Dokumenti

Dokumenti, kas nepieciešami, ja iesniegsi projekta pieteikumu un īstenosi projektu 2018. gadā.

DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS

ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĒŠANA

  PIC koda iegūšanas un informācijas rediģēšanas vadlīnijas
(latviešu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par reģistrēšanos EU Login sistēmā, PIC koda iegūšanu un dokumentu pievienošanu Dalībnieku portālā.   14.02.2017.
    Dalībnieku portāls   Tīmekļa vietne, kuru nepieciešams izmantot, lai reģistrētu vai labotu informāciju par organizāciju, pievienotu nepieciešamos dokumentus.   15.05.2017.
  Finanšu identifikācijas veidlapa
(latviešu valodā)
  Dokuments, kas apliecina organizācijas komercbankas konta esamību un kas obligāti jāpievieno Dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
  Juridiskas vienības identifikācijas veidlapa (NVO sektoram latviešu valodā)   Dokuments, kas apliecina NVO juridiskās vienības statusu un kas obligāti jāpievieno Dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
  Juridiskas vienības identifikācijas veidlapa
(pašvaldībām un pašvaldību iestādēm latviešu valodā)
 

Dokuments, kas apliecina pašvaldības vai valsts/pašvaldību iestādes juridiskās vienības statusu un kas obligāti jāpievieno Dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.

  02.03.2017.
 

Paziņojums par datu aizsardzību
(latviešu valodā)

 

Dokumentā apkopota informācija par personas datu aizsardzību, īstenojot projektus programmas "Erasmus+" ietvaros.

  02.03.2017.
ORGANIZĀCIJU AKREDITĀCIJA
  Brīvprātīgā darba akreditācijas vadlīnijas 
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par Brīvprātīgā darba akreditācijas statusa iegūšanas nosacījumiem.   19.06.2014.
  Brīvprātīgā darba harta 
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par Brīvprātīgā darba organizāciju lomu, kā arī noteikti Brīvprātīgā darba pamatprincipi un minimālās kvalitātes prasības.   14.03.2018.
  Brīvprātīgā darba akreditācijas pieteikums (angļu valodā)  

Brīvprātīgā darba akreditācijas pieteikums, kas aizpildāms un iesniedzams tiešsaistē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/. Akreditācijas pieteikumu var aizpildīt angļu vai latviešu valodā. Lai to izdarītu ir nepieciešams EU Login konts (iepriekš saukts ECAS konts). Par EU Login konta izveidi lasīt PIC koda vadlīnijās. 

  18.01.2017.
  Brīvprātīgā darba projektu datu bāzes ceļvedis   Dokumentā apkopota informācija par Brīvprātīgā darba projektu datu bāzes lietošanu organizācijām, kuras ir akreditētas "Erasmus+" programmā.    17.04.2015.
             
  Iesniegums brīvprātīgo skaita palielināšanai   Veidlapa, kuru programmā "Erasmus+" akreditētās uzņēmējorganizācijas var izmantot, ja vēlas palielināt akreditācijas lēmumā noteikto uzņemamo brīvprātīgo skaitu.   01.06.2018.
 
PROJEKTA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANA
 

Programmas "Erasmus+" vadlīnijas 2018
(angļu valodā)

  Dokumentā apkopota informācija par programmas "Erasmus+" projektu veidiem un prasībām, kas jāievēro, sagatavojot projekta pieteikumu un īstenojot projektu.    03.03.2020.
  Programmas "Erasmus+" vadlīnijas 2018
(latviešu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par programmas "Erasmus+" projektu veidiem un prasībām, kas jāievēro, sagatavojot projekta pieteikumu un īstenojot projektu.    03.03.2020.
  Brīvprātīgā darba apmācību cikla vadlīnijas
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par Brīvprātīgā darba apmācību veidiem un minimālajām kvalitātes prasībām.   17.04.2018.
             
  Programmas "Erasmus+" projektu izvērtēšanas vadlīnijas 2018
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par kvalitātes kritērijiem, pēc kuriem tiek vērtēti programmas "Erasmus+" projektu pieteikumi.   16.01.2018.

