Pieredzes stāsti

Radīsim interaktīvu kompetenču spēli

Galvenais projekta "Enterprising and Surprising through 8 Key Competences”  (ES8KEYCOM) mērķis ir izstrādāt jaunu neformālās izglītības metodi – interaktīvu kompetenču spēli, kura veicinās un attīstīs 8 mūžizglītības pamatprasmes/kompetences: saziņu dzimtajā valodā; saziņu svešvalodās; matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās; digitālās prasmes; mācīšanos mācīties; sociālās un pilsoniskās prasmes; pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību; kultūras izpratni un izpausmi.

Lapas