Kas ir jauniešu apmaiņas?

Jauniešu apmaiņas projekta ietvaros jauniešu grupām no vismaz 2 dažādām valstīm ir iespēja satikties kādā no projektā iesaistītajām valstīm un kopīgi īstenot sev – jauniešiem – aktuālu tematisku ideju, kas var būt tieši saistīta ar jauniešu ikdienas pieredzi, piemēram, jauniešu līdzdalība Eiropas demokrātiskajā dzīvē un darba tirgū, starpkultūru un starpreliģiju dialogs, sociālā iekļaušana un solidaritāte, iecietība un cieņa pret cilvēktiesībām, medijpratība, kritiskās domāšanas un iniciatīvas apziņas veicināšana u.tml.

Projekta laikā jaunieši ar grupu līderu atbalstu kopīgi īsteno Jauniešu apmaiņas aktivitāšu programmu (praktisko uzdevumu, debašu, lomu spēļu, simulāciju, āra aktivitāšu u.c. pasākumu kombinācija), ko viņi ir izstrādājuši un sagatavojuši pirms Jauniešu apmaiņas. Mācīšanās process Jauniešu apmaiņas projekta laikā tiek balstīts uz neformālās izglītības principiem un metodēm, kā arī izmantojot Youthpass mācīšanās izvērtēšanas rīku. Projekta beigās katram dalībniekam ir iespēja saņemt Youthpass sertifikātu. Detalizēta informācija par Youthpass atrodama sadaļā “Youthpass”.

SVARĪGI! Jauniešu apmaiņas projekta centrā ir jaunietis un viņa vajadzības, proti, projekta izstrādātāji ir paši jaunieši, un tieši viņi ir galvenie projekta īstenotāji.

KAS NAV JAUNIEŠU APMAIŅA? Jauniešu apmaiņas nevar būt akadēmiski studiju izbraucieni, apmaiņas aktivitātes ar mērķi gūt finansiālu labumu, apmaiņas, kuras var tikt uzskatītas kā tūrisms, brīvdienu izbrauciens, koncerttūres, izrādes, uzvedumi, sporta sacensības, darba nometnes u.tml.

Lai gūtu plašāku ieskatu par Jauniešu apmaiņas projektiem, ieskaties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļa vietnes sadaļā "Pieredzes stāsti”, izlasi brošūru “Maināmies” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un neformālā izglītība. Projektu piemēri atrodami arī “Erasmus+” projektu rezultātu izplatīšanas platformā.

Iepriekšējās plānošanas vizīte (IPV)

Ilgums: 1 līdz 2 dienas, neskaitot ceļā pavadītās dienas.
Dalībnieku sastāvs: 1 dalībnieks no katras grupas. Dalībnieku skaitu var palielināt līdz 2 ar nosacījumu, ka viena no šīm divām personām ir jaunietis, kurš jauniešu apmaiņā piedalīsies kā dalībnieks.
Norises vieta: viena no projektā iesaistītajām valstīm.

SVARĪGI! IPV Jauniešu apmaiņas projektā nav obligāta, taču ļoti ieteicama aktivitāte, jo tās laikā projekta īstenotājiem (grupu līderiem, dalībniekiem) ir iespēja satikties klātienē pirms gaidāmās jauniešu apmaiņas, pārrunājot ar projekta īstenošanu saistītus jautājumus.

SVARĪGI! IPV vienu grupu nevar pārstāvēt 2 grupu līderi.

Jauniešu apmaiņa

Ilgums: 5 līdz 21 diena, neskaitot ceļā pavadītās dienas.
Norises vieta: viena no projektā iesaistītajām valstīm.

SVARĪGI! Katram dalībniekam var paredzēt līdz 2 ceļā pavadītām dienām.

Jauniešu apmaiņā jābūt iesaistītiem jauniešiem un grupu līderiem no vismaz 2 dažādām projektā iesaistītajām valstīm.

Jauniešu apmaiņas projekts var ilgt no 3 līdz 24 mēnešiem atkarībā no projektā paredzētajām aktivitātēm, un tas ietver trīs posmus:

1. Sagatavošanas posms Šajā posmā visās projektā iesaistītajās partnervalstīs tiek īstenoti paredzētie praktiskie un organizatoriskie pasākumi - notiek IPV, projekta dalībnieki kopā ar grupu līderiem sagatavojas Jauniešu apmaiņai, kā arī tiek veikti citi uzdevumi, atbilstoši projekta specifikai, lai visas projektā iesaistītās puses pienācīgi sagatavotos gaidāmajai Jauniešu apmaiņai.
2. Īstenošanas posms Šajā posmā visi projekta dalībnieki un grupu līderi dodas uz Jauniešu apmaiņas norises vietu, un, visu projektā iesaistīto dalīborganizāciju dalībniekiem un grupu līderiem cieši sadarbojoties, tiek īstenota izstrādātā Jauniešu apmaiņas programma.
3. Projekta turpinājuma aktivitātes

Pēc Jauniešu apmaiņas, atgriežoties savās valstīs, projekta dalībnieki noteiktai vietējās sabiedrības mērķa grupai izplata projekta laikā radītos rezultātus, informē par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” sniegtajām iespējām un dalīborganizāciju starpā veic projekta gala izvērtēšanu.

