Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir jaunatnes darbinieks?
Jaunatnes darbinieks ir persona, kas ikdienā veic darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā, nodrošina aktivitātes un lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī, līdzdarbojas starptautisko pasākumu un projektu īstenošanā, konsultē jauniešus par viņiem aktuālajām tēmām, nodrošina informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes politikas jautājumiem.

Vai projekta ietvaros var apmeklēt jau gatavus profesionālās pilnveides kursus mācību centros?
Nē. Projekta aktivitātes forma un saturs ir jāizstrādā pašām iesaistītajām organizācijām un dalībniekiem, balstoties uz savām interesēm un vajadzībām. Ieteicams aktivitāšu programmas izstrādē iesaistīt pieredzējušu apmācību vadītāju.

Kāda ir kvalitatīva Jaunatnes darbinieku mobilitātes aktivitāšu programma?
Jaunatnes darbinieku mobilitātes aktivitāšu programmai ir jābūt loģiskai, sabalansētai, reālistiskai, saistītai ar izvirzīto projekta mērķi un tēmu, definētajiem mācīšanās rezultātiem un dalībnieku vajadzībām. Programmai ir jābūt vērstai uz konkrēta rezultāta sasniegšanu un tajā jāparedz daudzveidīgas neformālās izglītības metodes. Izstrādājot Jaunatnes darbinieku mobilitātes aktivitāšu programmu, svarīgi ir ņemt vērā projekta dalībnieku profilu, to intereses un vajadzības.

Vai projektā var piedalīties vairāk nekā viena organizācija no vienas valsts?
Jā. Attiecīgi projekta pieteikumā jāiekļauj visas projekta dalīborganizācijas, ir identificējamas pēc PIC koda. Projekta pieteikuma iesniedzējorganizācijai jāparaksta partneru mandātu ar katru projektā iesaistīto dalīborganizāciju. Mandāta paraugs pieejams sadaļā “Dokumenti”;

Kas ir projekta rezultāts un rezultātu izplatīšana? Kāda tam ir nozīme?
Rezultāts ir projekta iznākums, kas tiek radīts projekta laikā, un tā veids ir atkarīgs no projekta mērķa un projektā īstenotajām aktivitātēm. Rezultāti var būt gan taustāmi (piemēram, projekta laikā tapuši materiāli par projekta tematu, publisks pasākums vietējai sabiedrībai, metožu apkopojums u.tml.), gan netaustāmi (piemēram, dalībnieku projekta laikā gūtās kompetences un pieredze). Svarīgi, ka, atgriežoties savā valstī, dalībnieki radīto rezultātu izplata konkrētai mērķa grupai vietējā sabiedrībā, kā arī iegūtās kompetences, metodes izmanto darbā ar jauniešiem. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas ir svarīgi ar partneriem pārrunāt, kādu rezultātu vēlaties projekta laikā sasniegt, izstrādājot konkrētu plānu tā izplatīšanai visās partnervalstīs. Vairāk par redzamības nodrošināšanu un rezultātu izplatīšanu projektos vari lasīt brošūrā “Redzamības nodrošināšana projektos. Rezultātu izplatīšana un izmantošana”.

Kā veidojas projekta budžets?
1. CEĻA IZMAKSAS
Lai aprēķinātu ceļam paredzēto finansējumu, nepieciešams izmantot EK distanču kalkulatoru, kurā norāda dalībnieku mītnes vietu (pilsētu) un aktivitātes norises vietu (pilsētu). Ievadot projekta pieteikumā aprēķināto attālumu, ceļam paredzētais finansējums tiks aprēķināts automātiski.

2. ORGANIZATORISKAIS ATBALSTS
Organizatoriskais atbalsts ir paredzēts, lai segtu ar projekta īstenošanu saistītas izmaksas (piemēram, dalībnieku ēdināšanas, izmitināšanas un transporta izmaksas aktivitātes laikā, materiālu iegādes, tehnikas nomas izmaksas u.c.). Ievadot projekta pieteikumā informāciju par dalībnieku skaitu, aktivitātes norises vietu un ilgumu, organizatoriskajam atbalstam paredzētais finansējums tiks aprēķināts automātiski.

3. ATBALSTS DALĪBNIEKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM (ja attiecināms)
Šajā budžeta pozīcijā var iekļaut izmaksas, kuras rodas, aktivitātē iesaistot dalībniekus ar invaliditāti. Piemēram, speciālā aprīkojuma vai pavadošā personāla nodrošināšanas izmaksas. Par šajā budžeta pozīcijā pieprasītajām izmaksām projekta pieteikumā ir jāsniedz pamatojums un detalizēta informācija par to, kā izmaksas veidojas.

