Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir stratēģiskās partnerības projekti un ar ko tie atšķiras no citiem programmas „Erasmus+” projektiem jaunatnes jomā?

Stratēģiskās partnerības projekti ir atvērti jebkura profila organizācijai (biedrībai, izglītības iestādei, uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm) un to mērķis ir veicināt inovatīvu pieeju attīstību jaunatnes darbā un jaunatnes darba kvalitātes celšanu nacionālā un starptautiskā līmenī.

Stratēģiskās partnerības projektu radošumam mērķis ir atbalstīt prasmju un kompetenču attīstīšanu, veicinot radošumu, kultūras un radošās jomas adaptāciju digitālai videi, sadarbības (īpaši digitālas) veicināšana un jaunu sadarbību īstenošana; aktīva līdzdalība un sociālā iekļaušana caur mākslu, kultūras iniciatīvas, kas veicina mācīšanos, sociālu jautājumu apzināšanās, starptautiskas mobilitātes aktivitātes, kas popularizē mācīšanās iespējas radošā vidē un kultūras mantojuma vidē u.c

Stratēģiskās partnerības projekti ir vērsti uz ilgtermiņa sadarbību (līdz pat 3 gadiem) starp projektā iesaistītajām organizācijām, savukārt stratēģiskās partnerības projekti radošumam var ilgt līdz 2 gadiem.

Vai stratēģiskās partnerības projektā var iesaistīties dažāda profila organizācijas, piemēram, biedrība, uzņēmums un skola no vienas valsts?

Stratēģiskās partnerības projekti ir tikai starptautiski projekti, un tajos jābūt iesaistītām vismaz 3 organizācijām no 3 dažādām Programmas valstīm.
Ja projektā ir iesaistītas jauniešu neformālās grupas vai jauniešu organizācijas, tad projektā var iesaistīties 2 organizācijas no 2 dažādām programmas valstīm (neattiecas uz stratēģiskajām partnerībām radošumam)

Vai stratēģiskās partnerības projektā obligāti ir jāiesaista dažāda profila organizācijas?

Tas nav obligāti, tomēr stratēģiskās partnerības projektu mērķis ir veicināt dažādu sektoru sadarbību un sekmēt, lai katra partnerorganizācija sniegtu savu pieredzi un kompetences projekta aktivitāšu īstenošanā un projekta mērķa sasniegšanā.

Vai stratēģiskās partnerība projektā var iesaistīties organizācijas ne tikai no Eiropas Savienības valstīm, bet no citiem pasaules reģioniem, piemēram, no Āzijas.

Stratēģiskās partnerības projekti ir vērsti uz sadarbību starp Eiropas Savienības valstīm, tomēr kā partneris var būt iesaistītas arī organizācijas no citām pasaules valstīm, ja šo organizāciju dalība sniedz pievienoto vērtību projekta mērķa sasniegšanā.

Kādā veidā stratēģiskās partnerības projektos var iesaistīties jaunieši, ja projekti ir vērsti un dažādu organizāciju sadarbību ar mērķi sekmēt jaunatnes darba kvalitāti?

Stratēģiskās partnerības projektos var īstenot jauniešu starptautiskās iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt jauniešu prasmju un kompetenču attīstību. Šos projektus īsteno paši jaunieši, par tēmām, kas viņiem ir aktuālas. 

Kas ir intelektuālie rezultāti?

Stratēģiskās partnerības projekta ietvaros var radīt taustāmus rezultātus, piemēram, rokasgrāmatas, metodiskos materiālus, web platformas utt., lai sasniegtu projekta mērķus. Svarīgi, lai izstrādātos rezultātus var izmantot arī citi jaunatnes darbā iesaistītie gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.