Dalībnieku un grupas līderu skaits

Jauniešu apmaiņā var piedalīties 16 līdz 60 dalībnieku (neskaitot grupu līderus).
Katrā grupā ir jābūt vismaz 4 dalībniekiem (neskaitot grupu līderus).
Katrā grupā ir jābūt vismaz 1 grupas līderim.

SVARĪGI! Ja projektā tiek iesaistīti dalībnieki ar invaliditāti, Jauniešu apmaiņā var piedalīties šādu dalībnieku pavadošās personas.

Dalībnieku un grupas līderu vecums

Projekta dalībnieki var būt jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem.
Grupu līderiem ir jābūt vismaz 18 gadu veciem.

Jaunieši ar ierobežotām iespējām

Viens no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” mērķiem ir sekmēt jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti projektos. Projekti, kuros ir iesaistīti jaunieši ar ierobežotām iespējām, ir programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” prioritāte, tādēļ, lai padarītu savu projektu iekļaujošu un pieejamu dažādām jauniešu grupām, aicinām arī savā projektā iesaistīt jauniešus, kas saskaras ar šādām situācijām:
•    ģeogrāfiskie, ekonomiskie vai sociālie šķēršļi;
•    kultūras atšķirības;
•    veselības problēmas vai invaliditāte;
•    izglītības grūtības;
•    bēgļi/migranti.

Detalizēta informācija par sociālo iekļaušanu pieejama sadaļā “Sociālā iekļaušana”.

Jauniešu apmaiņas projektu var iesniegt un tajā kā dalīborganizācijas var piedalīties pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, bezpeļņas/nevalstiskās organizācijas, neformālas jauniešu grupas (neformālām jauniešu grupām, iesniedzot projekta pieteikumu Latvijas nacionālajā aģentūrā, ir nepieciešams likumiskais pārstāvis), Eiropas līmeņa organizācijas, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā, sociālie uzņēmēji, sociāli atbildīgi uzņēmēji, reģionu asociācijas, Eiropas teritoriālās sadarbības grupas no Programmas vai ES kaimiņvalstīm.

SVARĪGI! Jauniešu apmaiņas projekti ir starptautiski projekti, kuros jāiesaistās vismaz 2 dalīborganizācijām no dažādām valstīm.

Detalizēta informācija par programmā “Erasmus+” iesaistīto valstu sadalījumu atrodama “Erasmus”+” vadlīnijās, kas pieejamas sadaļā “Dokumenti”, vai brošūrā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un neformālā izglītība.

Projekta pieteikums jāiesniedz tiešsaistē vienai no projektā iesaistītajām Programmas valstī reģistrētajām dalīborganizācijām visu projektā iesaistīto organizāciju vārdā. Latvijas nacionālajā aģentūrā Jauniešu apmaiņas projekta pieteikumu var iesniegt Latvijā reģistrēta organizācija.

Detalizēta informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem un projektu pieteikumu iesniegšanas termiņiem pieejama sadaļā “Projektu konkursi un rezultāti”.

Informācija par projektu iesniegšanas soļiem pieejama sadaļā “Projekta iesniegšana”.

Jauniešu apmaiņas projektiem nav noteikts konkrēts finansējuma apmērs. Ievadot projekta pieteikumā informāciju par dalībniekiem, dalībnieku ceļošanas attālumu, Jauniešu apmaiņas ilgumu u.c. datus, finansējuma apmērs tiks aprēķināts automātiski.

Projekta finansējums paredzēts visu ar projekta īstenošanu saistīto izmaksu segšanai. Pēc dotācijas līguma stāšanās spēkā uz projektam atvērto kontu Valsts kasē tiek pārskaitīts priekšfinansējuma maksājums līdz 80 % apmērā no projektam apstiprinātā finansējuma (atsevišķos gadījumos tas var būt mazāks). Atlikusī finansējuma daļa tiks pārskaitīta pēc projekta beigām un gala atskaites apstiprināšanas.

SVARĪGI! Detalizēta informācija par Jauniešu apmaiņas projekta finansēšanas nosacījumiem atrodama programmas “Erasmus+” vadlīnijās, kas pieejamas sadaļā “Dokumenti”, kā arī brošūrā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un neformālā izglītība.

Papildu informācija par Jauniešu apmaiņas projektiem pieejama sadaļā “Biežāk uzdotie jautājumi”.