Mazās sadarbības partnerības projekti

 

Mazie sadarbības partnerības projekti ir inovatīvi projekti, kuru mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgas iespējas sportā, tādējādi atbalstot ES stratēģijas. Šiem projektiem ir jāpopularizē Eiropas tradicionālie sporta veidi un spēles. Tāpat tiem būtu jāatbalsta brīvprātīgo, treneru, vadītāju un bezpeļņas sporta organizāciju darbinieku mobilitāte. Būtiska ir jauno atlētu veselības un drošības nodrošināšana, uzlabojot treniņu un sacensību apstākļus. Mazajām sadarbības partnerībām vajadzētu popularizēt starptautisko tīklu izveidi un attīstību sporta jomā.

  • Tīklošanās starp iesaistītajām organizācijām.
  • Labas prakses popularizēšana, apzināšana un apmaiņa ar to.
  • Apmācības un izglītības moduļu un rīku sagatavošana, izstrāde un īstenošana.
  • Pasākumi izpratnes veicināšanai par sporta un fizisko aktivitāšu radīto pievienoto vērtību iedzīvotāju personīgajā un sociālajā un profesionālajā attīstībā.
  • Pasākumi, lai veicinātu inovatīvu sinerģiju starp sporta jomu un veselības, izglītības, apmācības un jaunatnes jomām.
  • Pasākumi, lai uzlabotu sporta pierādījumu bāzi sociālo un ekonomisko problēmu risināšanai (datu vākšana, kas ir minēto pasākumu pamatā, aptaujas, konsultācijas utt.).
  • Konferences, semināri, sanāksmes, pasākumi un izpratnes veicināšanas kampaņas minēto pasākumu atbalstam.

Sadarbības partnerības projektus var iesniegt dažādas bezpeļņas organizācijas, tostarp nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību organizācijas, kā arī publiskas personas. Projekti paredzēti, lai izveidotu vai uzlabotu sadarbību starp Programmas valstīm.
Ar papildu kritērijiem dalībai var iepazīties "Erasmus+” programmas vadlīnijās.

Pieteikšanās sadarbības partnerības projektiem notiek Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā, kas atrodas Briselē.

Vismaz 3 organizācijas no 3 dažādām Programmas valstīm, vismaz vienam no partneriem jābūt vietēja vai reģionāla mēroga sporta klubam.

Plašāka informācija

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

http://ec.europa.eu/sport/opportunities/sport_funding/index_en.htm.

12, 18 vai 24 mēneši.