2017. gada dokumenti

Dokumenti, kas nepieciešami, ja iesniegsi projekta pieteikumu 2017. gadā.

DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   PĒDĒJĀS IZMAIŅAS

ORGANIZĀCIJAS REĢISTRĒŠANA

  PIC koda iegūšanas un informācijas rediģēšanas vadlīnijas
(latviešu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par reģistrēšanos EU Login sistēmā, PIC koda iegūšanu un dokumentu pievienošanu Dalībnieku portālā.   14.02.2017.
    Dalībnieku portāls   Tīmekļa vietne, kuru nepieciešams izmantot, lai reģistrētu vai labotu informāciju par organizāciju, pievienotu nepieciešamos dokumentus.   15.05.2017.
  Finanšu identifikācijas veidlapa
(latviešu valodā)
  Dokuments, kas apliecina organizācijas komercbankas konta esamību un kas obligāti jāpievieno Dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
  Juridiskas vienības identifikācijas veidlapa (NVO sektoram latviešu valodā)   Dokuments, kas apliecina NVO juridiskās vienības statusu un kas obligāti jāpievieno Dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.   02.03.2017.
  Juridiskas vienības identifikācijas veidlapa
(pašvaldībām un pašvaldību iestādēm latviešu valodā)
 

Dokuments, kas apliecina pašvaldības vai valsts/pašvaldību iestādes juridiskās vienības statusu un kas obligāti jāpievieno Dalībnieku portālā līdz projekta pieteikuma iesniegšanai.

  02.03.2017.
 

Paziņojums par datu aizsardzību
(latviešu valodā)

 

Dokumentā apkopota informācija par personas datu aizsardzību, īstenojot projektus programmas "Erasmus+" ietvaros.

  02.03.2017.
ORGANIZĀCIJU AKREDITĀCIJA
  EBD akreditācijas vadlīnijas 
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par EBD akreditācijas statusa iegūšanas nosacījumiem.   19.06.2014.
  EBD harta 
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par EBD organizāciju lomu, kā arī noteikti EBD pamatprincipi un minimālās kvalitātes prasības.   28.04.2015.
  EBD apmācību cikla vadlīnijas
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par EBD apmācību veidiem un minimālajām kvalitātes prasībām.   08.05.2017.
  EBD akreditācijas pieteikuma veidlapa
(angļu valodā)
 

Veidlapa, kuru nepieciešams izmantot, sagatavojot akreditācijas pieteikumu iesniegšanai 2017. gadā.  

NB! Lai atvērtu veidlapu, saglabājiet to uz sava datora.

  18.01.2017.
  EBD akreditācijas pieteikuma veidlapa (latviešu valodā)  

Veidlapa, kuru nepieciešams izmantot, sagatavojot akreditācijas pieteikumu iesniegšanai 2017. gadā.  

NB! Lai atvērtu veidlapu, saglabājiet to uz sava datora.

  06.02.2017.
  EBD datu bāzes ceļvedis   Dokumentā apkopota informācija par EBD datu bāzes lietošanu organizācijām, kuras ir akreditētas "Erasmus+" programmā.    17.04.2015.
PROJEKTA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANA
 

Programmas "Erasmus+" vadlīnijas 2018
(angļu valodā)

  Dokumentā apkopota informācija par programmas "Erasmus+" projektu veidiem un prasībām, kas jāievēro, sagatavojot projekta pieteikumu un īstenojot projektu.    20.12.2017.
  Programmas "Erasmus+" vadlīnijas 2017
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par programmas "Erasmus+" projektu veidiem un prasībām, kas jāievēro, sagatavojot projekta pieteikumu un īstenojot projektu.    24.01.2017.
  Programmas "Erasmus+" vadlīnijas 2017
(latviešu valodā)
 

Dokumentā apkopota informācija par programmas "Erasmus+" projektu veidiem un prasībām, kas jāievēro, sagatavojot projekta pieteikumu un īstenojot projektu.

NB! Vadlīnijas precizētas 20.01.2017. Aicinām ar precizējumiem iepazīties dokumentā "Programmas Erasmus+ 2017. gada vadlīniju precizējumi".

  14.11.2016.
  Programmas "Erasmus+" projektu izvērtēšanas vadlīnijas 2017 
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par kvalitātes kritērijiem, pēc kuriem tiek vērtēti programmas "Erasmus+" projektu pieteikumi.   02.03.2017.
  Projekta pieteikumu aizpildīšanas vadlīnijas
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par projekta pieteikuma aizpildīšanu.   21.08.2017.
    Video par Eiropas Brīvprātīgā darba projektu pieteikumu aizpildīšanu   Video materiālā sniegta informācija par 1. pamatdarbības projekta pieteikuma aizpildīšanu, iekļaujot būtiskus Eiropas Brīvprātīgā darba projektu aktivitātes kvalitātes elementus (2015. gada versija).   22.09.2015.
  Partneru identifikācijas forma
(angļu valodā)
  Veidlapa, kuru iespējams izmantot, pieprasot informāciju par partnerorganizāciju.   12.05.2017.
    Attālumu aprēķināšanas kalkulators  

Attālumu aprēķināšanas kalkulators, kuru nepieciešams izmantot, lai aprēķinātu ceļošanas attālumu.

NB! Attālumu aprēķināšanas kalkulatorā jānorāda dalībnieka mītnes vieta (pilsēta) un mobilitātes aktivitātes norises vieta (pilsēta). Iegūto attālumu kilometros jānorāda projekta pieteikuma veidlapā, kur automātiski tiks piemērota attālumam noteiktā likme. Attālums nav jādubulto. Likmju aprēķinā ietverts ceļš abos virzienos.

