Sociālā iekļaušana

Sociālā iekļaušana “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos

Ikviens kaut reizi dzīvē ir dzirdējis jēdzienu “sociālā iekļaušana”. To dzirdam radio un televīzijā, lasām presē, reizēm saklausām arī kādā sarunā, taču tikai retais zina šī jēdziena patieso nozīmi.

Lai pilnībā izprastu sociālās iekļaušanas ideju, der atcerēties, ka jēdziens “iekļaušana” pēc būtības norāda uz to, ka ir kāds indivīds vai indivīdu grupa, kas atsevišķās situācijās uzskatāma par nošķirtu no pārējās sabiedrības. Sociālajai iekļaušanai ir cieša saistība arī ar diskriminācijas jēdzienu, proti, ar sociālās iekļaušanas aktivitātēm tiek mazināta atšķirīga attieksme personas rases, dzimuma, etniskās piederības, politiskās vai reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas, invaliditātes vai jebkādas citas pazīmes dēļ. Sociālā iekļaušana ir ne vien politisks koncepts, par kuru tiek domāts, īstenojot dažādas likumu iniciatīvas, bet arī sociāls process, ko var ietekmēt ikviens, kurš to vēlas.

Eiropas Savienības programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā” piedāvā iesaistīties sociālās iekļaušanas veicināšanā, dodot iespēju dažādiem Eiropas un to sadarbības valstu jauniešiem iepazīt vienam otru, iepazīt dažādās kultūras un valodas, kā arī veidot kontaktu ar savas valsts jauniešiem, neskatoties uz atšķirīgo dzīves pieredzi, interesēm, pārliecības vai personības iezīmēm. Projektos, kas tiek īstenoti ar “Erasmus+” programmas atbalstu, sociālajai iekļaušanai tiek pievērsta būtiska nozīme. Jau projekta iesniegšanas un izvērtēšanas posmā tiek vērtēts, vai un cik lielā mērā tas ir vērsts uz sociālās iekļaušanas veicināšanu. Pamatotas nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts papildus finansiāls atbalsts, lai segtu izdevumus, kas nepieciešami jauniešu ar invaliditāti iesaistei, piemēram, lai nodrošinātu asistentu vai noteiktus tehniskos palīglīdzekļus vai īpašus pakalpojumus.

Mērķa grupa

Sociāli iekļaujošs projekts ir projekts, kura aktivitātes paredzētas gan jauniešiem no diskriminētajām grupām, gan tiem jauniešiem, kas ikdienā netiek diskriminēti. Piemēram, ja projektā ir iesaistīti tikai jaunieši ar kustību traucējumiem vai ar citu noteiktu invaliditāti, tad var pat uzskatīt, ka šī grupa vēl vairāk nošķiras no sabiedrības, ka jauniešiem ar un bez invaliditātes tiek liegta iespēja savstarpēji iepazīt vienam otru, pārvarēt komunikācijas barjeras un mazināt stereotipus. Rezultātā šādā projektā sociālā iekļaušana netiek īstenota. Lai sasniegtu sociālās iekļaušanas mērķi, projektu aktivitātēm jāparedz dažādu sabiedrības grupu tikšanos, pieredzes un ideju apmaiņu, kopīgu darbošanos un diskusijas. Citiem vārdiem sakot, lai nodrošinātu jauniešu ar invaliditāti sociālo iekļaušanu, projektā jāiesaista gan jaunieši ar invaliditāti, gan bez tās.

Projektu pieteikumu izvērtēšana
Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iesniegumu izvērtēšanas vadlīnijās kā viena no prioritātēm tiek uzsvērta gan apmācītāju, gan jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana. Mobilitātes un Eiropas Brīvprātīga darba projektu iesniegumi, kuros jaunieši ir iesaistīti visās projekta fāzēs (plānošana, sagatavošana, īstenošana), tiek vērtēti augstāk, tiem ir lielākas iespējas tikt apstiprinātiem. Protams, tas nenozīmē, ka citi administratīvie un kvalitātes kritēriji netiks ņemti vērā. Ikvienam projekta iesniegumam pamatā ir jāatbilst programmas "Erasmus+" vadlīnijās izteiktajām prasībām jeb kritērijiem.

