Projekta īstenošana

Apsveicam, ja tavs projekts ir apstiprināts! Zemāk apkopotie ieteikumi tev palīdzēs projekta īstenošanas laikā. Detalizēta informācija par projekta īstenošanu iekļauta rokasgrāmatā “Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" elektroniskā rokasgrāmata projektu īstenotājiem (1.un 3. pamatdarbība)”, kas pieejama sadaļā “Dokumenti”.

KONTA ATVĒRŠANA,
DOTĀCIJAS LĪGUMA SLĒGŠANA,
PRIEKŠFINANSĒJUMA SAŅEMŠANA

Pēc lēmuma par projekta pieteikuma apstiprināšanu saņemšanas atver atsevišķu kontu Valsts kasē, kurā 30 dienu laikā pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra pārskaitīs priekšfinansējuma maksājumu līdz 80 % apmērā no piešķirtā finansējuma. Ja projektam piešķirtais finansējums pārsniedz 60 000 euro vai organizācijai iepriekšējā sadarbībā ar aģentūru ir bijuši līguma pārkāpumi, priekšfinansējuma apjoms var tikt samazināts.
 
Noslēdz dotācijas līgumu ar aģentūru par projekta īstenošanu līdz projekta pieteikumā norādītajam projekta uzsākšanas datumam, bet ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no lēmuma stāšanās spēkā.

PROJEKTA NORISE, IZMAIŅAS PROJEKTĀ,  SAZIŅA AR AĢENTŪRU

Īsteno projektu saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu!
Par jebkurām izmaiņām (gan projekta saturā, gan budžetā) rakstveidā laicīgi informē Jauniešu apmaiņas projektu koordinatoru.

SVARĪGI! Atsevišķu izmaiņu gadījumā var būt nepieciešami līguma grozījumi!

Iesniedzot projekta gala atskaiti, būs nepieciešams apliecināt projekta laikā notikušās aktivitātes, tādēļ iemūžini visas projekta aktivitātes un apkopo projekta laikā izstrādātos materiālus – foto, video, publikācijas u.tml.

VIENOŠANĀS AR PARTNERIEM

Vienojies ar partneriem par praktiskajiem un finanšu jautājumiem.
Iesakām noslēgt ar partneriem savstarpējo vienošanos.

SVARĪGI! Neaizmirstiet apdrošināt dalībniekus gan pirms IPV, gan Jauniešu apmaiņas.

MOBILITĀTES RĪKS

Pēc dotācijas līguma noslēgšanas uz projekta kontaktpersonas e-pasta adresi tiks nosūtīta automātiski ģenerēta vēstule no Mobilitātes rīka ar apstiprinājumu, ka projekta informācija ir pieejama Mobilitātes rīkā.

Izmanto Mobilitātes rīku, lai reģistrētu informāciju par visām projekta aktivitātēm, to dalībniekiem, kā arī lai sagatavotu un iesniegtu projekta gala atskaiti.

SVARĪGI! Mobilitātes rīkā esošo informāciju rediģēt var tikai ar projekta kontaktpersonas EU Login kontu.

Detalizēta informācija par to, kā strādāt ar Mobilitātes rīku, atrodama dokumentos “Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" elektroniskā rokasgrāmata projektu īstenotājiem” un “Mobilitātes rīka lietošanas vadlīnijas”, kas pieejami sadaļā “Dokumenti”.

DEKLARĀCIJAS JEB DALĪBNIEKU PARAKSTA LAPAS

Nodrošini, ka katras aktivitātes laikā (gan IPV, gan Jauniešu apmaiņā) dalībnieki (tajā skaitā, grupu līderi) parakstās deklarācijā par dalību aktivitātē.

Deklarācijas paraugs pieejams sadaļā “Dokumenti”.

YOUTHPASS

Pārliecinies, ka visas projekta dalīborganizācijas informē dalībniekus par Youthpass, kā arī nodrošini Youthpass sertifikāta izsniegšanu katram dalībniekam, kas tādu pieprasa.

Detalizēta informācija par Youthpass un mācīšanās procesu projektos atrodama sadaļā “Youthpass”.

PROGRAMMAS “ERASMUS+” VIZUĀLĀS IDENTIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

Jebkurā projekta pasākumā, publikācijās saistībā ar projektu vai reklāmas materiālos norādi, ka projekts ir saņēmis Eiropas Savienības finansējumu, izmantojot atbilstošu logo, teksta atrunu vai abus kopā saskaņā ar programmas “Erasmus+” vizuālās identifikācijas prasībām, par ko var lasīt sadaļā “Publicitātes prasības”.

GALA ATSKAITES SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA

Ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc dotācijas līgumā norādītā projekta beigu datuma Mobilitātes rīkā iesniedz gala atskaiti.

SVARĪGI! Gala atskaites iesniegšanas termiņa kavēšana var ietekmēt priekšfinansējuma apmēru un izmaksas kārtību turpmākajos organizācijas īstenotajos projektos.

Detalizēta informācija par gala atskaites sagatavošanu un iesniegšanu atrodama dokumentā “Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" elektroniskā rokasgrāmata projektu īstenotājiem”, kas pieejams sadaļā “Dokumenti”, kā arī sadaļā “Atskaites iesniegšana”.