Izsludinātie projektu konkursi programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” trešo 2020. gada projektu konkursu. Aicinām visus, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 1. oktobrim plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē - tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home.  

Pieejamais finansējums “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2020. gada trešajā projektu konkursā

Kopējais plānotais finansējums 2020. gada trešajā projektu konkursā ir 546 914.44 eiro:

 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem kopā – 413 392.44 eiro, no kuriem 102 577.25 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm;
 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai – 97 606.00 eiro;
 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” Jaunatnes dialoga projektiem – 35 926.00eiro.

Projektu pieteikumu iesniegšana  
2020. gada trešajā projektu konkursā var iesniegt projektu pieteikumus šādos projektu veidos:

 • 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” Jauniešu apmaiņas un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;
 • 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projekti labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas;
 • 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” Jaunatnes dialoga projekti.

 “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2020. gada prioritātes

Saskaņā ar programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2020. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītās prioritātes ir:

1. pamatdarbības projektos

 • pievēršanās sociāli atstumtiem jauniešiem, veicinot dažādību, starpkultūru un starpreliģiju dialogu, vienotas neatkarības vērtības, iecietību un cieņu pret cilvēktiesībām, kā arī projektiem, kas uzlabo jauniešu plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, kritiskās domāšanas prasmes un iniciatīvas apziņu;
 • jaunatnes darbinieku nodrošināšana ar iemaņām un metodēm to profesionālai attīstībai, ieskaitot digitālo darbu ar jaunatni, kas ir nepieciešamas sabiedrības kopējo pamatvērtību nodošanai grūti sasniedzamām jauniešu grupām un arī izteiktas radikalizācijas novēršanai jauniešu vidū.

Ņemot vērā kritisko situāciju Eiropā un faktu, ka jauniešu darbs, neformālās izglītības aktivitātes un brīvprātīgais darbs var būt būtiski saistīts ar bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu vajadzībām un/vai var paaugstināt šī jautājuma izpratni vietējā sabiedrībā, īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešu mobilitātes projektiem, kuros tiks iesaistīti vai atbalstīti bēgļi/patvēruma meklētāji un migranti.

2. pamatdarbības projektos

Kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana, tostarp:

 • jaunatnes darbinieku kapacitātes stiprināšana;
 • jaunu, efektīvu metožu izstrāde, lai sasniegtu atstumtus jauniešus un novērstu rasismu un neiecietību jauniešu vidū;
 • jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana un nodarbinātība, īpašu uzsvaru liekot uz jauniešiem, kam draud atstumtības risks, un jauniešiem no migrantu ģimenēm;
 • starpnozaru sadarbība jaunatnes darbā;
 • saiknes stiprināšana starp politiku, pētniecību un praksi;
 • jauniešu pārejas no skolas uz darba dzīvi atvieglošana;
 • zināšanu uzlabošana par jaunatnes situāciju un politiku jaunatnes jomā;
 • jaunatnes darba, neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana Eiropas, valstu un vietējā līmenī.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.