ir jānoraida, jo kāda no tajā iesaistītajām partnerorganizācijām projekta iesniegšanas brīdī vēl nav akreditēta.

Sīkāka informācija pieejama EBD akreditācijas vadlīnijās, kā arī programmas „Jaunatne darbībā” vadlīnijās

    Kas notiek?   Kurš veic?   Kam?   Kā?   Kad?
    1. Intereses izteikuma iesniegšana   Kandidātorganizācija (Organizācija, kas vēlas saņemt akreditāciju)   Izpildaģentūrai
Nacionālā aģentūrai
SALTO
  Pa pastu un e-pastā   Jebkurā laikā 
    2. Akreditācijas vizīte vai intervija ar kandidātorganizāciju   Akreditētāji   Kandidātorganizācijai    Vēlams klātienē    3 – 6 nedēļu laikā pēc intereses izteikuma saņemšanas
    3. Galīgā lēmuma paziņošana     Izpildaģentūrai
Nacionālā aģentūrai
SALTO
  Kandidātorganizācijai   Pa pastu un e-pastā   6 nedēļu laikā pēc intereses izteikuma saņemšanas 
    4. Akreditēto organizāciju ievietošana datubāzē    Izpildaģentūrai
Nacionālā aģentūrai
SALTO
  Sabiedrībai   Publicējot http://ec.europa.eu/
youth/evs/aod/hei_en.cfm
  6-7 nedēļu laikā pēc intereses izteikuma saņemšanas  

 DOKUMENTI EBD ORGANIZĀCIJU AKREDITĀCIJAI

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS
  APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS
    Intereses izteikuma anketa (angļu valodā)   Šo anketu aizpildiet tad, ja vēlaties sākt savā organizācijā uzņemt brīvprātīgos, vai arī sākt tos nosūtīt.     09.08.2012.
    Pavadvēstules paraugs   Varat izmantot šo paraugu, iesniedzot projektu vai citus dokumentus (t.sk., intereses izteikuma anketu) valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.    10.01.2012.
    EBD akreditācijas vadlīnijas   Šis dokuments ir paredzēts, lai sagatavotos akreditācijai.    10.08.2012.
    Eiropas Brīvprātīgā darba projektu vadlīnijas (latviešu valodā)   Eiropas Brīvprātīgā darba apakšprogrammas vadlīnijas ir dokuments, kurā aprakstītas prasības, kas jāievēros, rakstot Eiropas Brīvprātīgā darba projektus.   10.08.2012.