 

 

 

 

Projekta pieteikumu aizpildīšanas vadlīnijas
(angļu valodā)

Projektu pieteikumu aizpildīšanas vadlīnijas – īsā versija
(angļu valodā)

  Dokumentā apkopota informācija par projekta pieteikuma aizpildīšanu.  

21.08.2017.

 

 

16.01.2018.

    Video par Brīvprātīgā darba projekta pieteikuma aizpildīšanu   Video tiek sniegta informācija gan par tehniskiem projektu pieteikumu sagatavošanas jautājumiem, gan par saturiskiem kvalitātes aspektiem, kurus ir būtiski ņemt vērā, gatavojot projekta pieteikumu.   17.04.2018.
  Partneru identifikācijas forma
(angļu valodā)
  Veidlapa, kuru iespējams izmantot, pieprasot informāciju par partnerorganizāciju.   26.01.2018.
    Attālumu aprēķināšanas kalkulators  

Attālumu aprēķināšanas kalkulators, kuru nepieciešams izmantot, lai aprēķinātu ceļošanas attālumu.

NB! Attālumu aprēķināšanas kalkulatorā jānorāda dalībnieka mītnes vieta (pilsēta) un mobilitātes aktivitātes norises vieta (pilsēta). Iegūto attālumu kilometros jānorāda projekta pieteikuma veidlapā, kur automātiski tiks piemērota attālumam noteiktā likme. Attālums nav jādubulto. Likmju aprēķinā ietverts ceļš abos virzienos.

  06.03.2015.
   

1. pamatdarbības projekta pieteikums
(angļu valodā)

 

1. pamatdarbības projektu pieteikums, kas aizpildāms un iesniedzams tiešsaistē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/. Projekta pieteikumus var aizpildīt angļu vai latviešu valodā. Lai to izdarītu, projekta iesniedzējiem nepieciešams EU Login konts (iepriekš saukts ECAS konts). Par EU Login konta izveidi lasīt PIC koda vadlīnijās.  

  03.04.2018.
  Aktivitāšu laika grafiks pa dienām
(latviešu valodā)
 

Dokuments, kas obligāti jāpievieno projekta pieteikumam par katru projektā paredzēto mobilitātes aktivitāti (Iepriekšējās plānošanas vizīti, Jauniešu apmaiņu u.c.).

NB! Ja projekta iesniedzējs izmanto savu dokumenta sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija.
NB! Informāciju par plānotajām aktivitātēm var sniegt gan latviešu, gan angļu valodā.

  05.01.2017.
  Partneru mandāts
(angļu valodā)
 

Dokuments, ar kuru partnerorganizācija pilnvaro projekta pieteikuma iesniedzēju rīkoties tās vārdā jautājumos, kas saistīti ar projekta iesniegšanu un īstenošanu, un kas obligāti jāpievieno projekta pieteikumam.

NB! Ar katru partnerorganizāciju jāparaksta atsevišķs mandāts.

Šo paraugu var izmantot arī 2018. gada projektu konkursos.

  05.01.2017.
 

PASS sistēmas lietošanas vadlīnijas
(angļu valodā)

  Dokumentā apkopota informācija par dalībnieku atlases procesu Eiropas Solidaritātes korpusa PASS sistēmā, kas obligāti jāievēro Brīvprātīgā darba projektos ar Eiropas Savienības Programmas valstīm.   26.05.2017.
PROJEKTA ĪSTENOŠANA
  Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" elektroniskā rokasgrāmata projektu īstenotājiem
(1.un 3. pamatdarbība)

(latviešu valodā)
  Rokasgrāmatā sniegti padomi programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” 1. un 3. pamatdarbības projektu īstenošanai un gala atskaites sagatavošanai un iesniegšanai Mobilitātes rīkā.   13.07.2018.
    Mobilitātes rīks  

Tīmekļa vietne, kuru nepieciešams izmantot, lai reģistrētu visu informāciju par projekta mobilitātes aktivitātēm, to dalībniekiem, kā arī, lai aizpildītu un iesniegtu gala atskaiti.

