Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai

Stratēģiskās partnerības mērķi ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Kas ir stratēģiskās partnerības projekti labās prakses apmaiņai (t.sk., Starptautiskas jauniešu iniciatīvas)?

Šo projektu galvenais mērķis ir ļaut organizācijām attīstīt un stiprināt tīklojumus, paaugstināt savu kapacitāti darbībai starptautiskā līmenī, kā arī apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes. Šajos projektos arī var radīt taustāmus rezultātus un tos izplatīt, taču to izstrāde un izplatīšana jāsedz no budžeta pozīcijas “Projekta vadība un īstenošana”. Šo projektu īstenošana iespējama tikai jaunatnes jomā.  

Kā viens no projekta veidiem “Stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalstam” var būt Starptautiskās jauniešu iniciatīvas.

Starptautiskas jauniešu iniciatīvas
Šo projektu mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti, uzņēmīgumu un sociālo atbildību. Šo stratēģisko partnerību galvenā atšķirība ir tā, ka jauniešu iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši.

Piemēram, šīs iniciatīvas var būt saistītas ar:
- sociālo uzņēmumu, asociāciju, klubu, NVO (tīklu) veidošanu;
- uzņēmējdarbības izglītības (sociālā uzņēmējdarbība un IKT izmantošana) kursu un apmācību nodrošināšana un attīstīšana;
- informācija, plašsaziņas līdzekļu lietotprasme, sensibilizācijas pasākumi, vai pasākumi, kas veicina pilsonisko apņemšanos jauniešu vidū (piemēram, debates, konferences, pasākumi, konsultācijas, iniciatīvas par aktualitātēm Eiropā, utt.);
- pasākumi, kas sniedz labumu vietējai sabiedrībai (piemēram, atbalsts vājākai sabiedrības daļai, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem, minoritātēm, migrantiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, utt.)
- mākslas un kultūras iniciatīvas (teātra izrādes, izstādes, mūzikas izrādes, diskusiju forumi, utt.)

Lai gūtu plašāku ieskatu par stratēģiskās partnerības projektiem, ieskaties aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā "Pieredzes stāsti”.

  Attiecināmās organizācijas

 

Piemēram: izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), valsts un pašvaldības iestādes, pašvaldības, sociālie partneri, tirdzniecības palātas un arodbiedrības, pētījumu institūti, fondi, apmācību centri, kultūras iestādes, bibliotēkas, muzeji, karjeras centri, iestādes, kas nodrošina neformālās un ikdienas mācīšanās procesā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, neformālas jauniešu grupas.
Projektā var piedalīties jebkura organizācija, kas dibināta Programmas valstī. Projektā kā partneri var iesaistīties arī organizācijas no citām pasaules valstīm, ja to dalība nes pievienoto vērtību projekta mērķa sasniegšanā.

  Kas var iesniegt projektu?  

Jebkura no augstāk minētajām organizācijām, kas dibināta Programmas valstī var būt iesniedzējs. Šī organizācija iesniedz projektu visu partnerorganizāciju vārdā.

NB! Neformālām grupām, iesniedzot projekta pieteikumu Latvijas nacionālajā aģentūrā, ir nepieciešams likumiskais pārstāvis.

  Organizāciju skaits  

Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā ir starptautiski projekti, kuros jāiesaistās vismaz divām organizācijām no vismaz divām dažādām Programmas valstīm.

  Projekta ilgums   No 6 mēnešiem līdz 3 gadiem.
  Kur notiek projekts?   Aktivitātēm jānotiek projektā iesaistītajās valstīs. Aktivitātes var notikt arī Eiropas Savienības institūciju mītnesvietās, pat tad, ja projektā nepiedalās neviena organizācija no valsts, kurā atrodas šī institūcijas mītnesvieta.
  Kur iesniegt projektu?   Tās valsts Nacionālajā Aģentūrā, kurā projekta iesniedzējs ir dibināts.
  Kā ir jāiesniedz projekta pieteikums?   Projekta pieteikums un tā pielikumi ir jāiesniedz elektroniski (skat.sadaļu "Projektu iesniegšana”).
         

Stratēģiskās partnerības projektiem nav noteikts konkrēts finansējuma apmērs, jo tā apjoms ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, iesaistīto organizāciju skaita, projekta ilguma, mēroga un plānotajām aktivitātēm. Stratēģiskās partnerības projektiem līdzfinansējuma apmērs nav obligāts.

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas, pieteikuma formu u.c. dokumentus meklē sadaļā "Dokumenti".

Ja rodas jautājumi saistībā ar projekta izstrādi, izvēlēto tematu, plānotajiem pasākumiem vai ko citu, droši nāc uz aģentūru, zvani vai raksti – mēs noteikti palīdzēsim!
 
Kontaktinformācija:
Tālr.: 67358062