Praktiski instrumenti darbā ar riska grupas jauniešiem

Projekta nosaukums “Constellation” nāk no latīņu valodas vārdiem "con" (kopā) un "stella" (zvaigzne) un apzīmē zvaigžņu grupu, kas veido rakstu naksnīgajās debesīs. Simboliski šis projekts apvieno divas izglītības jomas - formālo un neformālo, divu veidu institūcijas - nevalstisko un sabiedrisko, divas pieejas - sistēmisko un uz risinājumu vērsto, divas metodes - koučingu un konstelāciju, kas visas rada vienu kopīgu zvaigznāju.


 

Projekta mērķis ir uzlabot iespējas jaunatnes darbiniekiem un pedagogiem un arī pašiem jauniešiem, kuriem ir risks nonākt NEET situācijā lauku apvidos, palielinot viņu piederības sajūtu, neatkarību un pašapziņu (NEET situācija apzīmē jaunieti, kurš nav iesaistījies ne darba tirgū, ne izglītībā, ne mācībās). Projektu 20 mēnešu garumā īstenoja Latvijas nevalstiskā organizācija “ideA” sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, nevalstisko organizāciju “Entrepreneurship Movement Club” (EMC) un Pamatskola “Cirkulane-Zavrč” Slovēnijā un nevalstisko organizāciju “Forum for Freedom in Education” (FSO) Horvātijā.

Projekta ietvaros tika radīti divi rezultāti:

●  kvalitatīvs pētījums (situāciju analīze) par NEET situācijā nonākušiem jauniešiem, izpētot riska faktorus, kas jauniešus noved NEET situācijā;

●  rokasgrāmata “Constellation” - jaunatnes darbiniekiem un izglītotājiem formālajā un neformālajā izglītībā, kā atbalsts, novēršot jauniešu nonākšanu NEET situācijā.

“Šis projekts parāda, kā formālās un neformālās izglītības jomas var sadarboties, lai izveidotu mācīšanās telpu jauniešiem, kopā ar pašiem jauniešiem. Abām jomām ir jāapzinās vērtības, apvienojot tās kopīgā telpā un kalpojot jaunatnei. Mūsdienās neformālā un formālā izglītība konkurē savā starpā, un jaunieši apjūk no bagātā iespēju klāsta,” stāsta Kristīne Kode, biedrības “ideA” priekšsēdētāja un Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste.

21. maijā no plkst. 15.00 līdz 16.00 notiks “Constellation” tikšanās tiešsaistē ar projekta kopradītājiem no Latvijas un Horvātijas, lai rezultātus izmantotu savā personīgā izaugsmē un praktiskā darbā ar jauniešiem. Prezentācija notiks latviešu valodā tiešsaistes platformā Zoom. Uzzini vairāk.

Detalizēti projekta rezultāti ir pieejami šeit

Projekts ir stratēģiska partnerība, kuru atbalsta Eiropas Savienības programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā", “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa”, ko Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.