Kas ir Stratēģiskie Eiropas Brīvprātīgā darba projekti?

Stratēģiskā Eiropas Brīvprātīgā darba (turpmāk – EBD) projekta ietvaros EBD tiek izmantots kā instruments, lai stratēģiski risinātu kādu problēmu saskaņā ar programmas “Erasmus+” prioritātēm, tādējādi nodrošinot sistemātisku ietekmi vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas līmenī.

Projekta ietvaros īstenojamās aktivitātes:
standarta EBD aktivitātes, kurās jāiekļauj vairāk kā viens brīvprātīgais (individuālas vai grupu EBD aktivitātes);
 papildu pasākumi, kas vērsti uz projekta mērķu sasniegšanu un ietekmes nodrošināšanu, piemēram, darba ēnošana semināri, konferences, darbnīcas, apmācības.

Projektā var iesaistīt arī asociētos partnerus, kas sekmē kvalitatīvu projekta īstenošanu un stiprina projekta spēju sasniegt stratēģiskos mērķus.

Projektus var iesniegt tikai akreditētas EBD koordinējošās organizācijās.

Pieteikuma veidlapā tiek norādīta tikai viena organizācija (pieteikuma iesniedzējs), bet mobilitātes aktivitātes īstenošanā jābūt iesaistītām vismaz divām organizācijām (vismaz vienai nosūtītājorganizācijai un vienai uzņēmējorganizācijai) no dažādām valstīm. Partnerorganizācijām ir jābūt akreditētām uz tās EBD aktivitātes sākuma datumu, kurā attiecīgā organizācija ir iesaistīta.

Stratēģiskā EBD projekta ilgums var būt no 12 līdz 36 mēnešiem.

Konkurss noslēdzās 2017. gada 26. aprīlī. Šobrīd projektu pieteikumu iesniegšana nav iespējama.