Sporta bezpeļņas pasākumi Eiropas līmenī

Bezpeļņas sporta pasākumu Eiropā trīs galvenie mērķi ir: pirmais, realizēt ES stratēģiju izpildi sporta jomā (to stratēģiju, kas attiecināmas uz sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgām iespējām, jo īpaši ES dzimumu vienlīdzības un invaliditātes stratēģiju jomā); otrais, atbalstīt ES Fizisko aktivitāšu vadlīniju realizāciju, lai rosinātu dalību sportā un fiziskajās aktivitātēs; trešais, atbalstīt Eiropas Sporta nedēļas organizēšanu.

Aptuveni četri pasākumi tiks izvēlēti Eiropas Sporta nedēļas īstenošanai un desmit pasākumi, kas nav saistīti ar Eiropas Sporta nedēļu.

  • Treniņu organizēšana – sportistiem, treneriem, organizētājiem un brīvprātīgajiem pirms pasākuma.
  • Pasākuma organizēšana.
  • Blakus pasākumu organizēšana – konferences, semināri.
  • Turpinājuma pasākumu īstenošana – novērtēšana, nākotnes plānu ieskicēšana.

Šo projektu ietvaros nedrīkst realizēt regulāri (piemēram, ikgadēji) organizētas starptautiskās, Eiropas vai nacionālās sporta federācijas/līgas rīkotas sporta sacensības un profesionālas sporta sacensības.
 

Bezpeļņas sporta pasākumu projektus var iesniegt dažādas bezpeļņas organizācijas, tostarp nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību organizācijas, kā arī publiskas personas. Tā var būt, piemēram, publiska struktūra, kas atbild par sportu vietējā, reģionālā vai valsts līmenī; sporta organizācija vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas vai starptautiskā līmenī; tāda valsts pasākuma koordinators, ko organizē Eiropas sporta pasākuma ietvaros, un citas.

Ar papildu kritērijiem var iepazīties "Erasmus+” programmas vadlīnijās.

Pieteikšanās sadarbības projektiem notiek Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā, kas atrodas Briselē.
 

Eiropas mēroga sporta pasākumos, kas tiek organizēti vienā valstī, jāiesaista dalībnieki no vismaz 10 Programmas valstīm.

Sporta pasākumos, kas vienlaikus norisinās vairākās Programmas valstīs, jāiesaista dalībnieki no vismaz 10 dažādām Programmas valstīm  (pasākumu kopsummā).

Plašāka informācija

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

http://ec.europa.eu/sport/opportunities/sport_funding/index_en.htm