Jāatceras, ka sociālās iekļaušanas projektu pieteikumā ir jāparedz jaunatnes darbinieku un jauniešu ar īpašām vajadzībām vienlīdzīgas iekļaušanas nodrošināšana gan projekta sagatavošanas, gan īstenošanas fāzēs, kas ietver šo personu uzrunāšanu un iesaistīšanu, nepieciešamības gadījumā atbalsta nodrošināšanu un paredzēto aktivitāšu procesuālo un vides pieejamību. Kā jau iepriekš tika minēts, sociālās iekļaušanas projekti nav projekti, kas domāti tikai priekš jauniešiem ar ierobežotām iespējām, kur viss priekš viņiem tiek sagatavots un jaunieši tik ierodas un “izklaidējas”. Jau pietiekumā sociālās iekļaušanas projektos ir paredzēta aktīva speciālistu un jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistīšana tā, lai rezultātā projekts būtu pašu jauniešu attīstīts un realizēts, kura laikā viņi iegūst labu neformālās izglītības pieredzi.

Lai uzzinātu vairāk atveriet Projektu izvērtēšanas vadlīnijas un meklējiet vārdu “iekļaušana” (inclusion).

 

Paredzētais atbalsts papildus ar iekļaušanu saistītajiem tēriņiem

Apskatot programmas vadlīnijas, nodaļas “Programmas Erasmus+ svarīgās iezīmes” (Important features of the Erasmus+ Programme) apakšnodaļā “Vienlīdzība un iekļaušana” (“EQUITY AND INCLUSION”) var iepazīties ar kopējo "Erasmus+" izpratni par programmas sociālās iekļaušanas ideju, kā arī tālāk vadlīnijās var iepazīties ar projektos paredzētajām attiecināmajām izmaksām, kas sociālās iekļaušanas projektiem nodrošina dalībnieku ar īpašām vajadzībām un ierobežotām iespējām vienlīdzīgu iekļaušanos projekta īstenošanā.

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu budžetos sociālās iekļaušanas projektiem papildus tiek paredzētas sekojošās pozīcijas:

  • Atbalsts dalībniekiem ar īpašām vajadzībām

Papildu izmaksas, kas tieši saistītas ar personām ar invaliditāti un viņu pavadošo personu piedalīšanos projekta aktivitātēs (tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar braucienu un uzturēšanos, ja tās ir apstiprinātas, un šīs izmaksas projektā nav iekļautas budžeta pozīcijā "ceļa izmaksas" (travel) un organizatoriskais atbalsts" (organisational support)).
Tiek apmaksātas 100% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

  • Ārkārtas izmaksas

Papildu izdevumi, lai atbalstītu dalībnieku ar ierobežotām iespējām piedalīšanos projekta aktivitātēs, piemēram, specifiska sagatavošana vai papildu mentorings (izņemot citās budžeta katergorijās paredzētās ceļošanas (travel) un organizatoriskā atbalsta (organisational support) izmaksas dalībniekiem un to pavadošajām personām).
Tiek atmaksātas 100% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Lai labāk saprastu sociāli iekļaujošo projektu ideju, ir vērtīgi iepazīties ar jau realizēto projektu pieredzes stāstiem.

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekti nav iedomājami bez labiem sadarbības partneriem. Veidojot sociālās iekļaušanas projektu, ir labi zināt organizācijas, ar kurām var sadarboties vai kurām var uzdot jautājumus, lai vairāk uzzinātu par to, kā labāk nodrošināt dažādu mērķauditoriju jauniešu iekļaušanos projekta aktivitātēs.  

Ja ir interese, vairāk par dažādiem ar sociālo iekļaušanu saistītiem jautājumiem var iepazīties sadaļā "Papildus informācija".