Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam

Stratēģiskās partnerības mērķi ir atbalstīt inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Kas ir stratēģiskās partnerības projekti inovāciju atbalstam?

Šie ir plaša mēroga ilgtermiņa projekti, kuros iesaistās daudzi dažādu jomu partneri ar mērķi radīt jaunatnes jomai nozīmīgu rezultātu, piemēram, inovatīvu jaunatnes darba metodoloģiju, pētījumus par jaunatnes jomu, IT rīkus jaunatnes darbā un citu. Tiek sagaidīts, ka šāda veida projektos tiks izstrādāti inovatīvi rezultāti jaunatnes jomā, un/vai tie būs saistīti ar jau eksistējošu rezultātu un inovatīvu ideju intensīvas izplatīšanas un ieviešanas aktivitātēm. Projektu pieteicējiem ir iespēja pieprasīt noteiktu finansējumu inovatīvu intelektuālo rezultātu izstrādei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem.

Lai gūtu plašāku ieskatu par stratēģiskās partnerības projektiem, ieskaties aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā "Pieredzes stāsti”.

  Attiecināmās organizācijas

 

Piemēram: izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), valsts un pašvaldības iestādes, pašvaldības, sociālie partneri, tirdzniecības palātas un arodbiedrības, pētījumu institūti, fondi, apmācību centri, kultūras iestādes, bibliotēkas, muzeji, karjeras centri, iestādes, kas nodrošina neformālās un ikdienas mācīšanās procesā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu, Eiropas līmeņa jaunatnes organizācijas, neformālas jauniešu grupas.
Projektā var piedalīties jebkura organizācija, kas dibināta Programmas valstī.  Projektā kā partneri var iesaistīties arī organizācijas no citām pasaules valstīm, ja to dalība nes pievienoto vērtību projekta mērķa sasniegšanā.

  Kas var iesniegt projektu?  

Jebkura no augstāk minētajām organizācijām, kas dibināta Programmas valstī var būt iesniedzējs. Šī organizācija iesniedz projektu visu partnerorganizāciju vārdā.

NB! Neformālām grupām, iesniedzot projekta pieteikumu Latvijas nacionālajā aģentūrā, ir nepieciešams likumiskais pārstāvis.

  Organizāciju skaits  

Stratēģiskās partnerības projekti jaunatnes jomā ir starptautiski projekti, kuros jāiesaistās vismaz divām organizācijām no vismaz divām dažādām Programmas valstīm.

  Projekta ilgums   No 6 mēnešiem līdz 3 gadiem.
  Kur notiek projekts?   Aktivitātēm jānotiek projektā iesaistītajās valstīs. Aktivitātes var notikt arī Eiropas Savienības institūciju mītnesvietās, pat tad, ja projektā nepiedalās neviena organizācija no valsts, kurā atrodas šī institūcijas mītnesvieta.
  Kur iesniegt projektu?   Tās valsts Nacionālajā Aģentūrā, kurā projekta iesniedzējs ir dibināts.
  Kā ir jāiesniedz projekta pieteikums?   Projekta pieteikums un tā pielikumi ir jāiesniedz elektroniski (skat.sadaļu "Projektu iesniegšana”).
  Kad iesniegt projektu?  

2020. gadā projektu pieteikumus var iesniegt:
līdz 26. aprīļa plkst. 13.00 pēc vietējā laika (jeb līdz plkst. 12.00 pēc Briseles laika). Projektu uzsākšanas laiks no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. janvārim.

Stratēģiskās partnerības projektiem nav noteikts konkrēts finansējuma apmērs, jo tā apjoms ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, iesaistīto organizāciju skaita, projekta ilguma, mēroga un plānotajām aktivitātēm. Stratēģiskās partnerības projektiem līdzfinansējuma apmērs nav obligāts.

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas, projekta pieteikuma formu u.c. dokumentus meklē sadaļā "Dokumenti".

Ja rodas jautājumi saistībā ar projekta izstrādi, izvēlēto tematu, plānotajiem pasākumiem vai ko citu, droši nāc uz aģentūru, zvani vai raksti – mēs noteikti palīdzēsim!
 
Kontaktinformācija:
Tālr.: 67358062