Stratēģiskās partnerības radošumam

Stratēģiskās partnerības mērķi ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Kas ir stratēģiskās partnerības projekti radošumam?

Stratēģiskās partnerības mērķi ir atbalstīt prasmju un kompetenču attīstīšanu, veicinot radošumu, kultūras un radošās jomas adaptāciju digitālai videi, sadarbības (īpaši digitālas) veicināšana un jaunu sadarbību īstenošana; aktīva līdzdalība un sociālā iekļaušana caur mākslu, kultūras iniciatīvas, kas veicina mācīšanos, sociālu jautājumu apzināšanās, starptautiskas mobilitātes aktivitātes, kas popularizē mācīšanās iespējas radošā vidē un kultūras mantojuma vidē u.c
 

  Attiecināmās organizācijas

 

Stratēģiskās partnerības īpašajā projektu konkursā var piedalīties ikviena jaunatnes un citas jomas organizācija, kā arī organizācijas, kas veic starpsektorālu sadarbību. Piemēram: izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), valsts un pašvaldības iestādes, pašvaldības, sociālie partneri, tirdzniecības palātas un arodbiedrības, pētījumu institūti, fondi, apmācību centri, kultūras iestādes, bibliotēkas, muzeji, karjeras centri, iestādes, kas nodrošina neformālās un ikdienas mācīšanās procesā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, neformālas jauniešu grupas.

Projektu pieteikumi ir īpaši pieejami organizācijām, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs, proti, visām nozarēm, kuru darbība balstās uz kultūras vērtībām un / vai mākslinieciskām un citām radošām izpausmēm, neatkarīgi no tā, vai šīs darbības ir komerciālas vai nekomerciālas, neatkarīgi no struktūras veida, kas tos veic, un neatkarīgi no tā, kā šī struktūra tiek finansēta. Šīs darbības ietver tādu preču un pakalpojumu izstrādi, radīšanu, ražošanu, izplatīšanu un saglabāšanu, kuri iemieso kultūras, mākslas vai citas radošas izpausmes, kā arī saistītās funkcijas, piemēram, izglītību vai vadību.

Projektā var piedalīties jebkura organizācija, kas dibināta Programmas valstī.  Projektā kā partneri var iesaistīties arī organizācijas no citām pasaules valstīm, ja to dalība nes pievienoto vērtību projekta mērķa sasniegšanā.

  Kas var iesniegt projektu?  

Jebkura no augstāk minētajām organizācijām, kas dibināta Programmas valstī var būt iesniedzējs. Šī organizācija iesniedz projektu visu partnerorganizāciju vārdā.

  Organizāciju skaits  

Stratēģiskās partnerības projekti ir starptautiski projekti, kuros jāiesaistās vismaz trīs organizācijām no vismaz trīs dažādām Programmas valstīm. Maksimālais iesaistīto organizāciju skaits nav, tomēr jāņem vērā, ka projekta vadības un īstenošanas budžets ir ierobežots (un ir līdzvērtīgs 10 iesaistītajām organizācijām). Pieteikšanās laikā dotācijai jāidentificē visas iesaistītās organizācijas.

  Projekta ilgums  

No 6 līdz 24 mēnešiem.

Projekta ilgums jānorāda pieteikšanās posmā, pamatojoties uz projekta mērķi un laika gaitā plānoto aktivitāšu veidu. Izņēmuma gadījumos Stratēģiskās partnerības ilgumu pēc saņēmēja pieprasījuma un ar Nacionālās aģentūras piekrišanu var pagarināt līdz 6 mēnešiem. Šādā gadījumā kopējā dotācija nemainīsies. Visos gadījumos projektiem jābeidzas ne vēlāk kā 2023. gada 31. decembrī.

  Kur notiek projekts?  

Aktivitātēm jānotiek projektā iesaistītajās valstīs. Mācību, mācīšanas un citu izglītojošo pasākumu aktivitātēm  izglītojamiem un ilgtermiņa aktivitātes dalībniekiem var organizētas tikai programmas valstīs.

Ja tas ir pienācīgi pamatots attiecībā uz projekta mērķiem vai īstenošanu:

  • Aktivitātes var notikt arī Eiropas Savienības institūcijās (Briselē, Frankfurtē, Luksemurgā, Strasbūrā un Hāgā) pat, ja projektā nav iesaistītās organizācijas no valsts, kurā atrodas iestāde;
  • Projekta (papildu) aktivitātes var īstenot jebkura no stratēģiskajā partnerībā iesaistītajām partnerības valstīm.
  Kur iesniegt projektu?   Tās valsts Nacionālajā Aģentūrā, kurā projekta iesniedzējs ir dibināts.

Partneru kopums var iesniegt tikai vienu pieteikumu un tikai vienai Nacionālajai aģentūrai.

  Kā ir jāiesniedz projekta pieteikums?   Projekta pieteikums un tā pielikumi ir jāiesniedz elektroniski (skat.sadaļu "Projektu iesniegšana”).
  Kad iesniegt projektu?  

2020. gadā projektu pieteikumus var iesniegt:
līdz 29. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšanas laiks no 2021. gada 1. martam līdz 30. jūnijam.

Stratēģiskās partnerības, reaģējot uz COVID 19 situāciju, tiks finansētas saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem, kas noteikti standarta stratēģiskajām partnerībām. Projektu dotācijām stratēģiskajām partnerībām, reaģējot uz COVID 19 situāciju, nepārsniedz 300 000 EUR projektiem, kuru ilgums ir 24 mēneši.

Programmas "Erasmus+" vadlīnijas projekta pieteikuma formu u.c. dokumentus meklē sadaļā "Dokumenti".

Ja rodas jautājumi saistībā ar projekta izstrādi, izvēlēto tematu, plānotajiem pasākumiem vai ko citu, droši nāc uz aģentūru, zvani vai raksti – mēs noteikti palīdzēsim!
 

Kontaktinformācija:
Līva Jakovļeva
Projektu koordinatore
Tālr. 67251185
liva.jakovleva[at]jaunatne.gov.lv