4. ĀRKĀRTAS IZMAKSAS (ja attiecināms)
Šajā budžeta pozīcijā var iekļaut:
• ar vīzām un vīzu noformēšanu saistītās izmaksas;
• vakcinācijas izmaksas;
• papildu izmaksas, kuras rodas, aktivitātē iesaistot dalībniekus ar ierobežotām iespējām (izņemot tādas izmaksas, kas saistāmas ar ceļa izmaksām un organizatoriskā atbalsta izmaksām).
Par šajā budžeta pozīcijā pieprasītajām izmaksām projekta pieteikumā ir jāsniedz pamatojums un detalizēta informācija par to, kā izmaksas veidojas.

SVARĪGI! Detalizēta informācija par Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta vienības izmaksu likmēm un citiem projekta finansēšanas nosacījumiem pieejama programmas “Erasmus+” vadlīnijās.

Vai Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta īstenošanai ir nepieciešams līdzfinansējums?
ES dotācija sedz visas ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas. Līdzfinansējums var būt nepieciešams tikai gadījumā, ja projekta izmaksas pārsniedz dotācijas līgumā noteikto finansējuma apmēru.
Atgādinām, ka projekta priekšfinansējuma maksājums ir līdz 80%, tādēļ atlikusī daļa uz projekta īstenošanas laiku  jāiegulda no saviem finanšu līdzekļiem. Atlikuma maksājums tiks veikts pēc gala atskaites izvērtēšanas un apstiprināšanas.

Kā tiek vērtēti projekta pieteikumi?
Iesniegtie projektu pieteikumi tiek vērtēti apmēram 3 mēnešus, un vērtēšana notiek divos posmos:

1. PROJEKTU PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA PĒC ATBILSTĪBAS UN IZSLĒGŠANAS KRITĒRIJIEM
Šajā posmā tiek izvērtēts, vai Jauniešu apmaiņas projekta atbilstība formālajiem un izslēgšanas kritērijiem, piemēram, vai organizācijai nav nodokļu parādu, vai projekta pieteikums ir iesniegts laikā un tam ir pievienoti visi obligāti pievienojamie pielikumi, vai projekta dalībnieku skaits, apmaiņas ilgums u.c. ir atbilstoši programmas “Erasmus+” vadlīniju nosacījumiem. Ja projekta pieteikums atbilst visiem kritērijiem, tas tiek virzīts izvērtēšanai pēc kvalitātes kritērijiem. Ja projekta pieteikums neatbilst kādam no kritērijiem, tas tiek noraidīts.

2. PROJEKTU PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA PĒC KVALITĀTES KRITĒRIJIEM
Šajā posmā projektu pieteikumi tiek izvērtēti saturiski, ņemot vērā programmas “Erasmus+” vadlīniju un dokumenta “Programmas “Erasmus+” projektu izvērtēšanas vadlīnijas” nosacījumus.

Katrs projekta pieteikums tiek novērtēts 100 punktu skalā pēc trīs kritērijiem:
1. kritērijs “Projekta nozīmība” (maksimālais punktu skaits – 30 punkti)
2. kritērijs “Projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte” (maksimālais punktu skaits – 40 punkti)
3. kritērijs “Ietekme un rezultātu izplatīšana” (maksimālais punktu skaits – 30 punkti)

Lai projekta pieteikums varētu pretendēt uz projektu konkursā pieejamo finansējumu, projektam kopvērtējumā jāiegūst vismaz 60 punkti ar nosacījumu, ka visos kritērijos iegūta ne mazāk kā puse no katra kritērija maksimāli iegūstamā punktu skaita. Ja projekta pieteikums pēc tā izvērtējuma neizpilda iepriekš minētos nosacījumus, tas tiek noraidīts nepietiekamas kvalitātes dēļ.

SVARĪGI! Katrā projektu konkursā ir noteikts pieejamais finansējums katram projektu veidam, kas tiek publicēts sadaļā “Projektu konkursi un rezultāti”, tādēļ ne vienmēr ir iespējams apstiprināt visus projektu pieteikumus ar atbilstošu kvalitāti.

Ko darīt, ja Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta pieteikums netiek apstiprināts?
Ja projekta pieteikums netiek apstiprināts, aicinām sazināties ar aģentūru, lai individuālas konsultācijas laikā pārrunātu projekta izvērtējumu. Ņemot vērā ieteikumus, projekta pieteikumu ir iespējams uzlabot un iesniegt atkārtoti kādā no turpmākajiem projektu konkursiem.