Sadarbības partnerības projekti

Sadarbības partnerības projekti sniedz iespēju attīstīt, pārnest un/vai īstenot inovatīvus rezultātus. Tā ir iespēja iesaistīties intensīvā jaunu vai eksistējošu produktu vai inovatīvu ideju izmantošānā un izplatīšanā dažādās jomās, kas ir saistītas ar sporta jomu. Šo inovatīvo projektu mērķis ir veicināt līdzdalību sportā un fiziskajās aktivitātēs, popularizēt izglītību sportā un izmantojot sportu, koncentrējoties uz prasmju attīstīšanu, kā arī atbalstīt ES politikas dokumentu izpildi, tas ir, ES fizisko aktivitāšu vadlīnijas, ES vadlīnijas sportistu karjerai. Popularizēt brīvprātīgās aktivitātes sportā, veicināt sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgas iespējas sportā, tāpat visās aktivitātēs vajadzētu popularizēt dzimumu vienlīdzību.

  • Tīklošanās starp iesaistītajām organizācijām;
  • Labas prakses popularizēšana, apzināšana un apmaiņa ar to;
  • Apmācības un izglītības moduļu un rīku sagatavošana, izstrāde un īstenošana;
  • Pasākumi, lai palielinātu sporta darbinieku kompetences sporta jomā un attīstītu rādītāju uzraudzību un salīdzinošo vērtēšanu, jo īpaši attiecībā uz ētiskas rīcības un uzvedības kodeksu veicināšanu starp sportistiem;
  • Pasākumi izpratnes veicināšanai par sporta un fizisko aktivitāšu radīto pievienoto vērtību iedzīvotāju personīgajā un sociālajā un profesionālajā attīstībā;
  • Pasākumi, lai veicinātu inovatīvu sinerģiju starp sporta jomu un veselības, izglītības, apmācības un jaunatnes jomām;
  • Pasākumi, lai uzlabotu sporta pierādījumu bāzi sociālo un ekonomisko problēmu risināšanai (datu vākšana, kas ir minēto pasākumu pamatā, aptaujas, konsultācijas utt.);
  • Konferences, semināri, sanāksmes, pasākumi un izpratnes veicināšanas kampaņas minēto pasākumu atbalstam.

 

 Sadarbības partnerības projektus var iesniegt dažādas bezpeļņas organizācijas, tostarp nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību organizācijas, kā arī publiskas personas. Projekti galvenokārt paredzēti, lai izveidotu vai uzlabotu sadarbību starp Programmas valstīm, taču arī Partnervalstis var piedalīties kā partneri (nevis dalībnieki), ja viņu dalība projektam sniedz pievienoto vērtību.

Ar papildu kritērijiem dalībai var iepazīties "Erasmus+” programmas vadlīnijās.

Pieteikšanās sadarbības partnerības projektiem notiek Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā, kas atrodas Briselē.

Vismaz 5 organizācijas no 5 dažādām Programmas valstīm.
 

Plašāka informācija

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

http://ec.europa.eu/sport/opportunities/sport_funding/index_en.htm

Projekta ilgums jāparedz jau projekta iesniegšanas brīdī, tas var būt no 12 līdz 36 mēnešiem.