Kas ir Eiropas Brīvprātīgais darbs?

No 2014.gada dažādus projektus iespējams īstenot "Erasmus+" programmas ietvaros (2014.-2020.).
Programmas "Jaunatne darbībā" darbības laiks no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim. 
Turpmākajam tekstam piemīt informējošs raksturs. 


18-30 gadus veciem jauniešiem doties uz kādu no programmas „Jaunatne darbībā” dalībvalstīm vai citu pasaules valsti, kur 2 nedēļas līdz 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam sniedzot atbalstu un dažādos veidos palīdzot uzņēmējorganizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu. Īpaši tiek atbalstīta jauniešu ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām iesaistīšana.

jebkurai nevalstiskai organizācijai dažādās darbības jomās; valsts/pašvaldību iestādei (piemēram, skolas, bērnudārzi, jauniešu centri, sociālā atbalsta iestādes u.c.), pašvaldībai; Eiropas līmeņa organizācijai, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā; starptautiskai starpvaldību organizācijai, kā arī peļņu nesošai struktūrai (ja tā organizē notikumu (pasākumu) jaunatnes, kultūras vai sporta jomā), ir iespēja pie sevis uzņemt jauniešus no citām valstīm – brīvprātīgos, kuri tai palīdzēs realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu, iepazīstinās vietējo sabiedrību ar savu kultūru un paplašinās redzesloku.

Šādai organizācijai, kas nolēmusi iesaistīties programmas „Jaunatne darbībā” 2.apakšprogrammā „Eiropas Brīvprātīgais darbs”, jāiziet akreditācijas process, kā rezultātā tā varēs saņemt uzņēmējorganizācijas/nosūtītājorganizācijas/koordinējošās organizācijas statusu.


neierasts, citāds skatījums
citas kultūras iepazīšana/starpkultūru vide ikdienā (t.sk. vietējai sabiedrībai)
iespēja ieinteresēt organizācijas mērķauditorijas
papildus resurss organizācijas mērķu sasniegšanai

Pēc brīvprātīgā darba projekta beigām brīvprātīgais saņem Jaunatnes pasi (YOUTHPASS), kas apliecina un apraksta Eiropas Brīvprātīgā darba laikā gūto mācīšanās pieredzi.

Eiropas Brīvprātīgā darba projektu tēmas ir ļoti dažādas – vide, māksla, kultūra, piederība Eiropai, jaunatnes politika, narkotiku apkarošana, veselības aprūpe, brīvā laika aktivitātes, sports, mediji un komunikācijas u.c.

Gan brīvprātīgajiem, gan organizācijām ir svarīgi apzināties - projektam jānodrošina pilna laika brīvprātīgais darbs, neformālas un ikdienas mācīšanās iespējas jauniešiem, tam ir jābūt saistītam ar programmas „Jaunatne darbībā” mērķiem un brīvprātīgo uzdevumiem, cik iespējams, jāatspoguļo brīvprātīgo personīgās spējas, vēlmes un mācīšanās gaidas. Brīvprātīgie nedrīkst veikt algotu darbinieku pienākumus, pārlieku augstas atbildības darbus. Rutīnas darbi jāmazina līdz minimumam un brīvprātīgo uzdevumos jāiekļauj saskarsme ar vietējo sabiedrību.

Akreditēto organizāciju projektu aprakstus var apskatīt kopējā Eiropas Brīvprātīgā darba organizāciju datubāzē, kurā organizācijas un to vīzijas par iespējamajiem projektiem iespējams meklēt gan pēc valstīm, gan pēc interesējošām tēmām.

Pieteikšanās brīvprātīgajam darbam un dalība tajā ir BEZ MAKSAS! Brīvprātīgajā darbā var piedalīties 18-30 gadus veci jaunieši uz laiku no 2 līdz 12 mēnešiem. Grupu brīvprātīgajā darbā kopējais brīvprātīgo skaits var būt līdz 30 cilvēkiem un minimālais šāda darba ilgums ir 2 nedēļas.

Īpaši tiek atbalstīta jauniešu ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām iesaistīšana. Šiem jauniešiem brīvprātīgā darba projekts var ilgt no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem. Atsevišķos gadījumos ir pieļaujama arī 16 gadus vecu jauniešu iesaistīšana.

Programma „Jaunatne darbībā” sedz brīvprātīgā uzturēšanās izdevumus, apdrošināšanu, valodas kursus, vīzas izmaksas u.c., kā arī 90% apmērā tiek apmaksāti brīvprātīgā ceļa izdevumi uz projekta vietu un atpakaļ (10% no ceļa izdevumiem organizācijas var lūgt segt brīvprātīgajam). Papildus tam brīvprātīgais saņem nelielu kabatas naudu, kuras apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā Eiropas Brīvprātīgais darbs notiek.


brīvprātīgajam, nosūtītājorganizācijai, uzņēmējorganizācijai un koordinējošai organizācijai. Koordinējošās organizācijas pienākumus bieži veic uzņēmējorganizācija vai nosūtītājorganizācija, līdz ar to sadarbība var būt arī starp trim pusēm.

Ja tu vēlies kļūt par brīvprātīgo, tad vērsies pie akreditētām Latvijas nosūtītājorganizācijām, kuras Tev BEZ MAKSAS palīdzēs to īstenot. (Lai atrastu šo organizāciju kontaktinformāciju kopējā datu bāzē, izvēlies Type of accreditation = sending organisation un Country = Latvia). Kad esi par sadarbību vienojies ar nosūtītājorganizāciju, vari šajā pašā datu bāzē meklēt sevi interesējošas uzņēmējorganizācijas un pieteikties pie tām.
Ieskaties arī Ceļvedī topošajiem brīvprātīgajiem „ABC par EBD”! un pieredzes stāstu sadaļā 
Brīvprātīgo pieredze blogos un video
Un detalizētāka informācija - Programmas vadlīnijās


iepazīsties ar Programmas vadlīnijām,
veic organizācijas akreditāciju
raksti projekta iesniegumu (vairāk par to sadaļā - „Projekta iesniegšana”). Šeit aprakstīti ir tikai daži formālie nosacījumi, taču, iesniedzot Brīvprātīgā darba projektu, jāņem vērā visi Eiropas brīvprātīgā darba projektu Atbilstības kritēriji (skat. Iesnieguma anketas kontroles lapu). Kvalitatīvu projektu var uzrakstīt tikai tad, ja tas rakstīts, sekojot Programmas vadlīnijām.

Prezentācija topošajām uzņēmējorganizācijām (kultūras joma)
Prezentācija topošajām uzņēmējorganizācijām (sporta joma)
Prezentācija topošajām uzņēmējorganizācijām (jauniešu centri)

Ieskaties arī sadaļā „Informatīvi materiāli un noderīgas saites”

 

Atgādinām, ka organizācijām jānodrošina, lai visi brīvprātīgie iziet pilnu paredzēto apmācību kursu –  iebraukšanas apmācības, vidustermiņa tikšanās (projektos, kas norit vismaz 6 mēnešus) un apmeklē bijušo brīvprātīgo tikšanās pasākumu.
Vēršam  uzmanību, ka projektu iesniedzējiem ir jāinformē citu valstu aģentūras par tiem brīvprātīgajiem, kas ir iesaistīti viņu projektos no attiecīgajām valstīm!
Citu valstu Nacionālo Aģentūru kontaktinformācija