NB! Atgādinām, ka reģistrēšanas un rediģēšanas iespējas tiek piešķirtas projekta kontaktpersonai.

  12.05.2017.
  Mobilitātes rīka lietošanas vadlīnijas
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par Mobilitātes rīka lietošanu.   31.03.2016.
  Trīspusējā aktivitāšu līguma paraugs
(angļu valodā)
 

Dokuments, kuru nepieciešams slēgt ar partnerorganizāciju un brīvprātīgo.

NB! Līgums var tikt papildināts pēc nepieciešamības.

  28.05.2018.
 

Ceļvedis brīvprātīgajiem (I)
(angļu valodā)

  Dokumentā apkopota informācija, ar kuru jāiepazīstina katrs brīvprātīgais pirms došanās brīvprātīgajā darbā.   14.03.2018.
  Brīvprātīgā darba ceļvedis brīvprātīgajiem (II)
(angļu valodā)
       
  Brīvprātīgo reģistrācijas veidlapa
(latviešu valodā)
  Dokuments, kuru, tiklīdz zināms brīvprātīgais, nepieciešams aizpildīt un nosūtīt projektu koordinatoram (e-pasts: iveta.tiltina[at]jaunatne.gov.lv).   05.06.2018.
  Deklarācija par dalību mobilitātes aktivitātē, saņemto valodas atbalstu un kabatas naudu
(angļu/latviešu valodās)
 

Dokuments, kurš obligāti jāaizpilda katram brīvprātīgajam par katru mobilitātes aktivitāti.

NB! Ja projekta iesniedzējs izmanto savu deklerācijas sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija.

  25.07.2018.
  Standarta dotācijas līguma ar vairākiem saņēmējiem vispārīgie noteikumi
(latviešu valodā)
  Dokumentā apkopoti dotācijas līguma vispārīgie noteikumi, kas jāievēro, īstenojot programmas "Erasmus+" projektus.   27.04.2017.
  Progresa atskaite
(latviešu valodā)
  Dokuments, kurš jāaizpilda Brīvprātīgā darba projektos, ja dotācijas līguma I.4.3. punktā paredzēta progresa atskaite.   24.04.2018.
VALODAS ATBALSTS
    TLA   Tiešsaistes lingvistiskā atbalsta rīka tīmekļa vietne, kurā brīvprātīgajam tiek piešķirta pieeja valodas prasmju novērtēšanai un valodas kursa apgūšanai.   16.05.2018.
  Vispārēja informācija par TLA
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota vispārēja informācija par Tiešsaistes lingvistisko atbalstu (TLA).   03.01.2017.
  TLA lietotošanas vadlīnijas organizācijām (angļu valodā)   Dokumentā apkopota praktiska informācija par TLA sistēmas lietošanu.   03.01.2017.
  TLA lietotošanas vadlīnijas brīvprātīgajiem (angļu valodā)   Dokumentā apkopota praktiska informācija par TLA sistēmas lietošanu brīvprātīgajiem.   16.05.2018.
  Biežāk uzdotie jautājumi par TLA sistēmu
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopoti biežāk uzdotie jautājumi par TLA sistēmu.   16.05.2018.
APDROŠINĀŠANA
  Ceļvedis par Brīvprātīgā darba apdrošināšanas sistēmu CIGNA
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota vispārēja informācija par CIGNA apdrošināšanu.   19.10.2015.
  CIGNA apdrošināšanas vadlīnijas
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota praktiska informācija par CIGNA sistēmas lietošanu.   02.03.2016.
    CIGNA apdrošināšanas vietne  

Tīmekļa vietne, kuru nepieciešams izmantot, lai reģistrētu brīvprātīgo apdrošināšanai.

NB! Izvēlies My plan/Enrolment form for Erasmus+ Volunteers.

  02.03.2016.

 

  Citi atbalsta materiāli programmas "Erasmus+" projektu īstenošanai pieejami sadaļā "Informatīvie materiāli