  06.03.2015.
    1. pamatdarbības projekta pieteikums
(angļu valodā)
 

1. pamatdarbības projektu pieteikums, kas aizpildāms un iesniedzams tiešsaistē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/. Projekta pieteikumus var aizpildīt angļu vai latviešu valodā. Lai to izdarītu, projekta iesniedzējiem nepieciešams EU Login konts (iepriekš saukts ECAS konts). Par EU Login konta izveidi lasīt PIC koda vadlīnijās.  

  18.08.2017.
  Aktivitāšu laika grafiks pa dienām
(latviešu valodā)
 

Dokuments, kas obligāti jāpievieno projekta pieteikumam par katru projektā paredzēto mobilitātes aktivitāti (Iepriekšējās plānošanas vizīti, Jauniešu apmaiņu u.c.).

NB! Ja projekta iesniedzējs izmanto savu dokumenta sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija.
NB! Informāciju par plānotajām aktivitātēm var sniegt gan latviešu, gan angļu valodā.

  05.01.2017.
  Partneru mandāts
(angļu valodā)
 

Dokuments, ar kuru partnerorganizācija pilnvaro projekta pieteikuma iesniedzēju rīkoties tās vārdā jautājumos, kas saistīti ar projekta iesniegšanu un īstenošanu, un kas obligāti jāpievieno projekta pieteikumam.

NB! Ar katru partnerorganizāciju jāparaksta atsevišķs mandāts.

Šo paraugu var izmantot arī 2017. gada projektu konkursos.

  05.01.2017.
PROJEKTA ĪSTENOŠANA
  Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" elektroniskā rokasgrāmata projektu īstenotājiem
(1.un 3. pamatdarbība)

(latviešu valodā)
  Rokasgrāmatā sniegti padomi programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā” 1. un 3. pamatdarbības projektu īstenošanai un gala atskaites sagatavošanai un iesniegšanai Mobilitātes rīkā.   24.05.2017.
    Mobilitātes rīks  

Tīmekļa vietne, kuru nepieciešams izmantot, lai reģistrētu visu informāciju par projekta mobilitātes aktivitātēm, to dalībniekiem, kā arī, lai aizpildītu un iesniegtu gala atskaiti.

NB! Atgādinām, ka reģistrēšanas un rediģēšanas iespējas tiek piešķirtas projekta kontaktpersonai.

  12.05.2017.
  Mobilitātes rīka lietošanas vadlīnijas
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota informācija par Mobilitātes rīka lietošanu.   31.03.2016.
  Trīspusējā aktivitāšu līguma paraugs
(angļu valodā)
 

Dokuments, kuru nepieciešams slēgt ar partnerorganizāciju un brīvprātīgo.

NB! Līgums var tikt papildināts pēc nepieciešamības.

  06.06.2017.
 

EBD ceļvedis brīvprātīgajiem (I)
(angļu valodā)

  Dokumentā apkopota informācija, ar kuru jāiepazīstina katrs brīvprātīgais pirms došanās EBD.   19.06.2014.
  EBD ceļvedis brīvprātīgajiem (II)
(angļu valodā)
       
  Brīvprātīgo reģistrācijas veidlapa
(latviešu valodā)
  Dokuments, kuru, tiklīdz zināms brīvprātīgais, nepieciešams aizpildīt un nosūtīt projektu koordinatoram (e-pasts: maija.kolberga[at]jaunatne.gov.lv).   30.10.2014.
  Deklarācija par dalību mobilitātes aktivitātē, saņemto valodas atbalstu un kabatas naudu
(angļu/latviešu valodās)
 

Dokuments, kurš obligāti jāaizpilda katram brīvprātīgajam par katru mobilitātes aktivitāti.

NB! Ja projekta iesniedzējs izmanto savu deklerācijas sagatavi, tai obligāti jāsatur šajā paraugā minētā informācija.

  23.12.2015.
  Standarta dotācijas līguma ar vairākiem saņēmējiem vispārīgie noteikumi
(latviešu valodā)
  Dokumentā apkopoti dotācijas līguma vispārīgie noteikumi, kas jāievēro, īstenojot programmas "Erasmus+" projektus.   27.04.2017.
VALODAS ATBALSTS
  Vispārēja informācija par TLA
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota vispārēja informācija par Tiešsaistes lingvistisko atbalstu (TLA).   03.01.2017.
  TLA lietotošanas vadlīnijas (angļu valodā)   Dokumentā apkopota praktiska informācija par TLA sistēmas lietošanu.   03.01.2017.
  Biežāk uzdotie jautājumi par TLA sistēmu
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopoti biežāk uzdotie jautājumi par TLA sistēmu.   03.01.2017.
APDROŠINĀŠANA
  Ceļvedis par Eiropas Brīvprātīgā darba apdrošināšanas sistēmu CIGNA
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota vispārēja informācija par CIGNA apdrošināšanu.   19.10.2015.
  CIGNA apdrošināšanas vadlīnijas
(angļu valodā)
  Dokumentā apkopota praktiska informācija par CIGNA sistēmas lietošanu.   02.03.2016.
    CIGNA apdrošināšanas vietne  

Tīmekļa vietne, kuru nepieciešams izmantot, lai reģistrētu brīvprātīgo apdrošināšanai.

NB! Izvēlies My plan/Enrolment form for Erasmus+ Volunteers.

  02.03.2016.

  Citi atbalsta materiāli programmas "Erasmus+" projektu īstenošanai pieejami sadaļā "Informatīvie materiāli