Partneru meklēšana


Projekta partneri var būt pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, bezpeļņas/nevalstiskās organizācijas, Eiropas līmeņa organizācijas, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā, sociālie uzņēmēji, sociāli atbildīgi uzņēmēji, reģionu asociācijas, Eiropas teritoriālās sadarbības grupas no Programmas vai ES kaimiņvalstīm, kurām ir spēkā esoša Brīvprātīgā darba akreditācija.

Svarīgi! Projekta partnerorganizācijai jābūt spēkā esošam atbilstošam akreditācijas statusam.
Ja partneris brīvprātīgo sūtīs uz Latviju, jābūt spēkā esošam nosūtītājorganizācijas statusam.
Ja partneris brīvprātīgo uzņems ārpus Latvijas vai Latvijā, jābūt spēkā esošam uzņēmējorganizācijas statusam.

Detalizēta informācija par programmā "Erasmus+" iesaistīto valstu sadalījumu atrodama programmas "Erasmus+" vadlīnijās, kas pieejamas sadaļā "Dokumenti"  vai brošūrā ""Erasmus+: Jaunatne darbībā" un neformālā izglītība".

Ja uz projekta pieteikuma izstrādes brīdi tev vēl nav partneru, zemāk apkopotie ieteikumi tev var palīdzēt partneru meklēšanas procesā.  

Pirmkārt, projekta partneru meklēšanai vari izmantot akreditēto organizāciju datubāzi.
Šajā datubāzē ir iespējams meklēt partnerus, izmantojot dažādus filtrus, vai arī ievietot konkrētas projekta idejas.

Otrkārt, projekta partneri var būt akreditētas organizācijas, ar kurām iepriekš izveidojusies veiksmīga sadarbība un kuri(-as) ir ieinteresēti(-as) projekta idejas izstrādē un īstenošanā. Piemēram, skolas var izmantot eTwinning skolu sadarbības tīklu, pašvaldības un pašvaldību iestādes var veidot projektu ar sadraudzības pilsētu pašvaldībām un pašvaldības iestādēm.

Treškārt, partnerus vari meklēt arī dažādu starptautisko pasākumu, piemēram, apmācību laikā. Ar aktuālajām apmācībām, ko piedāvā aģentūra, iepazīsties sadaļā "Jaunumi".

Lai sagatavotu kvalitatīvu projekta pieteikumu, kā arī lai projekta apstiprināšanas gadījumā to varētu sekmīgi īstenot, svarīga ir saliedēta un efektīva dalīborganizāciju sadarbība.

Būtiski jau projekta pieteikuma sagatavošanas laikā regulāri sazināties ar partneriem, atrast ērtākos komunikācijas kanālus, apmainīties ar idejām, kā arī savstarpēji vienoties par katras dalīborganizācijas pienākumiem un uzdevumiem kopēju mērķu sasniegšanai.

Gatavojot projekta pieteikumu, kur jānorāda informācija par katru dalīborganizāciju, tev var noderēt Partneru identifikācijas forma, kura pieejama sadaļā "Dokumenti".

Līdz projekta pieteikuma iesniegšanai projekta pieteikuma iesniedzējam ar katru projektā iesaistīto dalīborganizāciju nepieciešams parakstīt partneru mandātu jeb dokumentu, ar kuru dalīborganizācija pilnvaro projekta pieteikuma iesniedzēju rīkoties tās vārdā jautājumos, kas saistīti ar projekta iesniegšanu un īstenošanu. Abpusēji parakstītie mandāti obligāti jāpievieno projekta pieteikumam kā pielikumi. Partneru mandāta paraugs pieejams sadaļā "Dokumenti".

Projekta apstiprināšanas gadījumā ar partneriem nepieciešams noslēgt sadarbības līgumu (Activity Agreement). Sadarbības līguma paraugs pieejams sadaļā "Dokumenti".