Projekta īstenošana


Kam pievērst uzmanību saturiski apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projektos?

  Apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projekta sagatavošanas posms   Apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projekta realizācijas posms   Papildus rezultātu izplatīšanas/projekta izvērtēšanas posms
Laba partnerība
● Rūpīga partneru atlase;
● Partneru aktīva iesaiste projekta saturiskajā izstrādē;
● Vienošanās par lomu sadalījumu starp partneriem;
●  Savlaicīga partneru informēšana par visām ar projektu saistītām lietām;
●  Vienošanās partneru starpā par projekta specifiku un nepieciešamo sagatavošanos projektam;
● utt.
  ● Vienlīdzība partneru starpā;
● Skaidrs rīcības plāns sarežģījumiem, kas varētu rasties projekta laikā.
● utt.
  ● Partneri informē viens otru par rezultātu izplatīšanas pasākumu rezultātiem savās valstīs (ja attiecināms), nosūta visu informāciju koordinējošajai organizācijai;
● Youthpass kompetenču apkopošana un sertifikātu ģenerēšana;
● utt.
Dalībnieki
● Dalībnieku atlase notiek vēl pirms projekta iesniegšanas aģentūrā, atlases kritēriji ir skaidri un ir iekļaujoši.
● Dalībnieki var iesaistīties projekta satura veidošanā jau šajā posmā.
  ● Dalībnieki definē savus individuālos mācīšanās mērķus.        
● Dalībnieki tiek iepazīstināti ar Youthpass sertifikātu un katru dienuizvērtē, ko  ir iemācījušies, lai beigās šīs atziņas apkopotu Youthpass sertifikātā.
● utt.
  ● Tiek organizēta viena vai vairākas nacionālo grupu tikšanās, kur vēlreiz tiek izvērtēti projekta rezultāti un personīgie ieguvumi , pārrunāti rezultāti no rezultātu izplatīšanas savā valstī un rezultātu/atziņu nosūtīšana uzņēmējorganizācijai.
● utt.
Aktivitāšu plānošana/realizācija ● Visām aktivitātēm jāatbilst projekta tēmai un mērķiem.    
● Plānojot aktivitāšu programmu, apzinātas dalībnieku vēlmes un vajadzības.
● Īpaši jāpārdomā, kā dalībniekus sagatavot citu kultūru iepazīšanai; ● Programmai jābūt sabalansētai- jādod dalībniekiem arī brīvi brīži, lai informāciju pārdomātu un iekrātu spēku nākamajai daļai, tomēr tie nevar būt daudz.
● utt.
  ● Pasākuma programma ir sabalansēta un bālstīta uz neformālās izglītības principiem;
● Ir pievērsta uzmanību starpkultūru aspektam- ieplānots laiks dalībniekiem dalīties ar atziņām, ko viņi par to guvuši.
● E-formā pasākuma programmā iekļautās aktivitātes ir skaidri aprakstītas un pamatota to saistība ar projekta mērķiem;
● Visu izmaiņu laicīga saskaņošana ar aģentūru;
● Ja tiek mainīta projekta norises vieta,  tas ietekmē arī pasākuma norisi, tāpēc īpaši jāpārdomā, kā jaunā vieta atbilst projekta iesniegumā aprakstītajai un jāskaņo šīs izmaiņas ar aģentūru;
●  Gadījumā, ja rodas problēmas ar projekta partneriem, vai tie atsakās no dalības, tas nekavējoties jāpaziņo aģentūrai.
● utt.
  ● E-formā ir skaidri jāapraksta arī aktivitātes, kuras veiksiet pēc pasākuma, piemēram, kur, kad un kā tiks izplatīti rezultāti visās partnervalstīs, vai būs nacionālo grupu tikšanās, utt. Ja plānojat rezultātus izplatīt arī pēc pasākuma katrā no partnervalstīm, tad e-formai ir jāpievieno detalizēts pasākumu laika grafiks.
● utt.
Projekta redzamības pasākumi ● Skaidrs plāns projekta popularizēšanai jau pirms projekta sākuma (visās partnervalstīs).   ● Projekta gaitas atspoguļošana vietējos mēdijos, organizācijas mājas lapā, sociālajos tīklos utt;
● Rezultātu izplatīšanas pasākumu publicitāte;
● utt.
  ● Papildus rezultātu izplatīšanas pasākumu publicitāte (visās partnervalstīs, ja attiecināms).

Kam pievērst uzmanību organizatoriski apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projektos?

  Apmācību un sadarbības tīklu veidošanasprojekta sagatavošanas posms   Apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projekta realizācijas posms   Papildus rezultātu izplatīšanas/projekta izvērtēšanas posms
Apmācību un sadarības tīklu veidošanas projekti
● Projekta iesnieguma savlaicīga izstrāde;
● Priekšlīgumu ar partnerorganizācijām savlaicīga iegūšana;
● Projekta norises vietas apzināšana, ēdināšana, loģistika utt.
● Biļešu savlaicīga rezervācija (sākot ar projekta uzsākšanas datumu);
●  Dalībnieku apdrošināšana;
● Risku izvērtēšana un drošības pasākumu plānošana;
● Visas izmaiņas laicīgi ir jāsaskaņo ar aģentūru!!!
● utt.
  ● Vecāku atļaujas nepilngadīgajiem jauniešiem;
● Dokumentu iegūšana no partneriem (iekāpšanas kartes, rēķini utt.);
● Visām izmaksām jābūt veiktām no projektam atvērtā konta Valsts Kasē;
● Izmaksas nedrīkst pārsniegt projekta budžetā apstiprinātās izmaksas;
● Visas izmaiņas laicīgi ir jāsaskaņo ar aģentūru!!!
● Rūpīgi jāiepazīstas ar "Padomiem gala atskaišu sagatavošanai"
● Uz visiem redzamības vai rezultātu izplatīšanas materiāliem ir jāievēro publicitātes prasības (atsauce uz programmu "Jaunatne darbībā"; oficiālais logo utt.)
● utt.
  ● Atlikušo dokumentu iegūšana no partneriem (iekāpšanas kartes, rēķini utt.);
● Visiem maksājumiem ir jāatiecas uz apstiprināto projekta norises periodu un tie var tikt apmaksāti līdz pat gala atskaites iesniegšanai aģentūrā;
● Uz visiem redzamības vai rezultātu izplatīšanas materiāliem ir jāievēro publicitātes prasības (oficiālais logo);
● Visas izmaiņas laicīgi ir jāsaskaņo ar aģentūru!!!
● utt.