Brīvprātīgo apmācības

Programmas “Erasmus+” nosacījumi paredz, ka brīvprātīgā darba projektos brīvprātīgajiem ir jānodrošina obligātais apmācību cikls, lai sniegtu atbalstu gan brīvprātīgajiem, gan uzņēmējorganizācijām. Apmācību cikla mērķis ir uzlabot projektu īstenošanas kvalitāti, veicināt brīvprātīgā mācīšanās procesu, kā arī mazināt iespējamos konfliktus un riskus projekta laikā.

Detalizēta informācija par brīvprātīgo apmācību veidiem un minimālajām kvalitātes prasībām atrodama dokumentā “EVS training and evaluation cycle guidelines and minimum quality standards”, kas pieejams sadaļā “Dokumenti”.

Pirmsaizbraukšanas apmācības mērķis ir:
- pārrunāt brīvprātīgā motivāciju veikt brīvprātīgo darbu, neskaidrības un citus jautājumus, kas saistīti ar projektu - veicamie uzdevumi, iesaistīto pušu lomas un uzdevumi, projekta cikls, praktiskie jautājumi (ceļošana, apdrošināšana, kabatas nauda, darba stundas, dzīvošanas apstākļi u.c.);
- iepazīstināt ar Brīvprātīgā darba projektu informatīvo ceļvedi (Info-Kit) un noslēgt trīspusējo sadarbības līgumu (Activity agreement) (paraugs pieejams sadaļā “Dokumenti”);
- informēt par Youthpass, starpkultūru mācīšanās procesu, problēmu novēršanas un risināšanas metodēm.

Šai apmācībai ir jānotiek vismaz vienu mēnesi pirms brīvprātīgā aizbraukšanas, un tai jāatbilst brīvprātīgā vajadzībām, projekta un uzņemošās valsts specifikai.

Iebraukšanas apmācības mērķis ir iepazīstināt brīvprātīgo ar uzņemošo valsti, sagatavot to brīvprātīgā darba pieredzei, palīdzēt brīvprātīgajiem iepazīt vienam otru, kultūras atšķirības, saņemt informāciju par problēmu un konfliktu novēršanu un risināšanu. Apmācību laikā tiek veicinātas un uzlabotas brīvprātīgo komunikācijas un starpkultūru mācīšanās prasmes.

Šī apmācība notiek vidēji 2 līdz 4 nedēļu laikā pēc brīvprātīgā darba aktivitātes sākšanās. Ilgtermiņa projektos (kas norit vismaz 2 mēnešus) apmācības nodrošina JSPA.

Latvijā iebraukšanas apmācībā aicināti piedalīties brīvprātīgie (5 dienas) un viņu mentori (3 dienas). Īstermiņa projektos (kas ir īsāki par 2 mēnešiem) iebraukšanas apmācību nodrošina uzņēmējorganizācija vai koordinējošā organizācija. Lai noskaidrotu precīzus iebraukšanas apmācību datumus ilgtermiņa brīvprātīgā darba projektos, sazinies ar aģentūras Brīvprātīgā darba projektu koordinatoriem.

Vidustermiņa izvērtēšanas tikšanās laikā brīvprātīgajam ir iespēja izvērtēt iegūto pieredzi un personīgo ieguldījumu projektā, dalīties ar savu pieredzi ar citiem brīvprātīgajiem, saņemt atbalstu turpmākajā brīvprātīgā darba plānošanā, mācīšanās procesa virzīšanā, izmantojot Youthpass, kā arī šķēršļu un grūtību pārvarēšanai.

Šī tikšanās tiek organizēta brīvprātīgā darba vidus posmā - vismaz 2 mēnešus pēc iebraukšanas apmācības un vismaz 2 mēnešus pirms brīvprātīgā darba beigām. Tajās aicināti piedalīties brīvprātīgie, kuru brīvprātīgais darbs ilgst vismaz 6 mēnešus.

Latvijā vidustermiņa izvērtēšanas tikšanās noris 3 dienas. Lai noskaidrotu precīzus vidustermiņa izvērtēšanas tikšanās datumus, sazinies ar aģentūras Brīvprātīgā darba projektu koordinatoriem.

Ikgadējā brīvprātīgā darba izvērtēšanas pasākuma mērķis ir izvērtēt brīvprātīgajā darbā gūto pieredzi, satikt citus brīvprātīgos un dalīties savā pieredzē, kā arī popularizēt brīvprātīgo darbu.

Šis pasākums tiek organizēts vienu reizi gadā un ir paredzēts jauniešiem, kas pabeiguši brīvprātīgo darbu pēdējā gada laikā.

Informācija par ikgadējo brīvprātīgā darba izvērtēšanas pasākumu tiek publicēta sadaļā “Jaunumi”.

Apmācību akreditētajām organizācijām mērķis ir sniegt praktisku informāciju par projekta īstenošanu, visu iesaistīto pušu, t.sk. mentora lomu un uzdevumiem, brīvprātīgā mācīšanās procesu un Youthpass, kā arī citiem jautājumiem, lai veicinātu kvalitatīva projekta īstenošanu.

Šīs apmācības tiek organizētas vienu līdz divas reizes gadā un ir paredzētas organizācijām, kurām nav pieredzes brīvprātīgā darba projektu īstenošanā.

Informācija par apmācībām akreditētajām brīvprātīgā darba organizācijām tiek publicēta sadaļā “Jaunumi”.

Ikgadējā akreditēto organizāciju pasākuma laikā organizācijas var dalīties ar idejām, pieredzi un labās prakses piemēriem, kā arī veidot kontaktus ar citām akreditētajām organizācijām un uzdot neskaidros jautājumus aģentūrai.

Ikgadējais akreditēto organizāciju pasākums tiek organizēts vienu reizi gadā un ir paredzēts visām akreditētajām organizācijām.

Informācija par ikgadējo akreditēto organizāciju pasākumu tiek publicēta sadaļā “Jaunumi”.