Kas ir jaunatnes darbinieku mobilitāte?

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu mērķis ir veicināt jaunatnes darbinieku profesionālo pilnveidi starptautiskā vidē, tādējādi sekmējot iesaistīto organizāciju kapacitāti un pilnveidojot darbu ar jaunatni.

Lai gūtu plašāku ieskatu par Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem, ieskaties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā "Pieredzes stāsti”, izlasi brošūru “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un neformālā izglītība. Projektu piemēri atrodami arī “Erasmus+” projektu rezultātu izplatīšanas platformā.

Seminārs  

Aktivitātes mērķis ir veicināt diskusijas un labās prakses apmaiņu starp iesaistītajiem dalībniekiem par izvēlēto tēmu, kas saistīta ar jaunatnes darbu.

     
Apmācību kurss   Aktivitātes mērķis ir uzlabot dalībnieku kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes), apgūstot jaunas metodes vai pieejas, ko izmantot savā darbā ar jauniešiem, piemēram, darbā ar specifisku mērķa grupu.      

Kontaktu veidošanas seminārs  

Aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju dalībniekiem atrast jaunus partnerus starptautisku sadarbību veidošanai jaunatnes jomā, kā arī projektu ideju attīstīšanai. Tā ir iespēja stiprināt esošos sadarbības tīklus.

     
Ēnošana   Aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju jaunatnes darbiniekiem pārņemt citas valsts praksi darbā ar jauniešiem, ilgākā laika posmā vērojot citu jaunatnes darbinieku darbu ar jaunatnes jomu saistītā organizācijā, apmainoties ar pozitīvo pieredzi, veidojot ilgtermiņa sadarbību.      
Studiju vizīte  

Aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju jaunatnes darbinieku grupai īsā laika posmā iepazīties ar jaunatnes darbu kādā citā valstī. Studiju vizītei tiek izvēlēta noteikta tēma, tās laikā tiek organizētas tikšanās ar dažādām organizācijām, iepazīšanās ar to īstenotājiem projektiem un praksēm u.c. aktivitātes, kas palīdz izprast izvēlēto tēmu.  

     

Aktivitāšu formātu var pielāgot grupas vajadzībām, vienā aktivitātē paredzot dažādu aktivitāšu apvienojumu. Aktivitātes ilgums var būt no 2 dienām līdz 2 mēnešiem.

Jaunatnes darbinieku mobilitātes aktivitātes tiek balstītas uz neformālās izglītības principiem un metodēm, t.sk. mācīšanās procesā izmantojot “Youthpassmācīšanās izvērtēšanas rīku. Projekta beigās katram dalībniekam ir iespēja saņemt Youthpass sertifikātu. Detalizēta informācija par Youthpass atrodama sadaļā “Youthpass”.

SVARĪGI! Jaunatnes darbinieku mobilitāte var notikt vienā no projektā iesaistītajām dalībvalstīm un tajā jābūt iesaistītiem dalībniekiem no vismaz 2 dažādām projektā iesaistītajām valstīm.

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts var ilgt no 3 līdz 24 mēnešiem atkarībā no projektā paredzētajām aktivitātēm, un tas ietver trīs posmus:

1.Sagatavošanas posms  

Šajā posmā visās projektā iesaistītajās partnervalstīs tiek īstenoti praktiskie un organizatoriskie pasākumi, dalīborganizācijas vienojas par pienākumu sadali, tiek organizēta projekta dalībnieku atlase (ja tie vēl nav zināmi), sagatavošanās tikšanās, kā arī tiek veikti citi uzdevumi atbilstoši projekta specifikai, lai nodrošinātu projekta aktivitāšu norisi.

   
2.Īstenošanas posms   Šajā posmā visi projekta dalībnieki dodas uz aktivitātes norises vietu un tiek īstenota izstrādātā jaunatnes darbinieku mobilitātes aktivitātes programma.    

3.Projekta turpinājuma aktivitātes  

Pēc aktivitātes, atgriežoties savās valstīs, projekta dalībnieki noteiktai vietējās sabiedrības mērķa grupai izplata projekta laikā radītos rezultātus, izmanto iegūtās kompetences darbā ar jauniešiem, informē par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sniegtajām iespējām un dalīborganizāciju starpā veic projekta gala izvērtēšanu u.c.

   

Jaunatnes darbinieku mobilitāte ir paredzēta personām, kas strādā jaunatnes jomā - jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, mentoriem, padomdevējiem, atbalsta personām, jauniešu līderiem, sociālajiem darbiniekiem, skolotājiem, konsultantiem un citiem bez vecuma ierobežojuma.

Katrā Jaunatnes darbinieku mobilitātē var piedalīties līdz pat 50 dalībnieku (ieskaitot apmācītājus, fasilitatorus u.c., ja nepieciešams).

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu var iesniegt un tajā kā dalīborganizācijas var piedalīties pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, bezpeļņas/nevalstiskās organizācijas, neformālas jauniešu grupas (neformālām jauniešu grupām, iesniedzot projekta pieteikumu Latvijas nacionālajā aģentūrā, ir nepieciešams likumiskais pārstāvis), Eiropas līmeņa organizācijas, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā, sociālie uzņēmumi, sociāli atbildīgi uzņēmumi, reģionu asociācijas, Eiropas teritoriālās sadarbības grupas no Programmas vai ES kaimiņvalstīm.

SVARĪGI! Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti ir starptautiski projekti, kuros jāiesaistās vismaz 2 dalīborganizācijām no dažādām valstīm.

Detalizēta informācija par programmā “Erasmus+” iesaistīto valstu sadalījumu atrodama “Erasmus”+” vadlīnijās, kas pieejamas sadaļā “Dokumenti”, vai brošūrā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un neformālā izglītība.

Projekta pieteikums jāiesniedz tiešsaistē vienai no projektā iesaistītajām Programmas valstī reģistrētajām dalīborganizācijām visu projektā iesaistīto organizāciju vārdā. Latvijas nacionālajā aģentūrā Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta pieteikumu var iesniegt Latvijā reģistrēta organizācija.

Detalizēta informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem un projektu pieteikumu iesniegšanas termiņiem pieejama sadaļā “Projektu konkursi un rezultāti”.

Informācija par projektu iesniegšanas soļiem pieejama sadaļā “Projekta iesniegšana”.

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem nav noteikts konkrēts finansējuma apmērs. Ievadot projekta pieteikumā informāciju par dalībniekiem, dalībnieku ceļošanas attālumu, aktivitātes ilgumu u.c. datus, finansējuma apmērs tiks aprēķināts automātiski.

Projekta finansējums paredzēts visu ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam atvērto kontu Valsts kasē tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80 % apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta un gala atskaites apstiprināšanas.

SVARĪGI! Detalizēta informācija par Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas “Erasmus+” vadlīnijās, kas pieejamas sadaļā “Dokumenti”, kā arī brošūrā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un neformālā izglītība.

Papildu informācija par Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem pieejama sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi”.